Leo
Leo
Thảo luận 3 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 345 lượt xem

muốn lấy dữ liệu từ sheet data sang sheet table với điều kiện chỉ lấy

Cho mình hỏi muốn lấy dữ liệu từ sheet data sang sheet table với điều kiện: chỉ lấy dòng ở sheet data mà tại dòng đó cột A khác rỗng. Sau khi lấy giá trị xong thì ở sheet table thực hiện xóa các dòng cột A = "". Mình viết code nhưng chạy chỉ được vế đầu.
Thảo luận 3 câu trả lời
Lượt xem 345 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Leo 01:05 - May 24, 2020
Sub Table_Baocao()
'Khai bao
Dim DongCuoi_Data As Long
Dim DongCuoi_Table As Long
DongCuoi_Data = Sheets("Data").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
DongCuoi_Table = Sheets("Table").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
'Lay du lieu tu bang data
Dim i As Long
For i = 2 To DongCuoi_Data
If Sheets("Data").Range("A" & i).Value <> "" Then
Sheets("Table").Range("A" & DongCuoi_Table + i - 1 & ":F" & DongCuoi_Table + i - 1).Value = _
Sheets("Data").Range("A" & i & ":F" & i).Value
End If
Next i
'Xoa dong trong
Dim j As Long
For j = 2 To DongCuoi_Table
If Sheets("Table").Range("A" & j).Value = "" Then
Sheets("Table").Range("A" & j).EntireRow.Delete
End If
Next j
End Sub
Vỗ tay vỗ tay
Leo 21:05 - May 24, 2020
A. Mình tự làm được rồi. Kk
Vỗ tay vỗ tay
Leo 21:05 - May 25, 2020
Ok bạn nhé.
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội