Nguyễn Hữu Thương
Nguyễn Hữu Thương
Thảo luận 10 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 516 lượt xem

mình dùng hàm Vlookup để dò tìm 1 giá trị từ workbook này sang workbook khác

Dạ thưa thầy!.cho em hỏi mình dùng hàm Vlookup để dò tìm 1 giá trị từ workbook này sang workbook khác sao ạ?
Thảo luận 10 câu trả lời
Lượt xem 516 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Hữu Thương 08:07 - Jul 16, 2020
Chào bạn bạn sử dụng như hàm trong excel bạn có thể ghi lại macro để xem
Nhưng lời khuyên không nên lấy dữ liệu từ workbook khác vì khi chuyển file hay máy sẽ dẫn đến lỗi dữ liệu
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Hữu Thương 09:07 - Jul 16, 2020
Dạ!.nếu mình không dùng record macro thì viết code ở dạng tổng quát sao ạ
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Hữu Thương 10:07 - Jul 16, 2020
chào bạn bạn cần viết hàm dạng như sau:
Option Explicit
Sub GITIHOVLOOKUP()
Dim kq As String, dulieu As String
dulieu = Sheet1.Range("E2").Value
kq = Application.WorksheetFunction.VLookup(dulieu, Sheet1.Range("C2:D3"), 2, 0)
Sheet1.Range("f2").Value = kq
End Sub
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Hữu Thương 10:07 - Jul 16, 2020
Dạ!.Em cảm ơn ạ
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Hữu Thương 07:07 - Jul 17, 2020
Dạ!.thầy cho em hỏi code tách dữ liệu trong 1 ô ở dạng tổng quát viết sao ạ
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Hữu Thương 08:07 - Jul 17, 2020
Chào bạn bạn phải có dữ liệu mẫu mới biết được phương pháp tách ra sao.
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Hữu Thương 09:07 - Jul 17, 2020
Ví dụ: ô A1 có dữ liệu như sau: P1-abc.Em muốn tách đữ liệu sau dấu "-" thì làm sao ạ
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Hữu Thương 10:07 - Jul 17, 2020
Chào bạn bạn làm theo cách sau:
Option Explicit
Function TachChuoi(chuoi As String, kytu As String, Optional So As Byte = 0) As String
Dim Tam As Variant
Tam = Split(chuoi, kytu)
TachChuoi = Tam(So)
End Function
Sub tachchuoikytu()
Dim chuoi As String
chuoi = "P1-abc"
Sheet1.Range("A1").Value = TachChuoi(chuoi, "-", 1)
End Sub
Hoặc
Sub tachchuoi2()
Dim chuoi As String, kytu As String
kytu = "[^\-\P\d{*}]"
chuoi = "P1-abc"
Sheet1.Range("A2").Value = RegxFunc(chuoi, kytu)
End Sub
Function RegxFunc(strInput As String, regexPattern As String) As String
Dim regEx As Object, matches As Object, Arr As Variant, i As Long
Set regEx = CreateObject("vbscript.regexp")
With regEx
.Global = True
.MultiLine = True
.IgnoreCase = False
.Pattern = regexPattern
End With
If regEx.Test(strInput) Then
Set matches = regEx.Execute(strInput)
ReDim Arr(0 To matches.Count - 1) As Variant
For i = 0 To matches.Count - 1
Arr(i) = matches.Item(i)
Next i

RegxFunc = Join(Arr, "")
Else
RegxFunc = "Không có k" & ChrW(7871) & "t qu" & ChrW(7843)
End If
End Function


Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Hữu Thương 10:07 - Jul 17, 2020
Dạ em cảm ơn ạ
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Hữu Thương 11:07 - Jul 20, 2020
Dạ thưa thầy!.em có record macro cho lệnh tách chuỗi này..nhưng nó lại hiện ra thông báo có muốn replace data không.Làm sao để tắt thông báo đó ạ
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội