Mai Hoàng Hải
Mai Hoàng Hải
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 209 lượt xem

Dim wb As WorkbookSet wb = WorkbooksdwbSaveAs "C\Users\Windows 10\Desktop\Practice VBA\thuctapworkbook\test02"

Dim wb As Workbook

Set wb = Workbooks.Add
wb.SaveAs "C:\Users\Windows 10\Desktop\Practice VBA\thuctapworkbook\test02", FileFormat:=51
wb.Close
Workbooks.Open "C:\Users\Windows 10\Desktop\Practice VBA\thuctapworkbook\ex01.xlsx"
ActiveWorksheets.Cells(14, 1).Value = "test" /lỗi đoạn này , em muốn sau khi mở file ex01.xlsx thì sẽ thêm vào ô A14 chữ test mà không vba báo lỗi
Workbooks("ex01.xlsx").Close savechanges:=True
End Sub

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 209 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Mai Hoàng Hải 09:08 - Aug 10, 2020
Bạn không nên làm việc qua activeworksheets, mà phải chỉ định rõ workbook nào, worksheet nào.
Thường là bạn gán biến cho Workbooks.Open , ví dụ
Dim wb_open as workbook
set wb_open = Workbooks.Open "C:\Users\Windows 10\Desktop\Practice VBA\thuctapworkbook\ex01.xlsx"
Sau đó làm việc với biến đó:
wb_open.Sheets(1).Value = "test"
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội