Nana
Nana
Thảo luận 3 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 184 lượt xem

em muốn tách dữ liệu trong 1 sheet thành nhiều file khác nhau em chạy đoạn

Thầy cho em hỏi, em muốn tách dữ liệu trong 1 sheet thành nhiều file khác nhau, em chạy đoạn code sau, nhưng VBA báo lỗi "Run time error 13: Type Mismatch" ở dòng For Each xWs In ThisWorkbook.Sheets.  Vậy em phải sửa như thế nào ạ?


Sub Splitbook()

Dim xPath As String

Dim testname As String

testname = InputBox("Phan chung cua ten file", "Enjoy Excel with Ms Quynh excel")

xPath = Application.ActiveWorkbook.Path

Application.ScreenUpdating = False

Application.DisplayAlerts = False

Dim xWs As Range

For Each xWs In ThisWorkbook.Sheets

If xWs.Name <> "3844" And xWs.Name <> "Email_List" And xWs.Name <> "Settings" Then

    xWs.Copy

    Application.ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=xPath & "\" & testname & "_" & xWs.Name & ".xlsx"

    Application.ActiveWorkbook.Close False

End If

Next

Application.DisplayAlerts = True

Application.ScreenUpdating = True

MsgBox "Done: check cac file trong folder chua file Master Split_send Email"

End Sub


Thảo luận 3 câu trả lời
Lượt xem 184 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nana 14:08 - Aug 01, 2021

Chào bạn bạn xem phần tách sheets như sau nhé

https://drive.google.com/file/d/170sZ...

Vỗ tay vỗ tay
Nana 11:08 - Aug 02, 2021

 pass là gì thầy ơi 

Vỗ tay vỗ tay
Nana 13:08 - Aug 02, 2021
Bạn thử gitiho hoặc Gitiho nhé.
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội