Dương Thị Kim Thoa
Dương Thị Kim Thoa
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 174 lượt xem

Da trong Chương 11 Vòng Lặp có bài tập bên dưới nhưng em chỉ thực hiện

Da Chào Thầy trong Chương 11: Vòng Lặp có bài tập bên dưới, nhưng em chỉ thực hiện được yêu cầu dùng vòng lặp For, còn vòng lặp For Each thì kết quả lại ra sai, nhờ Thầy xem giúp em đoạn code bị sai chỗ nào ạ

Sub ForEach_Next()

    'Gan bien doi tuong

    Dim MucGia, SoLuong As Range

        Set MucGia = Sheets(1).Range("A9:A13")

        Set SoLuong = Sheets(1).Range("B9:B13")

    'Gan bien phan tu

    Dim a, b As Object

        For Each a In MucGia

        For Each b In SoLuong

            'Tinh Doanh Thu

            Dim DoanhThu As Long

                DoanhThu = a.Value * b.Value

            'Tinh Chi Phi

            Dim ChiPhi As Long

                ChiPhi = b.Value * Range("D2").Value + Range("D1").Value

            'Tinh Loi Nhuan

            Dim LoiNhuan As Long

                LoiNhuan = DoanhThu - ChiPhi

                a.Offset(0, 2).Value = LoiNhuan

        Next a, b

    MsgBox "Hoan Thanh"

End Sub


Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 174 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Dương Thị Kim Thoa 10:10 - Oct 17, 2020

đã trả lời rồi bạn nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông