Huỳnh Cao Cường
Huỳnh Cao Cường
Thảo luận 20 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 311 lượt xem

sao khi mình search nó chỉ ra có bài ở trên không có bài ở dưới vậy

thầy ơi sao khi mình search nó chỉ ra có bài ở trên không có bài ở dưới vậy


Thảo luận 20 câu trả lời
Lượt xem 311 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Huỳnh Cao Cường 21:01 - Jan 11, 2021

thay cho xin doan code do dc ko ạ

Vỗ tay vỗ tay
Huỳnh Cao Cường 09:01 - Jan 12, 2021

Chào bạn bạn lấy code tại đây nhé:

https://gitiho.com/blog/unicode-tieng...

Vỗ tay vỗ tay
Huỳnh Cao Cường 15:01 - Jan 12, 2021

Cam on thay

Vỗ tay vỗ tay
Huỳnh Cao Cường 15:01 - Jan 12, 2021

Ví dụ mình có 1 đoạn giá trị (string) được lấy từ inputbox có tiếng Việt, thầy cho mình xin 1 hàm để msgbox hiện ra câu đó có Tiếng Việt được ko ạ, mình đã copy về và làm và nó vẫn chưa hiện ra tiếng Việt

Vỗ tay vỗ tay
Huỳnh Cao Cường 15:01 - Jan 12, 2021
Đoạn mã của mình thầy xem giúp, trong đó UniVba la cái funtion mình copy theo cái mẫu của thầy gửi
Sub chuyen_vba_sang_unicode()
Dim tam As String
Dim tam2 As String
    tam = InputBox("Nhap 1 cau bang tieng Viet")
    tam2 = UniVba(tam)
    MsgBox tam2
End Sub
Vỗ tay vỗ tay
Huỳnh Cao Cường 16:01 - Jan 12, 2021
Sua lai doan mã theo youtube van ko dc thầy ơi
Sub chuyen_vba_sang_unicode()
Dim tam As String
Dim tam2 As String
    tam = InputBox("Nhap 1 cau bang tieng Viet")
    tam2 = UniVba(tam)
    Application.Assistant.DoAlert "Bang thông báo", tam, 0, 4, 0, 0, 0
End Sub
Vỗ tay vỗ tay
Huỳnh Cao Cường 16:01 - Jan 12, 2021
Sub chuyen_vba_sang_unicode()
Dim tam As String
Dim tam2 As String
    tam = InputBox("Nhap 1 cau bang tieng Viet")
    tam2 = UniVba(tam)
    Application.Assistant.DoAlert "Bang thông báo", tam2, 0, 4, 0, 0, 0
End Sub
Vỗ tay vỗ tay
Huỳnh Cao Cường 16:01 - Jan 12, 2021

Chào bạn với msgbox tiếng việt bạn cần thêm API để hiện thị mình sẽ cung cấp đoạn này sau nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Huỳnh Cao Cường 21:01 - Jan 12, 2021

cam on thay

Vỗ tay vỗ tay
Huỳnh Cao Cường 09:01 - Jan 13, 2021

Chào bạn bạn xem đoạn code sau nhé.

Option Explicit
#If VBA7 Then
Private Declare PtrSafe Function GetActiveWindow Lib "user32" () As LongPtr
Private Declare PtrSafe Function MessageBoxW Lib "user32" (ByVal Hwnd As LongPtr, ByVal lpText As String, ByVal lpCaption As String, ByVal wType As Long) As Long
#Else
Private Declare Function GetActiveWindow Lib "user32" () As Long
Private Declare Function MessageBoxW Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, ByVal lpText As String, ByVal lpCaption As String, ByVal wType As Long) As Long
#End If
'nguồn sưu tầm
Function MsgBoxUni(ByVal PromptUni As Variant, Optional ByVal Buttons As VbMsgBoxStyle = vbOKOnly, Optional ByVal TitleUni As Variant = vbNullString) As VbMsgBoxResult
   Dim BStrMsg, BStrTitle
   BStrMsg = StrConv(PromptUni, vbUnicode)
   BStrTitle = StrConv(TitleUni, vbUnicode)
   MsgBoxUni = MessageBoxW(GetActiveWindow, BStrMsg, BStrTitle, Buttons)
End Function
Sub goidulieu()
    Dim s As String
    s = "Công ty TNHH Công Ngh" & ChrW(7879) & " Giáo D" & ChrW(7909) & "c Gitiho Vi" & ChrW(7879) & "t Nam"
    MsgBoxUni s
End Sub
Function UniVba(TxtUni As String) As String 'chuyen vba sang uni
Dim N, uni1 As String, uni2 As String
    If TxtUni = "" Then
        UniVba = """"""
    Else
        TxtUni = TxtUni & " "
        If AscW(Left(TxtUni, 1)) < 256 Then UniVba = """"
            For N = 1 To Len(TxtUni) - 1
                uni1 = Mid(TxtUni, N, 1)
                uni2 = AscW(Mid(TxtUni, N + 1, 1))
                 If AscW(uni1) > 255 And uni2 > 255 Then
                    UniVba = UniVba & "ChrW(" & AscW(uni1) & ") & "
                 ElseIf AscW(uni1) > 255 And uni2 < 256 Then
                    UniVba = UniVba & "ChrW(" & AscW(uni1) & ") & """
                 ElseIf AscW(uni1) < 256 And uni2 > 255 Then
                    UniVba = UniVba & uni1 & """ & "
                 Else
                    UniVba = UniVba & uni1
                End If
            Next
        If Right(UniVba, 4) = " & """ Then
            UniVba = Mid(UniVba, 1, Len(UniVba) - 4)
        Else
            UniVba = UniVba & """"
        End If
    End If
End Function

Vỗ tay vỗ tay
Huỳnh Cao Cường 21:01 - Jan 14, 2021

mình đã dán đoạn code đó vào 1 file excel (*.xlsm) mới nhưng khi chạy  nó báo lỗi.

Cái đoạn code này:

#If VBA7 Then
Private Declare PtrSafe Function GetActiveWindow Lib "user32" () As LongPtr
Private Declare PtrSafe Function MessageBoxW Lib "user32" (ByVal Hwnd As LongPtr, ByVal lpText As String, ByVal lpCaption As String, ByVal wType As Long) As Long
#Else
Private Declare Function GetActiveWindow Lib "user32" () As Long
Private Declare Function MessageBoxW Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, ByVal lpText As String, ByVal lpCaption As String, ByVal wType As Long) As Long
#End If

Dán vô đâu thầy ơi

Vỗ tay vỗ tay
Huỳnh Cao Cường 22:01 - Jan 14, 2021

Ý mình muốn là chương trình nó ra 1 bảng thông báo nhập vô 1 câu tiếng Việt và msgbox hiện ra đúng câu Tiêng Việt đó

Vỗ tay vỗ tay
Huỳnh Cao Cường 22:01 - Jan 14, 2021
Private Declare PtrSafe Function GetActiveWindow Lib "user32" () As LongPtr
Private Declare PtrSafe Function MessageBoxW Lib "user32" (ByVal Hwnd As LongPtr, ByVal lpText As String, ByVal lpCaption As String, ByVal wType As Long) As Long

Function MsgBoxUni(ByVal PromptUni As Variant, Optional ByVal Buttons As VbMsgBoxStyle = vbOKOnly, Optional ByVal TitleUni As Variant = vbNullString) As VbMsgBoxResult
   Dim BStrMsg, BStrTitle
   BStrMsg = StrConv(PromptUni, vbUnicode)
   BStrTitle = StrConv(TitleUni, vbUnicode)
   MsgBoxUni = MessageBoxW(GetActiveWindow, BStrMsg, BStrTitle, Buttons)
End Function

Function UniVba(TxtUni As String) As String 'chuyen vba sang uni
Dim N, uni1 As String, uni2 As String
    If TxtUni = "" Then
        UniVba = """"""
    Else
        TxtUni = TxtUni & " "
        If AscW(Left(TxtUni, 1)) < 256 Then UniVba = """"
            For N = 1 To Len(TxtUni) - 1
                uni1 = Mid(TxtUni, N, 1)
                uni2 = AscW(Mid(TxtUni, N + 1, 1))
                 If AscW(uni1) > 255 And uni2 > 255 Then
                    UniVba = UniVba & "ChrW(" & AscW(uni1) & ") & "
                 ElseIf AscW(uni1) > 255 And uni2 < 256 Then
                    UniVba = UniVba & "ChrW(" & AscW(uni1) & ") & """
                 ElseIf AscW(uni1) < 256 And uni2 > 255 Then
                    UniVba = UniVba & uni1 & """ & "
                 Else
                    UniVba = UniVba & uni1
                End If
            Next
        If Right(UniVba, 4) = " & """ Then
            UniVba = Mid(UniVba, 1, Len(UniVba) - 4)
        Else
            UniVba = UniVba & """"
        End If
    End If
End Function
Sub goidulieu()
    Dim s As String
    s = Range("A2").Value
    MsgBoxUni (s)
End Sub
Mình đã làm như vậy thì msgbox đã hiện Tiếng Việt nhưng nếu gán s = InputBox("Nhap Tieng Viet") thay cho  s = Range("A2").Value thì nó bị lỗi font

Vỗ tay vỗ tay
Huỳnh Cao Cường 09:01 - Jan 15, 2021

Chào bạn vậy bạn có thể tham khảo ví dụ sau nhé:

https://drive.google.com/file/d/1CB7V...

Vỗ tay vỗ tay
Huỳnh Cao Cường 21:01 - Jan 15, 2021

Mình đã tải về và chạy thử 

Sub Test2()

    Dim MsgText As String, tieude As String

    Dim Name As Variant

    MsgText = UniConvert("Nhaapj teen vafo ddaay :")

    tieude = UniConvert("Dieenx ddanf tuhocvba chafo cacs banj")

    Name = Application.InputBox(Prompt:=MsgText, Title:=tieude, Default:="Nguyen Van A", Type:=2)  'Type:=2 la kieu ky tu Text

    If VarType(Name) = 11 Then Exit Sub 'Nguoi dung an vao nut Cancel

    'Cac ban tham khao them o day:

    ' https://tuhocvba.net/threads/cung-tim...

    MsgBox Name

  End Sub

nhập vô inputbox câu "Chào mừng " nhưng msgbox nó vẫn ko hiện tiếng Việt đầy đủ thầy ạ
Vỗ tay vỗ tay
Huỳnh Cao Cường 09:01 - Jan 16, 2021

Chào bạn bạn để msgboxuni.. nó sẽ chạy bạn nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Huỳnh Cao Cường 12:01 - Jan 17, 2021

Thầy cho mình xin 1 đoạn code hoàn chỉnh với ý định: Xuất hiện 1 hộp thoại inputbox cho người nhập dữ liệu vào (Tiếng Việt) và xuất bảng thông báo có câu Tiếng Việt đó. Mình đã thử các cách ở trên mà khi xuất msgboxuni nó vẫn báo lỗi, msgboxuni chỉ thông báo đúng khi câu đó là dữ liệu trong ô trên sheet hoặc mình gõ trước kiểu này (Dieenx ddanf tuhocvba chafo cacs banj)thôi ạ 

Vỗ tay vỗ tay
Huỳnh Cao Cường 10:01 - Jan 18, 2021

Chào bạn, bạn thực hiện như sau nhé.

Sub Test2()
    Dim MsgText As String, tieude As String
 
    Dim Name As Variant
    MsgText = UniConvert("Nhaapj teen vafo ddaay :")
    tieude = UniConvert("Dieenx ddanf tuhocvba chafo cacs banj")
    Name = Application.InputBox(Prompt:=MsgText, Title:=tieude, Default:="Nguyen Van A", Type:=2)  'Type:=2 la kieu ky tu Text
    If VarType(Name) = 11 Then Exit Sub 'Nguoi dung an vao nut Cancel
    'Cac ban tham khao them o day:
    ' https://tuhocvba.net/threads/cung-tim... ' thay đổi code thành MsgBoxUnicode
    MsgBoxUnicode Name
End Sub
Vỗ tay vỗ tay
Huỳnh Cao Cường 15:01 - Jan 19, 2021

Private Declare PtrSafe Function GetActiveWindow Lib "user32" () As LongPtr

Private Declare PtrSafe Function MessageBoxW Lib "user32" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal lpText As String, ByVal lpCaption As String, ByVal wType As Long) As Long

Function UniConvert(text As String, InputMethod As String) As String

Dim VNI_Type, Telex_Type, CharCode, temp, i As Long

UniConvert = text

VNI_Type = Array("a81", "a82", "a83", "a84", "a85", "a61", "a62", "a63", "a64", "a65", "e61", _

"e62", "e63", "e64", "e65", "o61", "o62", "o63", "o64", "o65", "o71", "o72", "o73", "o74", _

"o75", "u71", "u72", "u73", "u74", "u75", "a1", "a2", "a3", "a4", "a5", "a8", "a6", "d9", _

"e1", "e2", "e3", "e4", "e5", "e6", "i1", "i2", "i3", "i4", "i5", "o1", "o2", "o3", "o4", _

"o5", "o6", "o7", "u1", "u2", "u3", "u4", "u5", "u7", "y1", "y2", "y3", "y4", "y5")

Telex_Type = Array("aws", "awf", "awr", "awx", "awj", "aas", "aaf", "aar", "aax", "aaj", "ees", _

"eef", "eer", "eex", "eej", "oos", "oof", "oor", "oox", "ooj", "ows", "owf", "owr", "owx", _

"owj", "uws", "uwf", "uwr", "uwx", "uwj", "as", "af", "ar", "ax", "aj", "aw", "aa", "dd", _

"es", "ef", "er", "ex", "ej", "ee", "is", "if", "ir", "ix", "ij", "os", "of", "or", "ox", _

"oj", "oo", "ow", "us", "uf", "ur", "ux", "uj", "uw", "ys", "yf", "yr", "yx", "yj")

CharCode = Array(ChrW(7855), ChrW(7857), ChrW(7859), ChrW(7861), ChrW(7863), ChrW(7845), ChrW(7847), _

ChrW(7849), ChrW(7851), ChrW(7853), ChrW(7871), ChrW(7873), ChrW(7875), ChrW(7877), ChrW(7879), _

ChrW(7889), ChrW(7891), ChrW(7893), ChrW(7895), ChrW(7897), ChrW(7899), ChrW(7901), ChrW(7903), _

ChrW(7905), ChrW(7907), ChrW(7913), ChrW(7915), ChrW(7917), ChrW(7919), ChrW(7921), ChrW(225), _

ChrW(224), ChrW(7843), ChrW(227), ChrW(7841), ChrW(259), ChrW(226), ChrW(273), ChrW(233), ChrW(232), _

ChrW(7867), ChrW(7869), ChrW(7865), ChrW(234), ChrW(237), ChrW(236), ChrW(7881), ChrW(297), ChrW(7883), _

ChrW(243), ChrW(242), ChrW(7887), ChrW(245), ChrW(7885), ChrW(244), ChrW(417), ChrW(250), ChrW(249), _

ChrW(7911), ChrW(361), ChrW(7909), ChrW(432), ChrW(253), ChrW(7923), ChrW(7927), ChrW(7929), ChrW(7925))

Select Case InputMethod

    Case Is = "VNI": temp = VNI_Type

    Case Is = "Telex": temp = Telex_Type

End Select

For i = 0 To UBound(CharCode)

UniConvert = Replace(UniConvert, temp(i), CharCode(i))

UniConvert = Replace(UniConvert, UCase(temp(i)), UCase(CharCode(i)))

Next i

End Function

Function MsgBoxUni(ByVal PromptUni As Variant, Optional ByVal Buttons As VbMsgBoxStyle = vbOKOnly, Optional ByVal TitleUni As Variant = vbNullString) As VbMsgBoxResult

   'Function MsgBoxUni(ByVal PromptUni As Variant, Optional ByVal Buttons As VbMsgBoxStyle = vbOKOnly, Optional ByVal TitleUni As Variant, Optional HelpFile, Optional Context) As VbMsgBoxResult

   'BStrMsg,BStrTitle : La chuoi Unicode

   Dim BStrMsg, BStrTitle

   'Hàm StrConv Chuyen chuoi ve ma Unicode

   BStrMsg = StrConv(PromptUni, vbUnicode)

   BStrTitle = StrConv(TitleUni, vbUnicode)

   MsgBoxUni = MessageBoxW(GetActiveWindow, BStrMsg, BStrTitle, Buttons)

End Function

Sub Nhap_vao_xuat_ra_tieng_Viet()

    Dim MsgText As String, tieude As String

    Dim Name As Variant

    MsgText = UniConvert("Nhaajp teen vafo ddaay :", "Telex")

      tieude = UniConvert("Dieexn ddafn tuhocvba chafo casc bajn", "Telex")

      Name = Application.InputBox(Prompt:=MsgText, Title:=tieude, Default:="", Type:=2) 

    If VarType(Name) = 11 Then Exit Sub 

    MsgBoxUni Name

End Sub

Đã chạy và thành công. Cám ơn thầy

Vỗ tay vỗ tay
Huỳnh Cao Cường 15:01 - Jan 19, 2021
Chúc bạn học tốt cùng gitiho
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội