Phạm Minh Hiền
Phạm Minh Hiền
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 384 lượt xem

e muốn xem phần tạo listbox trong user form thì xem ở đâu ạ ?

Cho e hỏi e muốn xem phần tạo listbox trong user form thì xem ở đâu ạ ?

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 384 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Phạm Minh Hiền 14:01 - Jan 25, 2021

Đối tượng Listbox không có trong phần nội dung khóa học bạn nhé.

Về đối tượng listbox thì bạn có thể chú ý 1 số nội dung:

1. Khai báo các thuộc tính cho listbox tại UserForm_Initialize

Ví dụ: 

ListBox1.ColumnHeads = True   'Tạo dòng tiêu đề trong listbox
ListBox1.ColumnWidths = "130, 60"   'Thiết lập độ rộng các cột trong listbox
ListBox1.MultiSelect = 0 'cho phép chọn nhiều nội dung cùng lúc hay không
ListBox1.List = Sheet1.Range("A2:B5").Value 'Nạp danh sách từ 1 vùng vào listbox

2. Xác định listbox được chọn hay không:

Sub Ktra_Listbox()
    If UserForm1.ListBox1.Selected(0) = True Then
        MsgBox "First item has selected in the ListBox."
    Else
        MsgBox "First item has not selected in the ListBox."
    End If
End Sub

0 được coi là giá trị thứ nhất trong danh sách (dạng số thứ tự trong vba bắt đầu từ số 0)

3. Để xóa danh sách trong listbox:

ListBox1.Clear

Với mỗi đối tượng thì tùy vào mục đích sử dụng sẽ có thêm cách lập trình sao cho phù hợp. Bạn có thể tham khảo thêm tại:

https://analysistabs.com/vba-code/exc...

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội