Trần Văn Soái
Trần Văn Soái
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 347 lượt xem

Private Sub cmb_Click() If us = "" And ps = "" Then MsgBox "vui long nhap du username va password"

Private Sub cmb_Click()
If us = "" And ps = "" Then
MsgBox "vui long nhap du username va password"
Exit Sub
ElseIf us = "abc" And ps = "123" Then
Sheets("menu").Activate
MsgBox "dang nhap thanh cong"
End If
End Sub

thầy xem giúp em userform sai ở đâu mà e ấn vào cmb n không hoạt động.

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 347 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Trần Văn Soái 20:04 - Apr 25, 2021

Chào bạn, bạn thử debug xem và bạn viết code trên sheets hay from 

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông