Sabrina
Sabrina
Thảo luận 0 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 43 lượt xem

50 hành vi xử phạt hành chính vi phạm về vấn đề Bảo hiểm xã hội (Phần 2)

Jul 19 2022

8. Người sử dụng lao động đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp không đúng mức quy định mà không phải là trốn đóng

- Căn cứ pháp lý

Điều 39 Nghị định 12/2022/NĐ-CP

Khoản 2, 3 Điều 48 Nghị định 12/2022/NĐ-CP

Khoản 2 đến 5 Điều 49 Nghị định 12/2022/NĐ-CP

Điều 52 Nghị định 12/2022/NĐ-CP

Hình thức xử phạt

Phạt tiền từ 12% đến 15% tổng số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng

Biện pháp khắc phục

Buộc người sử dụng lao động đóng đủ số tiền bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp phải đóng cho cơ quan bảo hiểm xã hội đối với hành vi vi phạm

Thẩm quyền

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Chánh Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chánh thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Trưởng đoàn thanh tra lao động cấp Bộ

Trưởng đoàn thanh tra lao động cấp Sở

Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của cơ quan quản lý nhà nước được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Giám đốc bảo hiểm xã hội cấp tỉnh

Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam thành lập

9. Người sử dụng lao động chiếm dụng tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động

- Căn cứ pháp lý

Điều 39 Nghị định 12/2022/NĐ-CP

Khoản 2, 3 Điều 48 Nghị định 12/2022/NĐ-CP

Khoản 2 đến 5 Điều 49 Nghị định 12/2022/NĐ-CP

Điều 52 Nghị định 12/2022/NĐ-CP

- Hình thức xử phạt

Phạt tiền từ 12% đến 15% tổng số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng

- Biện pháp khắc phục

+ Buộc người sử dụng lao động đóng đủ số tiền bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp phải đóng cho cơ quan bảo hiểm xã hội đối với hành vi vi phạm

+ Buộc người sử dụng lao động nộp khoản tiền lãi bằng 02 lần mức lãi suất đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội bình quân của năm trước liền kề tính trên số tiền, thời gian chậm đóng, không đóng, trốn đóng, chiếm dụng tiền đóng; nếu không thực hiện thì theo yêu cầu của người có thẩm quyền, ngân hàng, tổ chức tín dụng khác, kho bạc nhà nước có trách nhiệm trích từ tài khoản tiền gửi của người sử dụng lao động để nộp số tiền chưa đóng, chậm đóng và khoản tiền lãi của số tiền này tính theo lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt vào tài khoản của cơ quan bảo hiểm xã hội đối với những hành vi vi phạm từ 30 ngày trở lên

- Thẩm quyền

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Chánh Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chánh thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Trưởng đoàn thanh tra lao động cấp Bộ

Trưởng đoàn thanh tra lao động cấp Sở

Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của cơ quan quản lý nhà nước được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Giám đốc bảo hiểm xã hội cấp tỉnh

Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam thành lập

10. Người lao động thỏa thuận với người sử dụng lao động không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, tham gia không đúng đối tượng hoặc tham gia không đúng mức quy định

- Cơ sở pháp lý

Khoản 1 Điều 39 Nghị định 12/2022/NĐ-CP

Điều 48 Nghị định 12/2022/NĐ-CP

Khoản 2 đến 5 Điều 49 Nghị định 12/2022/NĐ-CP

Điều 52 Nghị định 12/2022/NĐ-CP

- Hình thức xử phạt

Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng

- Thẩm quyền

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Chánh Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chánh thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Trưởng đoàn thanh tra lao động cấp Bộ

Trưởng đoàn thanh tra lao động cấp Sở

Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của cơ quan quản lý nhà nước được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Giám đốc bảo hiểm xã hội cấp tỉnh

Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam thành lập

11. Người sử dụng lao động trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự

- Cơ sở pháp lý:

Khoản 7 Điều 39 Nghị định 12/2022/NĐ-CP

Khoản 10 Điều 39 Nghị định 12/2022/NĐ-CP

Khoản 3 Điều 48 Nghị định 12/2022/NĐ-CP

Khoản 3 Điều 49 Nghị định 12/2022/NĐ-CP

Khoản 2 Điều 52 Nghị định 12/2022/NĐ-CP

- Hình thức xử phạt

Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng

- Biện pháp khắc phục

+ Buộc người sử dụng lao động đóng đủ số tiền bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp phải đóng cho cơ quan bảo hiểm xã hội đối với hành vi vi phạm

+ Buộc người sử dụng lao động nộp khoản tiền lãi bằng 02 lần mức lãi suất đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội bình quân của năm trước liền kề tính trên số tiền, thời gian chậm đóng, không đóng, trốn đóng, chiếm dụng tiền đóng; nếu không thực hiện thì theo yêu cầu của người có thẩm quyền, ngân hàng, tổ chức tín dụng khác, kho bạc nhà nước có trách nhiệm trích từ tài khoản tiền gửi của người sử dụng lao động để nộp số tiền chưa đóng, chậm đóng và khoản tiền lãi của số tiền này tính theo lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt vào tài khoản của cơ quan bảo hiểm xã hội đối với những hành vi vi phạm từ 30 ngày trở lên

- Thẩm quyền

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Chánh thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

12. Người sử dụng lao động không trả hoặc trả không đủ cùng lúc với kỳ trả lương một khoản tiền cho người lao động tương đương với mức người sử dụng lao động đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

- Căn cứ pháp lý

Điều 17 Nghị định 12/2022/NĐ-CP

Khoản 2, 3 Điều 48 Nghị định 12/2022/NĐ-CP

Khoản 2 đến 5 Điều 49 Nghị định 12/2022/NĐ-CP

Khoản 4 đến 7 Điều 54 Nghị định 12/2022/NĐ-CP

Mức độ vi phạm

Hình thức xử phạt

Với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao độngTừ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng
Với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao độngTừ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng
Với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao độngTừ 8.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng
Với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao độngTừ 12.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng
Với vi phạm từ 301 người lao động trở lên.Từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

- Biện pháp khắc phục

Buộc người sử dụng lao động trả đủ khoản tiền tương đương với mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cộng với khoản tiền lãi của số tiền đó tính theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt cho người lao động đối với hành vi vi phạm

- Thẩm quyền

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Chánh Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Chánh thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Trưởng đoàn thanh tra lao động cấp Bộ
Trưởng đoàn thanh tra lao động cấp Sở
Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của cơ quan quản lý nhà nước được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Hải đội trưởng Hải đội Cảnh sát biển
Hải đoàn trưởng Hải đoàn Cảnh sát biển
Đoàn trưởng Đoàn trinh sát
Đoàn trưởng Đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy
Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển
Cục trưởng Cục Nghiệp vụ và Pháp luật thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam
Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam

13. Người sử dụng lao động không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ thông tin về đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động khi người lao động hoặc tổ chức công đoàn yêu cầu

- Căn cứ pháp lý

Khoản 2 Điều 39 Nghị định 12/2022/NĐ-CP

Điều 48 Nghị định 12/2022/NĐ-CP

Khoản 2 đến 5 Điều 49 Nghị định 12/2022/NĐ-CP

- Hình thức xử phạt

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng

- Thẩm quyền

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Chánh Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Chánh thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Trưởng đoàn thanh tra lao động cấp Bộ
Trưởng đoàn thanh tra lao động cấp Sở
Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của cơ quan quản lý nhà nước được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

14. Người lao động kê khai không đúng sự thật hoặc sửa chữa, tẩy xóa làm sai sự thật những nội dung có liên quan đến việc đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự

- Căn cứ pháp lý

Điều 40 Nghị định 12/2022/NĐ-CP

Khoản 2, 3 Điều 48 Nghị định 12/2022/NĐ-CP

Khoản 2 đến 5 Điều 49 Nghị định 12/2022/NĐ-CP

Điều 52 Nghị định 12/2022/NĐ-CP

- Hình thức xử phạt

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng

- Biện pháp khắc phục

Buộc nộp lại cho cơ quan bảo hiểm xã hội số tiền bảo hiểm xã hội, số tiền trợ cấp thất nghiệp, số tiền hỗ trợ học nghề, số tiền hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động đã nhận do thực hiện hành vi vi phạm

- Thẩm quyền

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Chánh Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Chánh thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Trưởng đoàn thanh tra lao động cấp Bộ
Trưởng đoàn thanh tra lao động cấp Sở
Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của cơ quan quản lý nhà nước được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Giám đốc bảo hiểm xã hội cấp tỉnh
Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam thành lập

Cùng tham gia cộng đồng hỏi đáp về chủ đề Nhân sự - Hành chính

Thảo luận 0 câu trả lời
Lượt xem 43 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay

0 Bình luận

@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội