Giới thiệu tài khoản 353 - Quỹ khen thưởng phúc lợi theo thông tư 133

Ngọc Diệp13/03/2023

Trong bài viết ngày hôm nay, Gitiho sẽ giới thiệu tới các bạn tài khoản 353 - Quỹ khen thưởng phúc lợi theo thông tư 133. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về kết cấu, nguyên tắc kế toán cũng như cách hạch toán tài khoản 353 nhé.

Giới thiệu về tài khoản 353

Nội dung tài khoản 353

Theo thông tư 133/2016/TT-BTC, tài khoản 353 được sử dụng trong kế toán để phản ánh số hiện có, tình hình tăng, giảm của quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi và quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty của doanh nghiệp.

Các tài khoản chi tiết thuộc tài khoản 353

Dựa vào nội dung tài khoản kế toán 353, chúng ta có 4 tài khoản cấp 2 tương ứng như sau:

 • Tài khoản 3531 - Quỹ khen thưởng: Tài khoản kế toán phản ánh số hiện có, tình hình tăng, giảm quỹ khen thưởng của doanh nghiệp.
 • Tài khoản 3532 - Quỹ phúc lợi: Tài khoản kế toán phản ánh số hiện có, tình hình tăng, giảm quỹ phúc lợi của doanh nghiệp.
 • Tài khoản 3533 - Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ: Tài khoản kế toán phản ánh số hiện có, tình hình tăng, giảm quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ của doanh nghiệp.
 • Tài khoản 3534 - Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty: Tài khoản kế toán phản ánh số hiện có, tình hình tăng, giảm quỹ thưởng ban quản lý của doanh nghiệp.
Giới thiệu tài khoản 353 - Quỹ khen thưởng phúc lợi theo thông tư 133

Kết cấu tài khoản 353

Các nội dung tài khoản 353 lần lượt được thể hiện tại bên nợ và bên có của tài khoản. Dựa vào đây, kế toán viên có thể dễ dàng ghi sổ với các định khoản kế toán liên quan.

Bên nợ

 • Các khoản chi tiêu quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty.
 • Giảm quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ khi tính hao mòn TSCĐ hoặc do nhượng bán, thanh lý, phát hiện thiếu khi kiểm kê TSCĐ.
 • Đầu tư, mua sắm TSCĐ bằng quỹ phúc lợi khi hoàn thành phục vụ nhu cầu văn hóa, phúc lợi.
 • Cấp quỹ khen thưởng, phúc lợi cho cấp dưới.

Bên có

 • Trích lập quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty từ lợi nhuận sau thuế TNDN;
 • Quỹ khen thưởng, phúc lợi được cấp trên cấp;
 • Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ tăng do đầu tư, mua sắm TSCĐ bằng quỹ phúc lợi hoàn thành đưa vào sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hoặc hoạt động văn hóa, phúc lợi.

Số dư bên có

Số dư bên có của tài khoản 353 thể hiện số quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi hiện còn của doanh nghiệp.

Nguyên tắc kế toán tài khoản 353

Dưới đây là các nguyên tắc kế toán đối với tài khoản 353 - Quỹ phúc lợi khen thưởng:

 1. Việc trích lập và sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi và quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty phải theo chính sách tài chính hiện hành hoặc theo quyết định của chủ sở hữu.
 2. Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty phải được hạch toán chi tiết theo từng loại quỹ.
 3. Đối với TSCĐ đầu tư, mua sắm bằng quỹ phúc lợi khi hoàn thành dùng vào sản xuất, kinh doanh, kế toán ghi tăng TSCĐ đồng thời ghi tăng Vốn đầu tư của chủ sở hữu và giảm quỹ phúc lợi.
 4. Đối với TSCĐ đầu tư, mua sắm bằng quỹ phúc lợi khi hoàn thành dùng cho nhu cầu văn hóa, phúc lợi của doanh nghiệp, kế toán ghi tăng TSCĐ và đồng thời kết chuyển từ Quỹ phúc lợi (TK 3532) sang Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ (TK 3533). Những TSCĐ này hàng tháng không trích khấu hao TSCĐ vào chi phí mà cuối niên độ kế toán tính hao mòn TSCĐ một lần/một năm để ghi giảm Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ.

Cách hạch toán tài khoản 353

Trong phần này, các bạn kế toán viên hãy cùng Gitiho sẽ tìm hiểu về cách hạch toán tài khoản 353 trong một số nghiệp vụ kế toán chủ yếu tại doanh nghiệp nhé. Nếu bạn còn thắc mắc về quy trình thực hiện định khoản kế toán thì hãy đọc lại bài viết dưới đây nhé.

Xem thêm: Hướng dẫn cách định khoản kế toán cơ bản trong kế toán tổng hợp

1. Tạm trích quỹ khen thưởng phúc lợi trong năm

Đây là nghiệp vụ kế toán cơ bản nhất xoay quanh tài khoản kế toán 353. Cách hạch toán tài khoản 353 trong trường hợp này như sau:

 • Nợ TK 421 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
 • Có TK 353 - Quỹ khen thưởng phúc lợi (TK 3531, 3532, 3534).

2. Trích thêm quỹ khen thưởng phúc lợi cuối năm

Đến cuối năm, kế toán viên xác định quỹ khen thưởng phúc lơi được trích thêm thì cần ghi nhận vào sổ như sau:

 • Nợ TK 421 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
 • Có TK 353 - Quỹ khen thưởng phúc lợi (TK 3531, 3532, 3534).

3. Tính tiền thưởng cho người lao động

Nếu doanh nghiệp có quyết định trả tiền thưởng cho công nhân viên, người lao động bằng cách trích quỹ khen thưởng phúc lợi, kế toán viên sẽ thực hiện định khoản kế toán với tài khoản 353 như sau:

 • Nợ TK 353 - Quỹ khen thưởng phúc lợi (TK 3531).
 • Có TK 334 - Phải trả người lao động.

4. Dùng quỹ phúc lợi chi trợ cấp khó khăn hoặc các hoạt động doanh nghiệp

Nếu doanh nghiệp sử dụng quỹ phúc lợi để trợ cấp các trường hợp khó khăn hoặc chi trả cho các hoạt động du lịch, văn hóa, phong trào văn nghệ trong nội bộ doanh nghiệp, các nghiệp vụ này cần được ghi nhận qua tài khoản 353 như sau:

 • Nợ TK 353 - Quỹ khen thưởng phúc lợi (TK 3532).
 • Có TK 111, 112.

Giới thiệu tài khoản 353 - Quỹ khen thưởng phúc lợi theo thông tư 133

5. Bán hàng hóa trang trải bằng quỹ khen thưởng phúc lợi

Trong trường hợp này, kế toán viên cần phản ánh doanh thu không bao gồm thuế GTGT phải nộp. Do đó, định khoản kế toán được kê khai như sau:

 • Nợ TK 353 - Quỹ khen thưởng phúc lợi (TK 3531).
 • Có TK 334 - Phải trả người lao động.

6. Cấp trên cấp quỹ khen thưởng phúc lợi cho cấp dưới

Trong doanh nghiệp, nếu đơn vị cấp trên thực hiện cấp quỹ khen thưởng phúc lợi cho một hoặc nhiều đơn vị cấp dưới, nghiệp vụ này sẽ được kế toán viên ghi nhận vào sổ như dưới đây.

Với nghiệp vụ cấp quỹ từ cấp trên:

 • Nợ TK 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (TK 3531, 3532, 3534)
 • Có các TK 111, 112.

Với nghiệp vụ nhận quỹ từ cấp trên:

 • Nợ các TK 111, 112.
 • Có TK 353 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (TK 3531, 3532).

7. Trích quỹ phúc lợi cho hoạt động từ thiện

Với các hoạt động từ thiện ủng hộ cộng đồng, vùng chịu ảnh hưởng của thiên tai, hỏa hoạn, doanh nghiệp sẽ sử dụng tiền từ quỹ phúc lợi. Lúc này, cách hạch toán tài khoản 353 như sau:

 • Nợ TK 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3532)
 • Có các TK 111, 112.

8. Đưa vào sử dụng TSCĐ được mua bằng quỹ phúc lợi 

Khi việc đầu tư, mua sắm TSCĐ được hoàn thành bằng quỹ phúc lợi của doanh nghiệp, sau đó các tài sản này được đưa vào sử dụng trong các hoạt động văn hóa, phúc lợi tại nội bộ doanh nghiệp, kế toán viên ghi nhận như sau:

 • Nợ TK 2111 - TSCĐ hữu hình (nguyên giá).
 • Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có).
 • Có các TK 111, 112, 241, 331.

Trong trường hợp thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ thì nguyên giá TSCĐ bao gồm cả thuế GTGT phải được ghi nhận như sau:

 • Nợ TK 3532 - Quỹ phúc lợi.
 • Có TK 3533 - Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ.

9. Tính hao mòn TSCĐ hoàn thành bằng quỹ phúc lợi

Định kỳ, doanh nghiệp sẽ phải tính hao mòn TSCĐ đầu tư, mua sắm bằng quỹ phúc lợi đã được đưa vào sử dụng. Cách hạch toán tài khoản 353 trong trường hợp này như sau:

 • Nợ TK 3533 – Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ.
 • Có TK 214 – Hao mòn TSCĐ.

10. Thanh lý TSCĐ hoàn thành bằng quỹ phúc lợi

Sau khi sử dụng TSCĐ hoàn thành bằng quỹ phúc lợi, nếu doanh nghiệp quyết định nhượng bán, thanh lý tài sản thì kế toán viên sẽ ghi nhận nghiệp vụ này vào tài khoản 353 như dưới đây.

Ghi giảm TSCĐ nhượng bán, thanh lý:

 • Nợ TK 3533 – Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ (giá trị còn lại).
 • Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ (giá trị hao mòn).
 • Có TK 2111 – TSCĐ hữu hình (nguyên giá).

Phản ánh các khoản thu chi từ việc nhượng bán, thanh lý TSCĐ:

 • Đối với các khoản chi:
  • Nợ TK 353 – Quỹ khen thường phúc lợi (TK 3532).
  • Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có).
  • Có các TK 111, 112, 334,...
 • Đối với các khoản thu:
  • Nợ các TK 111, 112.
  • Có TK 353 – Quỹ khen thường phúc lợi (TK 3532).
  • Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (nếu có).

11. Trích thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc

Trong trường hợp chủ sở hữu doanh nghiệp quyết định thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc bằng cách trích từ quỹ thương ban quản lý, điều hành công ty, cách hạch toán tài khoản 353 như sau:

 • Nợ TK 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (TK 3354).
 • Có các TK 111, 112…

12. Phát hành cổ phiếu thưởng từ quỹ khen thưởng

Đối với trường hợp công ty cổ phần phát hành cố phiếu thưởng từ quỹ khen thưởng để tăng vốn đầu tư của chủ sở hữu, kế toán viên ghi nhận vào sổ như sau:

 • Nợ TK 3531 – Quỹ khen thưởng.
 • Nợ TK 4112 – Thặng dư vốn cổ phần (giá bán thấp hơn mệnh giá).
 • Có TK 4111 – Vốn góp của chủ sở hữu.
 • Có TK 4112 – Thặng dư vốn cổ phần (giá bán cao hơn mệnh giá).

Tổng kết

Qua bài viết ngày hôm nay, chúng ta đã cùng tìm hiểu về các thông tin xoay quanh tài khoản 353 bao gồm nội dung, kết cấu, nguyên tắc kế toán cũng như cách hạch toán tài khoản 353 trong các trường hợp cụ thể. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các tài khoản kế toán khác theo TT133, hãy tham khảo các bài viết trên blog Gitiho nhé. Để tăng hiệu quả tối ưu cho công việc của mình, các bạn có thể tham gia khóa học Kế toán tổng hợp với chúng mình.

Cảm ơn các bạn đọc và chúc các bạn một ngày làm việc năng suất!

Khóa học liên quan

0/5 - (0 bình chọn)

0/5 - (0 bình chọn)

0 thảo luận

@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông