Võ tá đức
Võ tá đức
Thảo luận 3 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 45 lượt xem

em dùng code này nhưng khi chạy code thì kết quả là #N/A xin khắc phụcSub TimKiem()

em dùng code này, nhưng khi chạy code thì kết quả là #N/A, xin hướng dẫn cách khắc phục

Sub TimKiem()

    Dim DCuoi As Long

          DCuoi = Sheet10.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row

    Dim i As Long

    For i = 8 To DCuoi

    Sheet10.Range("f" & i) = Application.Vlookup(Range("b" & i), Sheet12.Range("B8:F33"), 4, False)

    If TypeName(Sheet10.Range("f" & i)) = "error" Then Debug.Print "Not found"

    Next i

End SubThảo luận 3 câu trả lời
Lượt xem 45 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Võ tá đức 09:08 - Aug 25, 2021

Chào bạn bạn giá trị  range("b"&i) có thuộc cột Sheet12.range("B8:B33") không nếu không có dữ liệu thì kết quả sẽ báo lỗi đó.

Vỗ tay vỗ tay
Võ tá đức 11:08 - Aug 25, 2021

Cách khắc phục như thế nào vậy(chạy có để, những kết quả #N/A sẽ chuyển =0)

Vỗ tay vỗ tay
Võ tá đức 10:08 - Aug 26, 2021

Chào bạn bạn xem phần này nhé

https://stackoverflow.com/questions/1...

Sub TestMe()
Dim vTest As Variant
vTest = Application.VLookup("TesT", Range("A1:B10"), 2, False)
If IsError(vTest) Then
MsgBox "Not found", vbCritical
Else
MsgBox "value is " & vTest
End If
End Sub
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội