="&DATE(201851)$E$22$E$36"" /> ="&DATE(201851)$E$22$E$36"" />
Thái Bá Cường 
Thái Bá Cường 
Thảo luận 0 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 104 lượt xem

=SUMIFS($H$22$H$36$G$22$G$36"Tâm"$F$22$F$36"Cam"$E$22$E$36">="&DATE(201851)$E$22$E$36"

=SUMIFS($H$22:$H$36,$G$22:$G$36,"Tâm",$F$22:$F$36,"Cam",$E$22:$E$36,">="&DATE(2018,5,1),$E$22:$E$36,"<="&EOMONTH(DATE(2018,5,1),0))
Thầy cho hỏi ham sumifs trong bài nay sao lạo phải thêm dấu phẩy và số zero ?
Thảo luận 0 câu trả lời
Lượt xem 104 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông