Sabrina
Sabrina
Thảo luận 0 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 36 lượt xem

Hướng dẫn thủ tục Khai bổ sung tờ khai hải quan

Jul 31 2022

Cơ sở pháp lý

  • Khoản 9, Điều 1 của Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Khai bổ sung hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu hoặc nhập khẩu là việc khai sửa đổi bổ sung thông tin tờ khai hải quan và nộp các chứng từ liên quan đến khai sửa đổi thông tin tờ khai hải quan.

Doanh nghiệp không thể thực hiện khai bổ sung hồ sơ hải quan nếu khai sai tại Các chỉ tiêu thông tin trên tờ khai hải quan không được khai bổ sung theo quy định tại Mục 3 thuộc Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 39/2018/TT-BTC; Thay vào đó, doanh nghiệp tiến hành Hủy tờ khai hải quan và mở tờ khai mới.

Doanh nghiệp được quyền khai bổ sung hồ sơ hải quan (sau đây gọi tắt là “khai bổ sung”) khi hàng hóa đó đang trong thời gian giải quyết thông quan và cả khi hàng hóa đã được thông quan; cụ thể:

Đối với hàng hóa đang trong thời gian giải quyết thông quan:

- Doanh nghiệp được khai bổ sung trước thời điểm cơ quan hải quan thông báo kết quả phân luồng tờ khai hải quan cho doanh nghiệp;

Sau thời điểm cơ quan hải quan thông báo kết quả phân luồng nhưng trước khi thông quan, thì doanh nghiệp vẫn được khai bổ sung nhưng sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

- Doanh nghiệp thực hiện khai bổ sung theo yêu cầu của cơ quan hải quan khi cơ quan hải quan phát hiện sai sót, không phù hợp giữa thực tế hàng hóa, hồ sơ hải quan với thông tin khai báo trong quá trình kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với hàng hóa đã được thông quan:

- Doanh nghiệp được khai bổ sung đối với hàng hóa đã được thông quan, trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan nhưng trước thời điểm cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan hay thanh tra;

Nếu quá thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan và trước khi cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan hay thanh tra, thì doanh nghiệp vẫn được khai bổ sung nhưng sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

- Doanh nghiệp KHÔNG ĐƯỢC khai bổ sung các nội dung liên quan đến giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu; kiểm tra chuyên ngành về chất lượng hàng hóa, y tế, văn hóa, kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, thực vật, an toàn thực phẩm.

Như vậy, khi phát hiện có sai sót trong quá trình khai báo hải quan, doanh nghiệp có thể thực hiện khai bổ sung bất cứ lúc nào, miễn là trước khi cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan hay thanh tra.

Doanh nghiệp thực hiện thủ tục khai bổ sung thông qua Hệ thống VNACCS hoặc thông qua Cổng thông tin Dịch vụ công trực tuyến của Hải quan Việt Nam. Tùy tình trạng của tờ khai hải quan mà doanh nghiệp thực hiện khai bổ sung như sau:

- Nếu phát hiện sai sót khi tờ khai hải quan chưa đăng ký với cơ quan hải quan, thì doanh nghiệp gọi lại tờ khai hải quan đã mở trên phần mềm, tiến hành khai bổ sung các chỉ tiêu thông tin có sai sót hay còn thiếu trực tiếp trên tờ khai đó và đính kèm bổ sung các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan (nếu có).

- Nếu phát hiện sai sót khi tờ khai hải quan đã được đăng ký thành công nhưng trước khi được thông quan, thì doanh nghiệp mở tờ khai bổ sung, khai các chỉ tiêu của tờ khai bổ sung theo hướng dẫn tại Mẫu số 05 thuộc Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 39/2018/TT-BTC và đính kèm bổ sung các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan (nếu có).

- Nếu tiến hành khai bổ sung đối với hàng hóa đã được thông quan, thì doanh nghiệp mở tờ khai bổ sung và khai các chỉ tiêu của tờ khai bổ sung theo hướng dẫn tại Mẫu số 04 thuộc Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 39/2018/TT-BTC.

Doanh nghiệp cần lưu ý một số vấn đề sau đây khi thực hiện khai bổ sung:

- Trong một số trường hợp cụ thể, việc khai bổ sung đòi hỏi doanh nghiệp phải nộp kèm các chứng từ và văn bản cụ thể, xem chi tiết hướng dẫn thủ tục khai bổ sung hồ sơ hải quan tại Cổng thông tin Dịch vụ công trực tuyến của Hải quan Việt Nam.

- Trường hợp khai bổ sung trên tờ khai hải quan giấy, doanh nghiệp nộp 02 bản chính Văn bản đề nghị khai bổ sung (Mẫu số 03/KBS/GSQL thuộc Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 39/2018/TT-BTC) và 01 bản chụp các chứng từ liên quan đến việc khai bổ sung.

- Đối với trường hợp phải khai bổ sung theo yêu cầu của cơ quan hải quan, doanh nghiệp cần nhanh chóng khai bổ sung trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của cơ quan hải quan.

- Đối với hàng hóa chưa được thông quan, nếu thay đổi cảng xếp hàng, cửa khẩu xuất, phương tiện vận chuyển làm thay đổi phương thức vận chuyển hàng hóa, thì doanh nghiệp không thực hiện khai bổ sung  mà phải Hủy tờ khai hải quan trước.

- Trường hợp hàng hóa xuất khẩu đã được thông quan, hàng hóa đã đưa vào khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu, nếu doanh nghiệp có yêu cầu thay đổi cửa khẩu xuất; cảng xếp hàng, đồng thời thay đổi tên phương tiện vận chuyển thì doanh nghiệp phải nộp văn bản cho phép thay đổi cửa khẩu xuất của cơ quan có thẩm quyền hoặc văn bản Thông báo thay đổi cảng xếp hàng (Mẫu số 32/TĐCX/GSQL thuộc Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 39/2018/TT-BTC) cho cơ quan hải quan tại cửa khẩu cảng xếp hàng, cửa khẩu xuất mới để cập nhật trên Hệ thống. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp văn bản thông báo cho cơ quan hải quan, doanh nghiệp phải thực hiện khai bổ sung thông tin tờ khai hải quan theo quy định.

- Trường hợp hàng hóa xuất khẩu đã được thông quan nhưng hàng hóa chưa đưa vào khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu, nếu thay đổi cảng xếp hàng, cửa khẩu xuất, doanh nghiệp nộp văn bản Thông báo thay đổi cảng xếp hàng, cửa khẩu xuất (Mẫu số 34/TĐCXCK/GSQL thuộc Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 39/2018/TT-BTC) cho Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hoặc Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi hàng hóa được vận chuyển đến đã khai báo để thực hiện việc chuyển địa điểm giám sát trên Hệ thống. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp văn bản thông báo cho cơ quan hải quan, doanh nghiệp phải thực hiện khai bổ sung thông tin tờ khai theo quy định.

- Khi đưa hàng qua khu vực giám sát, nếu có sự không chính xác về số hiệu container so với nội dung khai trên tờ khai hải quan, thì doanh nghiệp xuất trình chứng từ giao nhận hàng hóa nhập khẩu cho công chức hải quan giám sát tại cửa khẩu nhập hoặc nộp Bản kê số hiệu container xuất khẩu (Mẫu số 31/BKCT/GSQL thuộc Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 39/2018/TT-BTC) kèm chứng từ của hãng vận chuyển cấp về việc thay đổi số hiệu container cho công chức hải quan giám sát tại cửa khẩu. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày hàng hóa đưa qua khu vực giám sát hải quan, doanh nghiệp có trách nhiệm khai bổ sung tại Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai theo quy định.

- Tờ khai hải quan xuất khẩu, nhập khẩu có phương thức vận chuyển là hàng rời, hàng xá (trừ phương thức vận chuyển qua đường hàng không) đã đủ điều kiện qua khu vực giám sát, trường hợp có sự sai lệch về số lượng, trọng lượng so với khai báo trên tờ khai hải quan, thì doanh nghiệp xuất trình Phiếu cân hàng của doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng hoặc Biên bản nhận hàng có đại diện người bán ký xác nhận hoặc Biên bản ghi nhận tại hiện trường giám định về số lượng, trọng lượng cho công chức hải quan giám sát. Công chức hải quan giám sát kiểm tra, xác nhận trên Phiếu cân hàng của cảng hoặc Biên bản nhận hàng có đại diện người bán ký xác nhận hoặc Biên bản ghi nhận tại hiện trường giám định về số lượng, trọng lượng để xử lý.

Trong thời hạn 02 giờ làm việc kể từ thời điểm tiếp nhận đủ hồ sơ khai bổ sung, công chức hải quan sẽ hoàn thành việc kiểm tra hồ sơ khai bổ sung, kiểm tra thực tế hàng hóa (nếu có) và thông báo kết quả kiểm tra thông qua Hệ thống VNACCS. Trường hợp không chấp nhận nội dung khai bổ sung, công chức hải quan thông báo cho doanh nghiệp lý do từ chối thông qua Hệ thống VNACCS.

Trường hợp khai tờ khai hải quan giấy, công chức hải quan phải ghi rõ ngày, giờ tiếp nhận hồ sơ khai bổ sung; kiểm tra tính đầy đủ, phù hợp của hồ sơ khai bổ sung và thông báo kết quả kiểm tra trên văn bản đề nghị khai bổ sung; trả cho doanh nghiệp 01 bản văn bản đề nghị khai bổ sung có xác nhận của cơ quan hải quan.

Lưu ý:

- Một tờ khai bổ sung chỉ có tối đa 50 dòng hàng tương ứng với tờ khai gốc.

- Trường hợp có thay đổi về đồng tiền nộp thuế thì không thực hiện nghiệp vụ khai bổ sung trên Hệ thống VNACCS vì hệ thống không hỗ trợ chức năng quy đổi để tính số tiền thuế tăng, giảm sau khi khai bổ sung.

Cùng tham gia cộng đồng hỏi đáp về chủ đề Business

Thảo luận 0 câu trả lời
Lượt xem 36 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay

0 Bình luận

@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội