Vũ Thắng Duy Khoa
Vũ Thắng Duy Khoa
Thảo luận 3 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 136 lượt xem

kiểm tra giúp em đoạn codeEm muốn set print area và print dòng cuối nhưng

Thầy kiểm tra giúp em đoạn code.

Em muốn set print area và print dòng cuối nhưng tới đoạn in đậm thì bị lỗi. Em cảm ơn thầy nhiều. 


Sub setprint_print()

'

' setprint_print Macro

'


'

    Dim Dongcuoi As Long

    Dongcuoi = Sheets("Sheet1").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row

    Range("A1:B" & Dongcuoi).Select

    ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = "$A$1:$Dongcuoi$"

    ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1, Collate:=True, _

        IgnorePrintAreas:=False

End SubThảo luận 3 câu trả lời
Lượt xem 136 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Vũ Thắng Duy Khoa 15:08 - Aug 30, 2021

ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = "$A$1:$Dongcuoi$"

chào bạn phần này phải là

ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = "$A$1:$B$" & Dongcuoi

Vỗ tay vỗ tay
Vũ Thắng Duy Khoa 21:08 - Aug 30, 2021
Cảm ơn thầy, em đã làm được.
Vỗ tay vỗ tay
Vũ Thắng Duy Khoa 08:08 - Aug 31, 2021

Chúc bạn học tốt cùng gitiho

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông