Võ Hoàng Ngân
Võ Hoàng Ngân
Thảo luận 4 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 514 lượt xem

Mình lưu thông tin trong ô userform vào sheet theo hướng dẫn nhưng không lưu được?

Mình lưu thông tin trong ô userform vào sheet theo hướng dẫn nhưng không lưu được? nếu một wb có nhiều sheet thì có ảnh hưởng đến kết quả không?

Thảo luận 4 câu trả lời
Lượt xem 514 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Võ Hoàng Ngân 17:06 - Jun 25, 2020
chào bạn bạn có thể đẩy file lên được không? trong file mô tả rõ hơn
Vỗ tay vỗ tay
Võ Hoàng Ngân 13:07 - Jul 02, 2020
Chào thầy

Mình nhờ thầy sửa giúp code sau đây, mục đích là để thêm mới 1 số CMND ở cột A của Sheet mà số này đã tồn tại thì thông báo bằng MsgBox, sau đó thoát.

Xin cảm ơn thầy

Private Sub bam_ThemMoiA1_Click()
Dim DongCuoi As Long
DongCuoi = DataKhachHang.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
With DataKhachHang
.Range("A" & DongCuoi + 1).Value = Me.tb_SoCMNDA1.Value
.Range("B" & DongCuoi + 1).Value = Me.tb_HoTenA1.Value
.Range("C" & DongCuoi + 1).Value = Me.tb_NgaySinhA1.Value
.Range("D" & DongCuoi + 1).Value = Me.tb_DiaChiA1.Value
.Range("E" & DongCuoi + 1).Value = Me.tb_LoaiCMNDA1.Value
.Range("F" & DongCuoi + 1).Value = Me.tb_NgayCapCMNDA1.Value
.Range("G" & DongCuoi + 1).Value = Me.tb_NoiCapCMNDA1.Value
.Range("H" & DongCuoi + 1).Value = Me.tb_SoDTA1.Value
.Range("I" & DongCuoi + 1).Value = Me.tb_OngBaA1.Value
End With
MsgBox "Thank you"
End Sub
Vỗ tay vỗ tay
Võ Hoàng Ngân 14:07 - Jul 02, 2020
Bạn tham khảo
Sub timtrung()
Dim DongCuoi As Long, kieu As Integer
DongCuoi = DataKhachHang.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
kieu = Application.WorksheetFunction.CountIf(DataKhachHang.Range("A1:A" & dc), Me.tb_SoCMNDA1.Value)
If kieu >= 1 Then
MsgBox "trung roi"
Exit Sub
Else
With DataKhachHang
.Range("A" & DongCuoi + 1).Value = Me.tb_SoCMNDA1.Value
.Range("B" & DongCuoi + 1).Value = Me.tb_HoTenA1.Value
.Range("C" & DongCuoi + 1).Value = Me.tb_NgaySinhA1.Value
.Range("D" & DongCuoi + 1).Value = Me.tb_DiaChiA1.Value
.Range("E" & DongCuoi + 1).Value = Me.tb_LoaiCMNDA1.Value
.Range("F" & DongCuoi + 1).Value = Me.tb_NgayCapCMNDA1.Value
.Range("G" & DongCuoi + 1).Value = Me.tb_NoiCapCMNDA1.Value
.Range("H" & DongCuoi + 1).Value = Me.tb_SoDTA1.Value
.Range("I" & DongCuoi + 1).Value = Me.tb_OngBaA1.Value
End With
End If
End Sub
Vỗ tay vỗ tay
Võ Hoàng Ngân 16:07 - Jul 02, 2020
Cảm ơn Thầy
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội