Hoan Nguyen Khac
Hoan Nguyen Khac
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 81 lượt xem

Sub XouLieuBanGiao()Dim i As LongDim J As LongDim DongCuoi1 As LongDim DongCuoi2 As LongDongCuoi1Sub XoaDuLieuBanGiao()

Dim i As Long

Dim J As Long

Dim DongCuoi1 As Long

Dim DongCuoi2 As Long

DongCuoi1 = ThisWorkbook.Worksheets("Data").Range("A" &
Rows.Count).End(xlUp).Row

DongCuoi2 = ThisWorkbook.Worksheets("Data").Range("A" &
Rows.Count).End(xlUp).Row

For i = 2 To DongCuoi1

For J = 2 To DongCuoi2

    If
Worksheets("Data").Range("J" & i).Value =
Worksheets("Data").Range("J" & J).Value And
Worksheets("Data").Range("B" & i).Value <>
Worksheets("Data").Range("B" & J).Value Then


    Worksheets("Data").Range("A" & J
& ":P" & J).EntireRow.Delete

    End If

Next J

Next i

End Sub

Thầy ơi em viết đoạn code này thì báo lỗi type miss match ở dòng bôi vàng ạThảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 81 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Hoan Nguyen Khac 20:09 - Sep 24, 2020

Chào bạn bạn có thể đẩy file lên được không?

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội