Baorong
Baorong
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 290 lượt xem

xem giúp em đoạn code của em đúng chưa ạ hệ thống báo lỗi "Can not do to

Thầy ơi xem giúp em đoạn code của em đúng chưa ạ, hệ thống báo lỗi "Can not do to a Merge":

Sub BaiTap_ThucHanh()

'Buoc 1: tim dong cuoi

    Dim DongCuoi As Long

    DongCuoi = Sheets("Data").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row

    Sheets("Data").Range("F1").Value = DongCuoi

'Buoc 2: luu noi dung tuong ung

    Sheets("Data").Range("A" & DongCuoi + 1).Value = Sheets("ThemMoi").Range("A3:C3").Value

    Sheets("Data").Range("B" & DongCuoi + 1).Value = Sheets("ThemMoi").Range("E3").Value

    Sheets("Data").Range("C" & DongCuoi + 1).Value = Sheets("ThemMoi").Range("A6").Value

    Sheets("Data").Range("D" & DongCuoi + 1).Value = Sheets("ThemMoi").Range("C6").Value

    Sheets("Data").Range("E" & DongCuoi + 1).Value = Sheets("ThemMoi").Range("E6").Value

'Buoc 3: Xoa noi dung

    Sheets("ThemMoi").Range("A3, A6").ClearContents

'Buoc 4: Message Box

    MsgBox "Luu du lieu thanh cong"

End Sub


Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 290 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Baorong 09:03 - Mar 25, 2021

Với lệnh ClearContents bạn phải áp dụng trên cả vùng ô đang trộn (merge)

Để ý vùng A3:C3 là vùng đang trộn, khi đó phải viết rõ Range("A3:C3").Clearcontents, không được viết chỉ có ô A3

Vỗ tay vỗ tay
Baorong 10:03 - Mar 25, 2021

Cảm ơn thầy, sau bước khi chỉnh lại code chỗ Range ở bước xóa nội dung thì em đã làm được ạ.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội