Trần Đức Đàn
Trần Đức Đàn
Thảo luận 4 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 105 lượt xem

Làm thế nào để viết code thông báo nhập 1 file dữ liệu và chạy theo code

Làm thế nào để viết code thông báo nhập 1 file dữ liệu và chạy theo code đã tạo từ 1 file có format tương tự, nhờ ad chỉ giúp?

Thảo luận 4 câu trả lời
Lượt xem 105 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Trần Đức Đàn 09:07 - Jul 26, 2021

Chào bạn bạn có thể mô tả kỹ hơn giúp gitiho được không?

Vỗ tay vỗ tay
Trần Đức Đàn 10:07 - Jul 27, 2021

cụ thể: mình có nhiều file có format dữ liệu giống nhau và code đã được viết trên 1 file. Bây giờ mình muốn thêm 2 đoạn code để khi bấm vào nút gán macro nó báo phải nhập file dữ liệu cần chạy, sau đó bấm 1 nút gán macro khác để nó chạy dữ liệu theo code xử lý ban đầu. Tks ad

Vỗ tay vỗ tay
Trần Đức Đàn 13:07 - Jul 27, 2021

Bạn có thể làm như sau:

Code thu thập dữ liệu bạn có là Macro_TongHop

Bạn tạo thêm 1 macro nữa với dạng như sau:

Sub Macro_GanLenh()
Dim CanhBao As Integer
CanhBao = MsgBox("Ban phai nhap file du lieu", vbOKCancel + vbInformation + vbDefaultButton2, "Thong bao")
Select Case CanhBaoXoaDong
    Case vbOK
        Call Macro_TongHop
    Case vbCancel
        Exit Sub
End Select
End Sub

Rồi bạn gán macro này vào nút bấm

Vỗ tay vỗ tay
Trần Đức Đàn 14:07 - Jul 27, 2021

Mình muốn sau khi bấm có thông báo hiện "Ban phai nhap du lieu" nếu bấm OK nó phải cho ra folder để chọn dữ liệu. Và lúc đấy chạy Macro_Tonghop nó sẽ chạy trên dữ liệu đấy ạ. Mong ad rep, tks!

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông