Đỗ Anh Ngọc
Đỗ Anh Ngọc
Thảo luận 4 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 357 lượt xem

thế này nhưng khi thực hiện chỉ đến dòng 101 là có dữ liệu còn từ dòng

Em làm thế này nhưng khi thực hiện chỉ đến dòng 101 là có dữ liệu, còn từ dòng 102 đến 106 ở file gốc có dữ liệu nhưng trong file chính hiện #N/A, không hiểu bị lỗi gì ạ?
Sub import()
'hien thi hop thoai
With Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
.Show
.AllowMultiSelect = True
.Title = "Chon file"
Dim i As Integer
For i = 1 To .SelectedItems.Count
'gan bien
Dim wbmain As Workbook
Set wbmain = ThisWorkbook
Dim wbpick As Workbook
Set wbpick = Workbooks.Open(.SelectedItems(i))
'xd dong cuoi main
Dim lrmain As Long
lrmain = wbmain.Sheets("Data_TienLuong").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
'xd khoang cach pick
Dim frpick As Long
frpick = 6
Dim lrpick As Long
lrpick = wbpick.Sheets("Data_TienLuong").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Dim dpick As Long
dpick = lrpick - frpick + 1
'gan gia tri
wbmain.Sheets("Data_TienLuong").Range("A6" & ":BM" & lrmain + dpick).Value = _
wbpick.Sheets("Data_TienLuong").Range("A" & frpick & ":BM" & dpick).Value
'dong file
wbpick.Close savechanges:=False
Next i
End With
If wbmain.Sheets("Data_TienLuong").Range("A6").Value = "" Then
Exit Sub
Else
MsgBox ("Thanh Cong")
End If
End Sub
Thảo luận 4 câu trả lời
Lượt xem 357 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Đỗ Anh Ngọc 21:04 - Apr 08, 2020
Chào bạn bạn vui lòng đưa file đính kèm lên nhé.
Vỗ tay vỗ tay
Đỗ Anh Ngọc 22:04 - Apr 08, 2020
lỗi #N/A xuất hiện khi vùng NHẬN DỮ LIỆU lớn hơn vùng CHO DỮ LIỆU.
Bạn xác định lại phạm vi vùng cho với vùng nhận nhé:
Kiểm tra câu lệnh dưới đây với thao tác f8 và xem trong thẻ Local xem phạm vi bằng nhau chưa
wbmain.Sheets("Data_TienLuong").Range("A6" & ":BM" & lrmain + dpick).Value = _
wbpick.Sheets("Data_TienLuong").Range("A" & frpick & ":BM" & dpick).Value
Vỗ tay vỗ tay
Đỗ Anh Ngọc 07:04 - Apr 09, 2020
Trong bài giảng em có thấy giá trị dòng đầu bảng chi tiết thầy cho = 8 nhưng theo em thấy trong bảng thì dòng đầu = 6 và khi em cho = 6 cũng cho ra kết quả tương tự của thầy và cả 2 đều đúng. Đoạn này mong thầy giải thích giúp em ạ
P.s: em đã sửa thành công lỗi #N/A rồi ạ
Vỗ tay vỗ tay
Đỗ Anh Ngọc 21:04 - Apr 09, 2020
okie! bạn nhớ nguyên tắc: vùng cho dữ liệu và vùng nhận dữ liệu phải bằng nhau.
Khi lập trình theo các biến: dòng đầu, dòng cuối, khoảng cách từ dòng đầu tới dòng cuối thì phải xét trên cả 2 vùng nhé.
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội