Nguyễn Thị Tịnh
Nguyễn Thị Tịnh
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 300 lượt xem

Em muốn viết 1 đoạn Code mở Fille xml sangxlsx và gộp tất cả các file này

Em muốn viết 1 đoạn Code mở Fille .xml sang.xlsx và gộp tất cả các file này lại. Em thử nhưng không được. Mong thầy hỗ trợ giúp em. Em cảm ơn. Đoạn code

With Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)

            .AllowMultiSelect = True

            .Show

        Dim i As Long

        For i = 1 To .SelectedItems.Count

            Dim wb_kq As Workbook

            Dim wb_select As Workbook

                Set wb_kq = ThisWorkbook

                Set wb_select = Workbooks.Open(.SelectedItems(i))

               

            Dim DongCuoi_KQ As Long

                DongCuoi_KQ = wb_kq.Sheets("sheet1").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row

            Dim DongDau_CT As Long

                DongDau_CT = 1

            Dim DongCuoi_CT As Long

                DongCuoi_CT = wb_select.Sheets("sheet1").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row

        Dim KC As Long

        KC = DongCuoi_CT - DongDau_CT + 1

        wb_kq.Sheets("sheet1").Range("A" & DongCuoi_KQ + 1 & ":DN" & DongCuoi_KQ + KC).Value = wb_select.Sheets(1).Range("A" & DongDau_CT & ":DN" & DongCuoi_CT).Value

         ActiveWorkbook.XmlImport URL:=wb_select, ImportMap:=Nothing, Overwrite:=True, Destination:=Range("$A$1")

        wb_select.Close savechanges:=False

            Next i

         End With

Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 300 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Tịnh 14:08 - Aug 25, 2020

Chào bạn đây là code mở file xml bạn nhé:

Sub ImportXMLtoList()
Dim strTargetFile As String
Dim wb as Workbook

Application.Screenupdating = False
Application.DisplayAlerts = False
strTargetFile
= "đường đẫn file"
Set wb = Workbooks.OpenXML(Filename:=strTargetFile, LoadOption:=xlXmlLoadImportToList)
Application.DisplayAlerts = True

wb
.Sheets(1).UsedRange.Copy ThisWorkbook.Sheets("Sheet2").Range("A1")
wb
.Close False
Application.Screenupdating = True


End Sub
bạn có thể kết hợp biến dòng cuối vào để mở nhiều file nhé.
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Tịnh 17:08 - Aug 25, 2020

DẠ, EM CẢM ƠN NHIỀU Ạ, 

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội