Nguyễn Ngọc Ánh
Nguyễn Ngọc Ánh
Thảo luận 5 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 518 lượt xem

Cho m là muốn copy giá trị từ wb nay sang wb khác thì có cần thực hiện

Cho mình hỏi là muốn copy giá trị từ Workbook  nay sang Workbook  khác thì có cần thực hiện mở Workbook Source lên mới copy được ko? Đoạn lệnh bên dưới nó báo lỗi dòng cuối cùng.

Dim TenFile as String
TenFile = Application.GetOpenFilename("Excel file, *.xlsm", , "Browse For Your Pricing File", , False)
ThisWorkbook.Sheets("Inquiry_Quote Log").Range("K" & LastRow + 1).Value = Workbooks(TenFile).Sheets("Quotation").Range("G10").Value

Thảo luận 5 câu trả lời
Lượt xem 518 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Ngọc Ánh 21:04 - Apr 09, 2020
bạn đã khai báo biến dòng cuối (LastRow) chưa? nếu chưa thì sẽ không sử dụng được biến này trong câu lệnh.
Về nguyên tắc đúng là phải mở file lên mới copy nội dung được.
Sau khi copy nội dung xong bạn thêm lệnh đóng file đó lại.
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Ngọc Ánh 21:04 - Apr 09, 2020
trong lệnh trên của bạn, phần Workbooks(TenFile) chưa đúng đâu.
Vì Application.GetOpenFilename chỉ tạo thư mục chọn file, chọn file nào sẽ lấy ra tên file đó. Muốn lấy dữ liệu phải mở file đó lên.
Bạn có thể gán 1 biến đối tượng Workbooks cho file được chọn này, sau đó viết theo biến đó.
Bạn xem câu lệnh đúng dưới đây nhé:

Sub ViDu()
Dim TenFile As String
TenFile = Application.GetOpenFilename("Excel file, *.xls*", , "Browse For Your Pricing File", , False)

Dim wb As Workbook
Set wb = Workbooks.Open(TenFile)

ThisWorkbook.Sheets(1).Range("A1:A2").Value = wb.Sheets(1).Range("A1:A2").Value

wb.Close False

End Sub
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Ngọc Ánh 22:04 - Apr 09, 2020
Done. Tks!
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Ngọc Ánh 22:04 - Apr 09, 2020
Câu lệnh ThisWorkbook.Sheets... có khác gì với ThisWorkbook.WorkSheets... không bạn?
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Ngọc Ánh 22:04 - Apr 09, 2020
ko khác nhau đâu. Bạn xem lại phần bài 1,2,3 chương 7 để biết rõ hơn về các cách viết code cho đối tượng worksheet
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội