Tiến
Tiến
Thảo luận 3 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 424 lượt xem

Lam the nao de VBA khong bao loi Compile error Invalid or unqualified reference tai dong SelectedItemsCountSub

Lam the nao de VBA khong bao loi
Compile error: Invalid or unqualified reference tai dong .SelectedItems.Count

Sub Gopdulieutongquat() 'mo thu muc, chon file gop du lieu vao
'Tao thu muc mo file
With Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
.AllowMultiSelect = True
.Show
End With
'Xac dinh file nao duoc chon
Dim i As Long
For i = 1 To .SelectedItems.Count
'Gan bien cho cac workbook
Dim wb_KQ As Workbook
Dim wb_Select As Workbook
Set wb_KQ = ThisWorkbook
Set wb_Select = Workbooks.Open(.SelectedItems(i))

'Xac dinh dong cuoi cua book 2
Dim Dongcuoi_Wb2 As Long
Dongcuoi_Wb2 = Workbooks("Book2.xlsm").Sheets("Sheet1").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Dim Dongdau_Wb2 As Long
Dongdau_Wb2 = 2
Dim Khoangcach_Wb2 As Long
Khoangcach_Wb2 = Dongcuoi_Wb2 - Dongdau_Wb2 + 1
Dim Dongcuoi_Wb4 As Long
Dongcuoi_Wb4 = Workbooks("Book4.xlsm").Sheets("Data").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
'Dua du lieu vao
Workbooks("Book4.xlsm").Sheets("Data").Range("A" & Dongcuoi_Wb4 + 1 & ":C" & Dongcuoi_Wb4 + Khoangcach_Wb2).Value = _
Workbooks("Book2.xlsm").Sheets("Sheet1").Range("A" & Dongdau_Wb2 & ":C" & Dongcuoi_Wb2).Value
'Dong wb lai
wb_Select.Close SaveChanges:=False
Next i
End With
End Sub
Thảo luận 3 câu trả lời
Lượt xem 424 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Tiến 12:06 - Jun 11, 2020
Chào bạn bạn đẩy file lên nhé.
Vỗ tay vỗ tay
Tiến 08:06 - Jun 12, 2020
Day file nhu the nao ah
Vỗ tay vỗ tay
Tiến 09:06 - Jun 12, 2020
Trong lệnh tạo thư mục chọn file, bạn có dòng
With Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
.AllowMultiSelect = True
.Show
End With
ở đây không đóng With ngay, vì khi đóng with sẽ không xác định được .SelectedItems.Count thuộc về đối tượng nào.
Lệnh End With này bạn đặt ở dưới cùng, sau khi kết thúc toàn bộ thao tác (sau lệnh Next i)
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội