Leo
Leo
Thảo luận 10 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 193 lượt xem

chạy tới Show có cửa sổ hiện ra nhưng bấm vào folder đã lưu các book trước

Cho mình hỏi chạy tới .Show có cửa sổ hiện ra nhưng bấm vào folder đã lưu các book trước đó thì không thấy file nào hiện ra để chọn cả. Là sao ạ?
Thảo luận 10 câu trả lời
Lượt xem 193 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Leo 23:05 - May 16, 2020
Bạn cần gửi cả code thì mới rõ được lỗi của bạn.
Trong các bài từ bài 6 đến bài 9 chương 8 đã nói rõ trình tự code rồi, bạn chú ý trình tự đó và làm theo cho đúng.
Vỗ tay vỗ tay
Leo 08:05 - May 17, 2020
Cho mình hỏi khai báo dòng đầu = 6 thì lại mất một dòng khi lấy dữ liệu, khi khai báo dòng đầu = 5 thì lại lấy được dòng bị mất?
link ảnh: https://lenhuy9119.imgur.com/all/?thi...
Code:
Sub File_TongQuat()
'Lay du lieu tu thu muc
With Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
.AllowMultiSelect = True 'Cho phep chon nhieu doi tuong WB
.Show 'Hien thi
'Xac dinh file se duoc chon
Dim i As Long
'Su dung vong lap, chon xong file(WB) nay toi file tiep
For i = 1 To .SelectedItems.Count
'Gan bien cho cac WB
Dim WB_KQ As Workbook
Dim WB_Select As Workbook
Set WB_KQ = ThisWorkbook
Set WB_Select = Workbooks.Open(.SelectedItems(i))
'Tim vung du lieu can gan vao book 4
'vung = dongcuoi_wb2 - 1
Dim dongcuoi_wb2 As Long
dongcuoi_wb2 = WB_Select.Sheets("Cong_trinh").Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Dim dongdau_wb2 As Long
dongdau_wb2 = 6
Dim vung As Long
vung = dongcuoi_wb2 - dongdau_wb2 + 1
'khai bao dong cuoi o book4
Dim dongcuoi_wb4 As Long
dongcuoi_wb4 = WB_KQ.Sheets("Sheet1").Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Row
'gan du lieu vao book 4
WB_KQ.Sheets("Sheet1").Range("A" & dongcuoi_wb4 + 1 & ":O" & vung + dongcuoi_wb4).Value = _
WB_Select.Sheets("Cong_trinh").Range("A" & dongdau_wb2 & ":O" & dongcuoi_wb2).Value
'Dong WB dang mo de lay du lieu lai(sau khi da lay xong)
WB_Select.Close SaveChanges:=False
Next i
End With
End sub
Vỗ tay vỗ tay
Leo 22:05 - May 17, 2020
À, mình hiểu chỗ sai rồi. sorry :))
Vỗ tay vỗ tay
Leo 20:05 - May 18, 2020
ok :D
Bạn chú ý phần code này rất dễ nhầm lẫn, cần làm nhiều, gặp nhiều lỗi sai thì mới có thêm kinh nghiệm được. Việc xem bài giảng đôi khi chỉ biết 1 trong số các trường hợp thôi. Vậy nên bạn cứ luyện tập nhiều, sai ở đâu thì hỏi để được hỗ trợ.
Vỗ tay vỗ tay
Leo 02:05 - May 26, 2020
@Leo: chỗ sai ở đâu ban nhỉ? mình cũng bị như thế
Vỗ tay vỗ tay
Leo 02:05 - May 26, 2020
Bạn mở cửa sổ Local ra rồi F8 là sẽ hiểu. Bạn khai báo cho biến i chạy từ dưới lên (dongcuoi đến dòng đầu) với bước nhảy là -1. Là sẽ xoá đc. Chứ khai báo như mình làm ở trên. Sau khi xoá dòng j, dòng j + 1 đôn lên thay thế dòng j. Trong khi đó biến xét tiếp tiếp lại là j + 1. Vô tình ko xét lại dòng vừa được đôn lên.
Vỗ tay vỗ tay
Leo 02:05 - May 26, 2020
@Leo: mình không thấy file để chọn khi cửa sổ Forder hiện ra là sao nhỉ?
Vỗ tay vỗ tay
Leo 02:05 - May 26, 2020
With Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
Bạn kiểm tra lại dòng code này đúng chưa nhé. Hôm trước mình nhầm thành ra FolderPicker. Nếu là FolderPicker thì chỉ cho tới folder thôi.
Vỗ tay vỗ tay
Leo 02:05 - May 26, 2020
@Leo: mình làm được rồi, cảm ơn bạn nhiều
Vỗ tay vỗ tay
Leo 03:05 - May 26, 2020
không có gì ạ. may mắn cùng một lỗi sai nên mình mới biết thôi. :))
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội