Nguyễn Thị Thanh Giang
Nguyễn Thị Thanh Giang
Thảo luận 41 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 278 lượt xem


Thảo luận 41 câu trả lời
Lượt xem 278 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Thanh Giang 15:11 - Nov 24, 2020

Chào Thầy, nhờ Thầy chỉ ra lỗi sai và hướng dẫn lại đoạn code xem lương bằng file PDF. Cám ơn

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Thanh Giang 16:11 - Nov 24, 2020

chào bạn bạn có thể đẩy file lên được không?

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Thanh Giang 08:11 - Nov 25, 2020

https://drive.google.com/file/d/1uXkU...

Gửi Thầy đường liên kết, nhờ Thầy hướng dẫn. Cám ơn

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Thanh Giang 10:11 - Nov 25, 2020

Chào bạn bạn cho mình xin quyền truy cập nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Thanh Giang 11:11 - Nov 25, 2020

Dạ, 123

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Thanh Giang 13:11 - Nov 25, 2020

Chào bạn bạn mở quyền truy cập để mình xem được file của bạn nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Thanh Giang 16:11 - Nov 25, 2020

Dạ đã mở quyền truy cập, nhờ Thầy xem giúp

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Thanh Giang 16:11 - Nov 25, 2020

chào bạn bạn xem code này nhé.

Option Explicit

Sub PhieuLuong_NoiDung()

    Dim dong_BD As Long, dong_KT As Long

    dong_BD = Application.WorksheetFunction.Match(Sheet2.Range("E4"), Sheet1.Range("A7:A200"), 0) + 5

    dong_KT = Application.WorksheetFunction.CountIf(Sheet1.Range("A7:A200"), Sheet2.Range("E4")) + dong_BD - 1

    Sheet2.Select

    Dim i As Integer

    For i = dong_BD To dong_KT

        Sheet2.Range("B7").Value = Sheet1.Range("B" & i).Value

      ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=ThisWorkbook.Path & "\" & Range("b7") & ".pdf"

    Next i

End Sub

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Thanh Giang 17:11 - Nov 25, 2020


Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Thanh Giang 17:11 - Nov 25, 2020
Thầy ơi, vẫn không làm được... báo lỗi như hình
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Thanh Giang 17:11 - Nov 25, 2020

chào bạn bạn thử giúp mình lưu file vào đường dẫn không giấu như destop và thử lại xem

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Thanh Giang 17:11 - Nov 25, 2020

Dạ, Em đang lưu tại destop ạ

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Thanh Giang 17:11 - Nov 25, 2020

chào bạn bạn có ultraview đấy  không mình vào xem thử

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Thanh Giang 17:11 - Nov 25, 2020