Trần Thùy Dương
Trần Thùy Dương
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 176 lượt xem

Em gửi lại em gửi nhầm hình chỉ giúp em bị sai chỗ nào vậy

Em gửi lại, em gửi nhầm hình, nhờ thầy chỉ giúp em bị sai chỗ nào vậy thầy


Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 176 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Trần Thùy Dương 08:11 - Nov 30, 2020

Hàm LEFT trong VBA không dùng theo dạng WorksheetFunction được bạn nhé, mà dùng trực tiếp dạng:

Sheet6.Range("L" & i).Value = Left(Sheet6.Range("J" & i), 1)

Trong đó bạn cần chỉ rõ số ký tự cần tách là mấy ký tự.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội