Lộ trình bài bản cấu trúc dễ học

Lộ trình bài bản
Ứng với từng vị trí, cấp bậc

Kiến thức thực tế dễ áp dụng

Kiến thức thực tiễn
Giải quyết ngay vấn đề trong công việc

Hỗ trợ nhanh chóng và chuyên sâu trong 24h

Giảng viên trực tiếp giải đáp
trong 8h làm việc

Nội dung cập nhật thường xuyên hàng tháng

Nội dung cập nhật hàng tháng
Đảm bảo phiên bản mới nhất

Khóa học này dành cho

Khóa học này dành cho

Học viên đã học khóa học VBAG01 hoặc EXG01
Những người đã biết về VBA nhưng chưa biết cách thực hành, ứng dụng
Những người muốn học ít về VBA (ít thời gian, bỏ ít công sức) nhưng có thể ứng dụng ngay vào thực tế công việc
Muốn có file mẫu như trong quảng cáo (là kết quả bài học)
Khóa học này dành cho
Bạn sẽ nhận được gì nếu đăng ký khóa học này

Bạn sẽ nhận được gì nếu đăng ký khóa học này

Bạn sẽ nhận được gì nếu đăng ký khóa học này

Có sẵn 1 lượng lớn Code mẫu và File mẫu để sử dụng được ngay vào công việc thực tế
Áp dụng lập trình VBA vào các ngành nghề: kế toán, nhân sự, tài chính, bán hàng...
Rút ngắn thời gian học và ứng dụng VBA vào công việc, tự tin trong việc tạo và sử dụng các chương trình VBA
Được cấp chứng nhận hoàn thành khóa học Chuyên gia VBA

Nội dung khóa học

1

Ứng dụng VBA trong công tác Quản lý Kho trên Excel

2

Ứng dụng VBA trong việc quản lý Danh mục hàng tồn kho

7 bài học thử
3

Ứng dụng VBA trong việc quản lý Sổ kho (bảng theo dõi nhập xuất kho)

4

Ứng dụng VBA trong việc lập phiếu, lưu phiếu và in phiếu Nhập kho, Xuất kho

4 bài học thử
5

Ứng dụng VBA trong báo cáo tổng hợp Nhập - Xuất - Tồn

6

Ứng dụng VBA trong báo cáo chi tiết Hàng tồn kho (Sổ kho / Thẻ kho)

7

Tạo giao diện MENU quản lý chương trình giống như phần mềm

Đánh giá VBAG03 (Nâng cao) - Code mẫu và các chuyên đề ứng dụng VBA

Thảo luận mới nhất khoá học

Phạm Văn Vũ
Phạm Văn Vũ

 

Dương Mạnh Quân
Dương Mạnh Quân [Chuyên gia]

Việc này mình nghĩ cần phải có quy luật thì mới làm được, còn nếu không có (mà phải tự hiểu) thì không được.

Nếu xét về quy luật trên hình thì ta có:

Dim i as long, j as long

j = 2 'bien xac dinh dong ket qua o cot E

For i = 1 to dongCuoi

   Range("E" & j).value = range("A" & i*3).value

   Range("F" & j).value = range("B" & i*3 - 1).value

   j = j + 1

Next i

Phạm Văn Vũ
Phạm Văn Vũ

Mình đã code như trên nhưng bấm run nó không chạy cái gì cả

 

{"id":66,"crm_contact_id":127658,"name":"D\u01b0\u01a1ng M\u1ea1nh Qu\u00e2n","email":"duongquan211287@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2018-11-06 21:53:37","confirmation_code":"d79b40591d95db0a31320b960a8a115c","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2017-05-10T03:17:27.000000Z","updated_at":"2022-11-28T20:52:51.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":"Gitiho.com","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1657593507.jpg","gender":0,"birthday":"1987-12-20 07:00:00","position":"Chuy\u00ean gia excel","achievement":null,"full_name":"D\u01b0\u01a1ng Qu\u00e2n","address":"Gitiho.com","status_text":"<p>Gi\u1ea3ng vi\u00ean: D\u01b0\u01a1ng M\u1ea1nh Qu\u00e2n<\/p><p>- N\u01a1i c\u00f4ng t\u00e1c hi\u1ec7n t\u1ea1i: Chuy\u00ean gia gi\u00e1o d\u1ee5c t\u1ea1i Gitiho.com<\/p><p><span style=\"color: rgb(0, 0, 0);\">- T\u1eebng l\u00e0m k\u1ebf to\u00e1n qu\u1ea3n tr\u1ecb t\u1ea1i c\u00f4ng ty TNHH DTK'Vina, tr\u1ef1c thu\u1ed9c t\u1eadp&nbsp;\u0111o\u00e0n DEAHO, H\u00e0n Qu\u1ed1c.<\/span><br><\/p><p>- H\u01a1n 7 n\u0103m kinh nghi\u1ec7m l\u00e0m vi\u1ec7c v\u1edbi&nbsp;excel trong l\u0129nh v\u1ef1c k\u1ebf to\u00e1n, t\u00e0i ch\u00ednh<\/p><p>- X\u00e2y d\u1ef1ng nhi\u1ec1u ph\u1ea7n m\u1ec1m&nbsp;excel trong c\u00e1c l\u0129nh v\u1ef1c: K\u1ebf to\u00e1n kho, k\u1ebf to\u00e1n c\u00f4ng n\u1ee3, k\u1ebf to\u00e1n ti\u1ec1n l\u01b0\u01a1ng... trong nhi\u1ec1u lo\u1ea1i h\u00ecnh doanh nghi\u1ec7p kh\u00e1c nhau.<\/p><p>- X\u00e2y d\u1ef1ng ph\u1ea7n m\u1ec1m&nbsp;excel trong l\u0129nh v\u1ef1c t\u00e0i ch\u00ednh: l\u1eadp ph\u01b0\u01a1ng&nbsp;\u00e1n kinh doanh, qu\u1ea3n tr\u1ecb d\u00f2ng ti\u1ec1n trong doanh nghi\u1ec7p...<\/p><p>- T\u01b0 v\u1ea5n gi\u1ea3i ph\u00e1p ho\u00e0n thi\u1ec7n quy tr\u00ecnh qu\u1ea3n l\u00fd doanh nghi\u1ec7p,&nbsp;\u00e1p d\u1ee5ng ph\u1ea7n m\u1ec1m&nbsp;excel n\u00e2ng cao hi\u1ec7u su\u1ea5t l\u00e0m vi\u1ec7c.<\/p><p><br><\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0977705162","become_teacher":0,"primary_wallet":53797260,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"103589301897268320461","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1255,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":"D\u01b0\u01a1ng M\u1ea1nh Qu\u00e2n","contract_number":"2022\/GITIHO-DUONGQUAN","contract_date":"2019-12-31T17:00:00.000000Z","contract_delegate":"D\u01b0\u01a1ng M\u1ea1nh Qu\u00e2n","contract_address":"24 ng\u00e1ch 9 ng\u00f5 162A T\u00f4n \u0110\u1ee9c Th\u1eafng, \u0110\u1ed1ng \u0110a, H\u00e0 N\u1ed9i","contract_account_number":"19033577541015","contract_bank":"Techcombank","source":null,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1657593507.jpg","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/teacher\/66-duong-manh-quan","business_employers":[{"id":33,"biz_business_id":1,"statusHtml":"<span class=\"text-secondary font-weight-normal\"> Ng\u1eebng ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng <\/span>","avgCompleted":9.9,"bizUser":""}],"vip_account":null,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":66,"role_id":3}},{"id":4,"name":"Teacher","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":66,"role_id":4}},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":66,"role_id":5}},{"id":11,"name":"BlogManager","created_at":"2021-01-04T03:59:22.000000Z","updated_at":"2021-01-04T03:59:22.000000Z","pivot":{"user_id":66,"role_id":11}},{"id":15,"name":"GitihoHumanResources","created_at":"2021-07-30T02:30:37.000000Z","updated_at":"2021-07-30T02:31:39.000000Z","pivot":{"user_id":66,"role_id":15}},{"id":13,"name":"partnerAffiliate","created_at":"2021-07-05T05:06:06.000000Z","updated_at":"2021-07-05T05:06:06.000000Z","pivot":{"user_id":66,"role_id":13}}]}
Dương Mạnh Quân [Chuyên gia] 16 Nov 2022

Đoạn code trên chỉ là phần vòng lặp bạn nhé.

Bạn cần đặt nó vào trong 1 sub thì mới chạy được (bạn tạo 1 sub rồi paste code vào trong sub này)

pham thanh tung
pham thanh tung

Tôi sử dụng code Application.WorksheetFunction.Max như bài giảng nhưng bị lỗi

Dương Mạnh Quân
Dương Mạnh Quân [Chuyên gia]

Khi viết dấu & bạn cần có dấu cách chứ không viết liền nhé (ở dòng đang báo màu đỏ)

Dương Mạnh Quân
Dương Mạnh Quân [Chuyên gia]

Khi viết dấu & bạn cần có dấu cách chứ không viết liền nhé (ở dòng đang báo màu đỏ)

Phạm Quang Viện
Phạm Quang Viện

Ad cho em hỏi trường nếu muốn lọc nhiều điều kiện bằng VBA Excel thì sao ạ ? 
Ví dụ em muốn lọc mã , tên  luôn 

Dương Mạnh Quân
Dương Mạnh Quân [Chuyên gia]

Bạn nên tạo ra ở 2 ô lọc riêng, mỗi ô 1 điều kiện sẽ tốt hơn

Trần thị anh trang
Trần thị anh trang

Chào thầy/cô!

Trong phần báo cáo tồn kho e muốn nhập thời gian tùy ý mà không phải là tháng hiện hại quý 1, 2,3, 4.ví dụ từ ngày 12 tháng 3 đến 17 tháng 3 thì mình phái làm thế nào để nhập dự liêu tùy ý đó vào userform VBA ạ?

Dương Mạnh Quân
Dương Mạnh Quân [Chuyên gia]

Việc đặt thời gian theo các mốc có sẵn mục đích chỉ giúp việc nhập Từ ngày - Đến ngày nhanh hơn thôi. Bạn có thể thêm một mục Tùy chọn vào bảng danh sách các mốc thời gian, khi chọn theo Tùy chọn thì bạn phải nhập đủ cả Từ ngày - Đến ngày là được.

nguyễn hữu trọng
nguyễn hữu trọng

Chào thầy, sau khi em viết lập trình theo hướng dẫn của thầy thì nó xuất hiện đoạn hội thoại như thế này? Em đã lên mạng nghiên cứu nhưng không thành công? Nhờ thầy hỗ trợ với ạ, em cảm ơn thầy nhiều.


Dương Mạnh Quân
Dương Mạnh Quân [Chuyên gia]

Lỗi này là bạn đang gọi 1 đối tượng chưa được khai báo.

Bạn có thể kiểm tra lại tên của combobox xem đã viết đúng tên chưa nhé.

Ms Na
Ms Na

Giảng viên cho em hỏi, em gửi file excel tự động hàng loạt qua mail nhưng có lỗi: có file excel thì được đính kèm và gửi đi, nhưng có file thì lại không đính kèm vào mail, lỗi này là do nguyên nhân gì và cách thức xử lý như thế nào ạ. Em cảm ơn. 

Dương Mạnh Quân
Dương Mạnh Quân [Chuyên gia]

Có thể do tốc độ code chạy nhanh quá, trong khi việc đính kèm file dung lượng lớn khiến email bị chậm. Bạn có thể đặt thêm code tăng thời gian chờ đợi giữa các lần gửi mail như sau:

Application.Wait (Now + TimeValue("0:00:02"))
Application.SendKeys "%s"

Chú ý đoạn code trên đặt sau lệnh Send của email nhé.

Ms Na
Ms Na

Cảm ơn giảng viên.

Lương Vi Hào
Lương Vi Hào

Chào Thầy, 

Em đang học tới bài chương 2 - 5.04, phần tạo userform như trong hình đính kèm . Tại vì nhập danh sách hàng hoá là có tính liên tục nên em muốn sau khi nhấn nút lưu là dữ liệu trong bảng userform sẽ bị xoá đi. Vậy e phải thêm code thế nào để mỗi lần nhập data mới là tự động xoá nội dung 

Dương Mạnh Quân
Dương Mạnh Quân [Chuyên gia]

Bạn để ý mình có hướng dẫn nội dung này trong bài rồi nhé, là lệnh:

- Đầu tiên đóng userform lại:

Unload Me

- Ngay sau đó mở userform lên

Ten_userform.Show

Khi userform được đóng-mở như vậy nó sẽ trở lại trạng thái ban đầu khi chưa nhập nội dung. Các này giúp bạn làm mới userform rất nhanh.

Trần thị anh trang
Trần thị anh trang

Chào thầy!

Em làm tới bài 18.03 mà nó báo lỗi run_time eror '1004' mà e tìm không ra lỗi. Ở đoạn viết code cho hàm match.Thầy giúp em được không. Bài của em có thay đổi cột trong sheet.sheet phieu_nhap cột nhóm hàng là cột E, cột mã hàng là cột F.sheet  DS_hanghoa cột nhóm hàng là cột B, cột mã hàng là cột C

Dương Mạnh Quân
Dương Mạnh Quân [Chuyên gia]

Với hàm tìm kiếm như VLOOKUP, MATCH khi viết trong VBA dễ gặp lỗi như không tìm thấy, không có dữ liệu tìm kiếm...

Do đó thường gắn kèm với lệnh bẫy lỗi là

On Error Resume Next

Sau khi dùng hàm xong lại đặt lệnh bỏ cơ chế bẫy lỗi

On Error Go to 0

Bạn để ý cách dùng các dòng lệnh này trong bài nhé.

Trần thị anh trang
Trần thị anh trang

Cảm ơn thầy

Trần thị anh trang
Trần thị anh trang

Chào thầy!

Trong bài 16.02 Phương pháp tạo phiếu nhập kho tự động sẽ hướng dẫn sau.mà em làm xong phần phiếu nhập mà ko thấy cách tạo phiếu nhập kho tự động ở đâu. Thầy có thế chỉ nó ở phần nào không ạ?

Dương Mạnh Quân
Dương Mạnh Quân [Chuyên gia]

Ở bài 21 có phần lưu phiếu sẽ liên quan tới vấn đề nhảy số phiếu tiếp theo. Bạn xem ở bài này nhé.


Trần thị anh trang
Trần thị anh trang

dạ e làm được rồi. cảm ơn thầy/Cô ạ

{"id":131175,"crm_contact_id":182667,"name":"Tr\u1ea7n th\u1ecb anh trang","email":"anhtrang.hhd@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2021-03-10 22:12:42","confirmation_code":"00cff04a70212fd61131756424328d66","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-03-10T13:56:29.000000Z","updated_at":"2022-06-21T09:48:18.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":"Tr\u1ea7n th\u1ecb anh trang","address":"Qu\u1ebf thu\u1eadn","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0983205213","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":60839,"google_id":"101887903024771579672","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/default\/gitiho\/avatar_random\/men\/homeless.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/131175-tran-thi-anh-trang","business_employers":[],"vip_account":{"id":895,"user_id":131175,"vip_account_id":1,"sale_price":299000,"discount":50,"time_start":"2022-03-09 14:55:31","time_end":"2023-03-09 14:55:31","created_at":"2022-03-09T07:55:31.000000Z","updated_at":"2022-03-09T07:55:31.000000Z"},"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":131175,"role_id":3}},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":131175,"role_id":5}}]}
Trần thị anh trang 01 Mar 2022

Chào thầy!

Thầy có thế hướng dẫn em tạo nút sửa phiếu xuất kho đối với các phiếu nhập sai không ạ

Kevin nguyen
Kevin nguyen
Thầy up form mẫu và code để học
Dương Mạnh Quân
Dương Mạnh Quân [Chuyên gia]

File mẫu có ở trong chương 1 bạn nhé. Bạn vào đây để tải tài liệu về. Nội dung bài giảng tính từ chương 2.

Chuyên gia đồng hành cùng bạn

G-LEARNING
Giảng viên
G-LEARNING
Trường đào tạo & phát triển kỹ năng ứng dụng tin học văn phòng
Khóa học: 82    |    Học viên: 222,780
4.6 (432 đánh giá)

Đăng ký ngay
Nhận ưu đãi lên tới 44%

Sử dụng mã giảm giá hoặc voucher của bạn

499,000đ

899,000đ
Thời gian ưu đãi chỉ còn:
  • 00 Ngày
  • 00 Giờ
  • 00 Phút
  • 00 Giây
Nguyễn Xuân Nam vừa đăng ký

Câu hỏi thường gặp

Học online có hiệu quả không?
Nội dung các chương trình học của Gitiho bám sát thực tế, có nhiều bài tập thực hành, giảng viên giải thích chi tiết rõ ràng.
Các khóa học không đơn thuần chỉ dạy sử dụng công cụ mà mục tiêu đưa ra định hướng phát triển khả năng tư duy sử dụng để học xong ứng dụng được linh hoạt vào công việc.
Trong quá trình học và vận dụng, có gì vướng mắc, bạn để lại câu hỏi trong kênh thảo luận để tương tác hỏi đáp với giảng viên, giảng viên sẽ hỗ trợ bạn ạ
Học Online tức là bạn có thể học bất cứ lúc nào bạn muốn và bạn có thể làm chủ không gian, thời gian học của mình. Bạn cũng có thể học trên điện thoại hay các thiết bị di động đó bạn.
Sau khi đăng ký, bạn sẽ được cấp 1 tài khoản học tập online trên web học tập, tài khoản này có giá trị sử dụng trọn đời.
Trong tài khoản có sẵn video, tài liệu tham khảo, bài tập thực hành dưới dạng file mềm, bạn có thể tải về để lưu trữ.
Bạn sẽ học qua các video bài giảng quay sẵn với hệ thống kiến thức chi tiết từ căn bản, giao diện học tập thuận tiện, dễ học. Giảng viên sẽ vừa giảng lý thuyết vừa thực hành chi tiết các thao tác hướng dẫn bạn.
Trong quá trình học và vận dụng, có gì vướng mắc, bạn để lại câu hỏi trong kênh thảo luận để tương tác hỏi đáp với giảng viên, giảng viên hỗ trợ nhiệt tình 24/7
Đối với mọi khóa học trên Gitiho, bạn chỉ cần thanh toán một lần và được quyền sở hữu bài học mãi mãi. Điều này đồng nghĩa với việc bạn có thể xem lại bài học bất cứ lúc nào bạn muốn.
Đăng ký cho tổ chức Đăng ký cho tổ chức

Gitiho For Leading Business - Giải pháp
chuyển đổi số Đào tạo nội bộ dành cho
Doanh nghiệp

Sẵn sàng nền tảng và nội dung đào tạo cho tất cả các vị trí, bộ phận. Ứng dụng ngay
vào doanh nghiệp chỉ với một click.

Hơn 50 doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân sự của họ

50+ doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân sự của họ

Nguyễn Xuân Nam vừa đăng ký
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội