Trần Thanh Sơn
Trần Thanh Sơn
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 38 lượt xem

Nhờ test lại thử đối với cách hướng dẫn theo đoạn code ở dưới mình

Nhờ thầy test lại thử: đối với cách hướng dẫn theo đoạn code ở dưới, mình chỉ gộp được tối đa các file đến 130.000 dòng thôi.  Đối với gộp các file ít dòng thì chính xác

Option Explicit


Sub S_GopWB_TongQuat()

    'Tao mo thu muc mo File

    With Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)

        .AllowMultiSelect = True

        .Show 'Hien cua so chon File

        'Xac dinh file nao duoc chon

        Dim i As Long

        For i = 1 To .SelectedItems.Count

            'Gan bien cho cac WB

            Dim S_KQ As Workbook

            Dim S_WB_Select As Workbook

                Set S_KQ = ThisWorkbook

                Set S_WB_Select = Workbooks.Open(.SelectedItems(i))

        

                    Dim S_Dongcuoi_WB_Select As Long

                        S_Dongcuoi_WB_Select = S_WB_Select.Sheets("sheet2").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row

                    'Xac dinh khoang cac so dong du lieu

                    Dim S_Dongdau_WB_Select As Long

                        S_Dongdau_WB_Select = 2

                    Dim S_KhoangCach_WB_Select As Long

                        S_KhoangCach_WB_Select = S_Dongcuoi_WB_Select - S_Dongdau_WB_Select + 1

                    'Noi nhan

                    Dim S_Dongcuoi_KQ As Long

                        S_Dongcuoi_KQ = S_KQ.Sheets("Data").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row

                    'Dua du lieu vao

                        S_KQ.Sheets("Data").Range("A" & S_Dongcuoi_KQ + 1 & ":AG" & S_Dongcuoi_KQ + S_KhoangCach_WB_Select).Value = _

                            S_WB_Select.Sheets("sheet2").Range("A" & S_Dongdau_WB_Select & ":AG" & S_Dongcuoi_WB_Select).Value

                    'Dong WB lai

                        S_WB_Select.Close savechanges:=False

        Next i

    End With

End Sub


Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 38 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Trần Thanh Sơn 11:06 - Jun 13, 2022

Chào bạn để gộp dữ liệu lớn bạn có thể dùng sql để thực hiện nhé, bạn có thể xem khoá VBAG02

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội