Mus Ta Pha
Mus Ta Pha
Thảo luận 7 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 66 lượt xem

tại sao em đã tạo 2 file excel để thực hành gộp dữ liệu từ những workbook

Thầy ơi, tại sao em đã tạo 2 file excel để thực hành gộp dữ liệu từ những workbook khác, nhưng khi chạy code thì khi mở thư mục ra thì không thấy file excel trong thư mục đó trong khi mở File Explorer thì file excel vẫn nằm trong đó. 
Thảo luận 7 câu trả lời
Lượt xem 66 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Mus Ta Pha 10:11 - Nov 04, 2020

Chào bạn bạn có thể đẩy code lên không ạ?

Vỗ tay vỗ tay
Mus Ta Pha 10:11 - Nov 04, 2020

Đây là code của e: 

Sub Data_Compound()

'Open and select file

With Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)

.AllowMultiSelect = True

.Show

'Set variable for selected items

Dim i As Long

    For i = 1 To .SelectedItems.Count

'Set variable for workbook

Dim wb_1 As Workbook

Dim wb_select As Workbook

    Set wb_1 = ThisWorkbook

    Set wb_select = Workbooks.Open(.SelectedItems(i))

'Find last row and range distance

Dim DongCuoi_wb2 As Long

    DongCuoi_wb2 = wb_select.Sheet1("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row

Dim DongDau_wb2 As Long

    DongDau_wb2 = 2

Dim KhoangCach_wb2 As Long

    KhoangCach_wb2 = DongCuoi_wb2 - DongDau_wb2 + 1

Dim DongCuoi_wb1 As Long

    DongCuoi_wb1 = wb_1.Sheet2.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row

' Enter data to wb1

wb_1.Sheet2.Range("A" & DongCuoi_wb1 + 1 & ":C" & DongCuoi_wb1 + KhoangCach_wb2).Value = _

wb_select.Sheet1.Range("A" & DongDau_wb2 & ":C" & DongCuoi_wb2).Value

'Close workbook selected

wb_select.Close savechanges:=False

Next i

End With

End Sub


Vỗ tay vỗ tay
Mus Ta Pha 10:11 - Nov 04, 2020

Chào bạn bạn muốn hiện file để chọn từng file bạn xem cách này nhé:

With Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker) // phần này là chọn từng file của bạn là chọn forder

.AllowMultiSelect = True

.Show

.Filters.Add "Excel file - Gitiho", "*.xlsm" // thực hiện lọc file 

hoặc bạn có thể đọc của tài liệu microsoft:https://docs.microsoft.com/en-us/offi...

Vỗ tay vỗ tay
Mus Ta Pha 10:11 - Nov 04, 2020

Đây là hình ảnh khi chạy code gộp dữ liệu https://imgur.com/mVEN7iW

Còn đây là hình ảnh khi mở file explorer https://imgur.com/SF8lZjs

Sau khi thêm dòng code của thầy thì vẫn không hiện file cần gộp. 


Vỗ tay vỗ tay
Mus Ta Pha 11:11 - Nov 04, 2020

Chào bạn msoFileDialogFilePicker là chọn từng file , còn msoFileDialogFolderPicker là chọn cả forder nó tự lấy file excel trong đó.

Vỗ tay vỗ tay
Mus Ta Pha 11:11 - Nov 04, 2020

Vậy mà kiểm tra hoài vẫn không biết sai chỗ nào. Cảm ơn thầy.  

Vỗ tay vỗ tay
Mus Ta Pha 13:11 - Nov 04, 2020

chúc bạn học tốt cùng gitiho

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội