Top doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân viên

Bạn sẽ học được gì?

Bạn sẽ biết cách thiết kế form dữ liệu để nhập liệu
Bạn sẽ biết cách xác thực dữ liệu quan trọng khi nhập liệu
Học được câu lệnh Google Apps Script dùng điều kiện/ lấy giá trị/ gán giá trị
Xử lý được các bài toán liên quan đến việc nhập dữ liệu qua form

Khoá học này sẽ có:

Video

1h 32m giờ học

Article

0 bài viết chuyên môn

Material

2 tài liệu đính kèm

Exam questions

0 đề thi ghi nhớ kiến thức

Nội dung khoá học

1 Chương . 10 bài giảng . 1h 32m giờ học

Mở rộng tất cả các phần

Hệ thống bài giảng từng bước dựng form nhập liệu trên Google Sheets

10 bài giảng • 1 giờ 32 phút

Mô tả khoá học

Kết quả video bài học: 

https://www.youtube.com/watch?v=5zZEgEQR_Uc

 

Với bài học này bạn sẽ học được

  1. Cách thiết kế dữ liệu form nhập và bảng dữ liệu ghi dữ liệu từ Form thiết kế đó
  2. Xác thực dữ liệu và bảo vệ trang tính cho các trường thông tin nhập của Form
  3. Cấu trúc điều kiện để thông báo cho các trường thông tin cần nhập trước khi submit form
  4. Học Google Apps Script thông qua việc đưa dữ liệu từ Form vào trang tính ghi nhận giá trị
  5. Mở rộng hệ thống, nhập liệu 1 trang tính, và ghi giá trị ở một trang tính khác

 

Giảng viên:

Tô Văn Thuật
  • 4.8 điểm đánh giá

  • 18 đánh giá

  • 4,551 học viên

  • 18 khóa học

Học viên cũng mua

Học Google Apps Script cơ bản trong Google Sheets
18 bài giảng
5
41
299,000 đ
499,000 đ
Học Google Apps Script cơ bản trong Google Sheets
[Ebook] Thư viện code mẫu Google Apps Script trong Google Sheets
2 bài giảng
0
18
69,000 đ
169,000 đ
[Ebook] Thư viện code mẫu Google Apps Script trong Google Sheets
Google Sheets từ cơ bản tới nâng cao mới nhất 2023
118 bài giảng
5
10
999,000 đ
1,699,000 đ
Google Sheets từ cơ bản tới nâng cao mới nhất 2023

Hỏi đáp khóa học

0 thảo luận

Thảo luận về bài học

26 thảo luận

Andrey Phan

Andrey Phan

Tô Văn Thuật

Tô Văn Thuật [Giảng viên]

lần đầu tiên chạy lệnh cần uỷ quyền cho goôgle thực hiện lệnh. bạn bấm ok bình thường và làm theo hướng dẫn nhé
{"id":157592,"crm_contact_id":243846,"name":"T\u00f4 V\u0103n Thu\u1eadt","email":"tothuat01@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"97cb707851545a1ee6a439592f6624bc","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-07-04T07:58:41.000000Z","updated_at":"2024-05-22T11:31:18.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":"Gsheet T\u00f4 Thu\u1eadt","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1681442198.png","gender":0,"birthday":"1986-02-03 00:00:00","position":"Founder","achievement":null,"full_name":"T\u00f4 V\u0103n Thu\u1eadt","address":"H\u00e0 N\u1ed9i","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"https:\/\/www.facebook.com\/tothuat","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"https:\/\/www.linkedin.com\/in\/tothuat\/","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0914038286","become_teacher":0,"primary_wallet":1579164,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"102213429444452026174","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":844,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":"011104\/2023\/GITIHO-SP","contract_date":"2023-04-10T17:00:00.000000Z","contract_delegate":"T\u00d4 V\u0102N THU\u1eacT","contract_address":"S\u1ed1 5, ng\u00e1ch 27, ng\u00f5 534 TDP Ho\u00e0ng Hanh, Ph\u01b0\u1eddng D\u01b0\u01a1ng N\u1ed9i, Qu\u1eadn H\u00e0 \u0110\u00f4ng, Th\u00e0nh ph\u1ed1 H\u00e0 N\u1ed9i","contract_account_number":"0451000237645","contract_bank":"Ng\u00e2n h\u00e0ng th\u01b0\u01a1ng m\u1ea1i c\u1ed5 ph\u1ea7n Ngo\u1ea1i th\u01b0\u01a1ng Vi\u1ec7t Nam (Vietcambank) - Chi nh\u00e1nh Th\u00e0nh C\u00f4ng","source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1681442198.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/teacher\/157592-to-van-thuat","vip_account":null,"roles":[{"id":8,"biz_business_id":0,"name":"Teacher","display_name":"Teacher","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","is_default":0,"pivot":{"model_id":157592,"role_id":8,"model_type":"App\\Models\\User"}}]}

Tô Văn Thuật [Giảng viên]

bạn làm theo hướng dẫn này nhé
Tô Văn Thuật

Tô Văn Thuật [Giảng viên]

PHân trích lọc này đã chạy dữ liệu rồi nhé ! 

Hoàng Bá Tâm

Hoàng Bá Tâm

SELECT C,D,E,F,H,K,P WHERE (K>= DATE '" & TEXT(C1;"yyyy-MM-dd") &"' AND K<= DATE '" & TEXT(C2;"yyyy-MM-dd")&"') and P='TN' ( CỘT K2)

= QUERY( DS_HV; K2) NP1 BÁO LỖI VALUE

E SDUNG SELECT NHIEU DK 

THẦY GIÚP DUM

TRONG FILE  DS NĂM 2023 E CO CHIA SẼ VỚI THẦY

Tô Văn Thuật

Tô Văn Thuật [Giảng viên]

hãy viết đầy đủ công thức hàn Query ra giúp Thuật ?
{"id":246992,"crm_contact_id":430955,"name":"Ho\u00e0ng B\u00e1 T\u00e2m","email":"hoangbatam79@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"51140f72941be8236da2b28b015a710b","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2022-09-17T02:28:52.000000Z","updated_at":"2024-04-27T21:58:03.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":"463 no trang ling f13 binhbthanh","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0901322598","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":67568,"google_id":"118222369694100865057","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":10,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_247\/hoang-tam.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/246992-hoang-ba-tam","vip_account":null,"roles":[]}

Hoàng Bá Tâm

=QUERY(DANHSCH_HV;"SELECT C,D,E,F,H,K,P WHERE (K>= DATE '" & TEXT(C1;"yyyy-MM-dd") &"' AND K<= DATE '" & TEXT(C2;"yyyy-MM-dd")&"') and P='TN'")

e viết đầy đủ nó ra

e tách ra thì báo lỗi 

SELECT C,D,E,F,H,K,P WHERE (K>= DATE '" & TEXT(C1;"yyyy-MM-dd") &"' AND K<= DATE '" & TEXT(C2;"yyyy-MM-dd")&"') and P='TN' ( CỘT K2)

= QUERY( DS_HV; K2) NP1 BÁO LỖI VALUE

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1t8gnEiLQGT6QvqcVBqJPbJ57wBeDeq3UKo9jHKsRP0M/edit#gid=1930851075

e có chia sẽ file

{"id":157592,"crm_contact_id":243846,"name":"T\u00f4 V\u0103n Thu\u1eadt","email":"tothuat01@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"97cb707851545a1ee6a439592f6624bc","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-07-04T07:58:41.000000Z","updated_at":"2024-05-22T11:31:18.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":"Gsheet T\u00f4 Thu\u1eadt","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1681442198.png","gender":0,"birthday":"1986-02-03 00:00:00","position":"Founder","achievement":null,"full_name":"T\u00f4 V\u0103n Thu\u1eadt","address":"H\u00e0 N\u1ed9i","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"https:\/\/www.facebook.com\/tothuat","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"https:\/\/www.linkedin.com\/in\/tothuat\/","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0914038286","become_teacher":0,"primary_wallet":1579164,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"102213429444452026174","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":844,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":"011104\/2023\/GITIHO-SP","contract_date":"2023-04-10T17:00:00.000000Z","contract_delegate":"T\u00d4 V\u0102N THU\u1eacT","contract_address":"S\u1ed1 5, ng\u00e1ch 27, ng\u00f5 534 TDP Ho\u00e0ng Hanh, Ph\u01b0\u1eddng D\u01b0\u01a1ng N\u1ed9i, Qu\u1eadn H\u00e0 \u0110\u00f4ng, Th\u00e0nh ph\u1ed1 H\u00e0 N\u1ed9i","contract_account_number":"0451000237645","contract_bank":"Ng\u00e2n h\u00e0ng th\u01b0\u01a1ng m\u1ea1i c\u1ed5 ph\u1ea7n Ngo\u1ea1i th\u01b0\u01a1ng Vi\u1ec7t Nam (Vietcambank) - Chi nh\u00e1nh Th\u00e0nh C\u00f4ng","source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1681442198.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/teacher\/157592-to-van-thuat","vip_account":null,"roles":[{"id":8,"biz_business_id":0,"name":"Teacher","display_name":"Teacher","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","is_default":0,"pivot":{"model_id":157592,"role_id":8,"model_type":"App\\Models\\User"}}]}

Tô Văn Thuật [Giảng viên]

Thuật thấy bạn đã khắc phục được rồi. Vì các câu lệnh là AND hết cũng không cần đưa vào ngoặc đâu bạn nhé ! 

Lần sau bạn cần giúp đỡ. 
1. Bạn phải nói rõ bài toán 
2. Vị trí đang thao tác - Tab trang tính/ Vị trí công thức 

Cám ơn bạn

 

 

{"id":246992,"crm_contact_id":430955,"name":"Ho\u00e0ng B\u00e1 T\u00e2m","email":"hoangbatam79@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"51140f72941be8236da2b28b015a710b","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2022-09-17T02:28:52.000000Z","updated_at":"2024-04-27T21:58:03.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":"463 no trang ling f13 binhbthanh","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0901322598","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":67568,"google_id":"118222369694100865057","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":10,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_247\/hoang-tam.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/246992-hoang-ba-tam","vip_account":null,"roles":[]}

Hoàng Bá Tâm

thầy ơi, thấy xem giúp dùm; khi e cắt ra, nó báo value, thầy xem giup với, trêm sheet trích lọc

{"id":246992,"crm_contact_id":430955,"name":"Ho\u00e0ng B\u00e1 T\u00e2m","email":"hoangbatam79@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"51140f72941be8236da2b28b015a710b","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2022-09-17T02:28:52.000000Z","updated_at":"2024-04-27T21:58:03.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":"463 no trang ling f13 binhbthanh","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0901322598","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":67568,"google_id":"118222369694100865057","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":10,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_247\/hoang-tam.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/246992-hoang-ba-tam","vip_account":null,"roles":[]}

Hoàng Bá Tâm

{"id":157592,"crm_contact_id":243846,"name":"T\u00f4 V\u0103n Thu\u1eadt","email":"tothuat01@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"97cb707851545a1ee6a439592f6624bc","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-07-04T07:58:41.000000Z","updated_at":"2024-05-22T11:31:18.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":"Gsheet T\u00f4 Thu\u1eadt","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1681442198.png","gender":0,"birthday":"1986-02-03 00:00:00","position":"Founder","achievement":null,"full_name":"T\u00f4 V\u0103n Thu\u1eadt","address":"H\u00e0 N\u1ed9i","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"https:\/\/www.facebook.com\/tothuat","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"https:\/\/www.linkedin.com\/in\/tothuat\/","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0914038286","become_teacher":0,"primary_wallet":1579164,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"102213429444452026174","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":844,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":"011104\/2023\/GITIHO-SP","contract_date":"2023-04-10T17:00:00.000000Z","contract_delegate":"T\u00d4 V\u0102N THU\u1eacT","contract_address":"S\u1ed1 5, ng\u00e1ch 27, ng\u00f5 534 TDP Ho\u00e0ng Hanh, Ph\u01b0\u1eddng D\u01b0\u01a1ng N\u1ed9i, Qu\u1eadn H\u00e0 \u0110\u00f4ng, Th\u00e0nh ph\u1ed1 H\u00e0 N\u1ed9i","contract_account_number":"0451000237645","contract_bank":"Ng\u00e2n h\u00e0ng th\u01b0\u01a1ng m\u1ea1i c\u1ed5 ph\u1ea7n Ngo\u1ea1i th\u01b0\u01a1ng Vi\u1ec7t Nam (Vietcambank) - Chi nh\u00e1nh Th\u00e0nh C\u00f4ng","source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1681442198.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/teacher\/157592-to-van-thuat","vip_account":null,"roles":[{"id":8,"biz_business_id":0,"name":"Teacher","display_name":"Teacher","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","is_default":0,"pivot":{"model_id":157592,"role_id":8,"model_type":"App\\Models\\User"}}]}

Tô Văn Thuật [Giảng viên]

Tôi vào thấy file bạn chạy được rồi và nó hiển thị dữ liệu. Lưu ý chút, bạn đặt câu hỏi đúng chủ đề, hoặc bạn đặt câu hỏi đúng bài giảng tương ứng nhé ! 

Hoàng Bá Tâm

Hoàng Bá Tâm

SELECT C,D,E,F,H,K,P WHERE (K>= DATE '" & TEXT(C1;"yyyy-MM-dd") &"' AND K<= DATE '" & TEXT(C2;"yyyy-MM-dd")&"') and P='NĐ' ( CỘT K2)

= QUERY( DS_HV; K2) NP1 BÁO LỖI VALUE

Tô Văn Thuật

Tô Văn Thuật [Giảng viên]

hãy viết đầy đủ công thức hàn Query ra giúp Thuật ?
Hoàng Bá Tâm

Hoàng Bá Tâm

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1t8gnEiLQGT6QvqcVBqJPbJ57wBeDeq3UKo9jHKsRP0M/edit?usp=sharing

TỪ DANHXĐTTN MÌNH CẬP NHẬT  THÊM VÀO CÁC CỘT THÔNG TIN KẾ BÊN

E ĐÃ HO5CVBA 1 VÀ VBA2 Ở TÂN TÂM, E TỰ VIẾT FROM NHẬP VBA ĐƯỢC

E TỰ NGHIÊN CỨU KG RA

CÁM ƠN THẦY

 

Tô Văn Thuật

Tô Văn Thuật [Giảng viên]

Chào Tâm, 
Giữa VBA và google Apps script có khác nhau, nhưng về giải thuật là giống nhau. 

Tâm làm đến chỗ nào, mà có báo lỗi, chụp ảnh và gửi lỗi lên đây để Thuật hỗ trợ trả lời thắc mắc tốt hơn nhé ! Như thế sẽ giúp Tâm tiến xa hơn. 

299,000đ
© 2020 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ Thông tin và Truyền thông
/