Top doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân viên

Bạn sẽ học được gì?

Có khả năng đọc và hiểu rõ báo cáo tài chính, từ đó xác định được tình trạng tài chính của doanh nghiệp.
Nhận diện và quản lý rủi ro từ báo cáo tài chính, giúp tối ưu hóa chiến lược kinh doanh.
Phát triển kỹ năng phân tích bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh, giúp đưa ra quyết định chiến lược cho doanh nghiệp.
Trang bị kiến thức để đưa ra quyết định và chiến lược phát triển bền vững.

Khoá học này sẽ có:

Video

3h 49m giờ học

Article

0 bài viết chuyên môn

Material

2 tài liệu đính kèm

Exam questions

0 đề thi ghi nhớ kiến thức

Nội dung khoá học

6 Chương . 52 bài giảng . 3h 49m giờ học

Mở rộng tất cả các phần

MỤC TIÊU VÀ NỘI DUNG KHÓA HỌC

2 bài giảng • 8 phút

Mô tả khoá học

Bạn là CEO hoặc chuyên viên kế toán, đối mặt hàng ngày với những báo cáo tài chính phức tạp?

Khóa học Thấu hiểu báo cáo tài chính dành cho CEO, kế toán - từ chuyên gia Hà Thúy Quỳnh sẽ giúp bạn đọc, hiểu, và phân tích chúng một cách dễ dàng và hiệu quả. Với kinh nghiệm tư vấn setup và đào tạo hàng nghìn doanh nghiệp, chuyên gia đúc kết nội dung trong các video bài giảng: Từ việc tổng quan đến các tuyệt chiêu đọc bảng cân đối kế toán và phân tích báo cáo kết quả kinh doanh, đến các kiến thức chuyên sâu và ứng dụng thực tế. Đặc biệt, tham gia khóa học, bạn sẽ đánh giá được tình hình tài chính của doanh nghiệp, qua đó ra quyết định chiến lược cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Tham gia khóa học này, bạn sẽ:

Hiểu Rõ Báo Cáo Tài Chính: Có khả năng đọc và hiểu rõ báo cáo tài chính, từ đó xác định được tình trạng tài chính của doanh nghiệp.

Kỹ Năng Phân Tích Sâu Rộng: Phát triển kỹ năng phân tích bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh, giúp đưa ra quyết định chiến lược cho doanh nghiệp.

Quản Lý Rủi Ro Hiệu Quả: Nhận diện và quản lý rủi ro từ báo cáo tài chính, giúp tối ưu hóa chiến lược kinh doanh.

Tăng Cường Khả Năng Ra Quyết Định: Trang bị kiến thức để đưa ra quyết định và chiến lược phát triển bền vững

Đăng ký ngay khóa học để chúng tôi đồng hành trong quá trình phát triển kinh doanh của bạn!

Giảng viên:

Hà Thuý Quỳnh
  • 0 điểm đánh giá

  • 0 đánh giá

  • 0 học viên

  • 5 khóa học

  • Chủ tịch Học viện BOS: Chuyên đào tạo huấn luyện và tư vấn setup doanh nghiệp
  • Co-founder/CFO công ty CP giải pháp quản trị BOS: Nghiên cứu và phát triển phần mềm hệ điều hành BOS, giải pháp số trong quản trị doanh nghiệp
  • Phó Tổng Giám đốc công ty CP BOS Group
  • Tác giả cuốn sách: Đọc vị tài chính SME - xuất bản tháng 10 - 2022
  • CPA Kiểm toán viên quốc gia
  • MBA Thạc sĩ quản trị kinh doanh

Học viên cũng mua

FSAG01 - Phân tích Báo cáo tài chính toàn tập
26 bài giảng
4.56
1,711
599,000 đ
999,000 đ
FSAG01 - Phân tích Báo cáo tài chính toàn tập
Tài chính cơ bản dành cho nhà quản lý
15 bài giảng
4.71
254
499,000 đ
799,000 đ
Tài chính cơ bản dành cho nhà quản lý

Hỏi đáp khóa học

0 thảo luận

Thảo luận về bài học

7 thảo luận

Nguyễn thị Xuân trâm

Nguyễn thị Xuân trâm

sao mình coi được 1 đoạn thì video bị lỗi rồi ạ

 

Hà Thuý Quỳnh

Hà Thuý Quỳnh [Giảng viên]

Để cô báo các bạn check lại nhé. Thanks

{"id":270606,"crm_contact_id":484992,"name":"Nguy\u1ec5n th\u1ecb Xu\u00e2n tr\u00e2m","email":"nguyentram1810@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2022-12-14 08:47:40","confirmation_code":"acda0a44ec01bef9ff62a716adabb4f6","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2022-12-14T01:46:38.000000Z","updated_at":"2024-06-19T15:50:23.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0901817799","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":83033,"google_id":"116917720318346477147","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_271\/nguyen-tram.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/270606-nguyen-thi-xuan-tram","vip_account":null,"roles":[]}

Nguyễn thị Xuân trâm

dạ e cám ơn cô ạ
{"id":6755,"crm_contact_id":14544,"name":"H\u00e0 Thu\u00fd Qu\u1ef3nh","email":"quynhha2460@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2018-03-01 13:41:38","confirmation_code":"5ebbd57faab14318b573a76d6f3a9e89","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2018-02-21T10:36:24.000000Z","updated_at":"2024-07-23T06:56:42.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1709803898.jpg","gender":0,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":"Ph\u1ea1m h\u00e0 linh","address":"S\u1ed1 1 Trung Ho\u00e0, to\u00e0 nh\u00e0 Trung Y\u00ean Plaza (g\u1ea7n c\u1ea7u Trung Ho\u00e0), C\u1ea7u Gi\u1ea5y Hn","status_text":"<ul><li>Ch\u1ee7 t\u1ecbch H\u1ecdc vi\u1ec7n BOS: Chuy\u00ean \u0111\u00e0o t\u1ea1o hu\u1ea5n luy\u1ec7n v\u00e0 t\u01b0 v\u1ea5n setup doanh nghi\u1ec7p<\/li><li>Co-founder\/CFO c\u00f4ng ty CP gi\u1ea3i ph\u00e1p qu\u1ea3n tr\u1ecb BOS: Nghi\u00ean c\u1ee9u v\u00e0 ph\u00e1t tri\u1ec3n ph\u1ea7n m\u1ec1m h\u1ec7 \u0111i\u1ec1u h\u00e0nh BOS, gi\u1ea3i ph\u00e1p s\u1ed1 trong qu\u1ea3n tr\u1ecb doanh nghi\u1ec7p<\/li><li>Ph\u00f3 T\u1ed5ng Gi\u00e1m \u0111\u1ed1c c\u00f4ng ty CP BOS Group<\/li><li>T\u00e1c gi\u1ea3 cu\u1ed1n s\u00e1ch: \u0110\u1ecdc v\u1ecb t\u00e0i ch\u00ednh SME - xu\u1ea5t b\u1ea3n th\u00e1ng 10 - 2022<\/li><li>CPA Ki\u1ec3m to\u00e1n vi\u00ean qu\u1ed1c gia<\/li><li>MBA Th\u1ea1c s\u0129 qu\u1ea3n tr\u1ecb kinh doanh<\/li><\/ul>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0984561442","become_teacher":0,"primary_wallet":3328610,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":279659,"google_id":"103648736402831350900","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":232,"email_invalid":1,"type_email_invalid":"kh\u00f4ng x\u00e1c \u0111\u1ecbnh","email_unsubcriber":0,"email_bounce":3,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":"01.21.02\/2024\/H\u0110HT-GITIHO-SP","contract_date":"2024-02-20T17:00:00.000000Z","contract_delegate":"H\u00e0 Th\u1ecb Thu\u00fd Qu\u1ef3nh","contract_address":null,"contract_account_number":"108000137546","contract_bank":"Ng\u00e2n h\u00e0ng TMCP \u0110\u1ea1i Ch\u00fang Vi\u1ec7t Nam - PVcomBank","source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1709803898.jpg","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/teacher\/6755-ha-thuy-quynh","vip_account":null,"roles":[{"id":8,"biz_business_id":0,"name":"Teacher","display_name":"Teacher","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","is_default":0,"pivot":{"model_id":6755,"role_id":8,"model_type":"App\\Models\\User"}}]}

Hà Thuý Quỳnh [Giảng viên]

Video đã được xử lý nhé

Đặng Quang Trang

Đặng Quang Trang

Môn học này không có tài liệu đính kèm

Trợ Giảng Gitiho

Trợ Giảng Gitiho

Dạ vâng Gitiho xin giải đáp thắc mắc của Anh/Chị là hiện tại khóa học này chỉ có các video là bài giảng và chứ có tài liệu đính kèm ạ. Anh/Chị vui lòng theo dõi video để học các kiến thức ạ. Chúc Anh/Chị học tốt cùng Gitiho ạ

{"id":6755,"crm_contact_id":14544,"name":"H\u00e0 Thu\u00fd Qu\u1ef3nh","email":"quynhha2460@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2018-03-01 13:41:38","confirmation_code":"5ebbd57faab14318b573a76d6f3a9e89","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2018-02-21T10:36:24.000000Z","updated_at":"2024-07-23T06:56:42.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1709803898.jpg","gender":0,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":"Ph\u1ea1m h\u00e0 linh","address":"S\u1ed1 1 Trung Ho\u00e0, to\u00e0 nh\u00e0 Trung Y\u00ean Plaza (g\u1ea7n c\u1ea7u Trung Ho\u00e0), C\u1ea7u Gi\u1ea5y Hn","status_text":"<ul><li>Ch\u1ee7 t\u1ecbch H\u1ecdc vi\u1ec7n BOS: Chuy\u00ean \u0111\u00e0o t\u1ea1o hu\u1ea5n luy\u1ec7n v\u00e0 t\u01b0 v\u1ea5n setup doanh nghi\u1ec7p<\/li><li>Co-founder\/CFO c\u00f4ng ty CP gi\u1ea3i ph\u00e1p qu\u1ea3n tr\u1ecb BOS: Nghi\u00ean c\u1ee9u v\u00e0 ph\u00e1t tri\u1ec3n ph\u1ea7n m\u1ec1m h\u1ec7 \u0111i\u1ec1u h\u00e0nh BOS, gi\u1ea3i ph\u00e1p s\u1ed1 trong qu\u1ea3n tr\u1ecb doanh nghi\u1ec7p<\/li><li>Ph\u00f3 T\u1ed5ng Gi\u00e1m \u0111\u1ed1c c\u00f4ng ty CP BOS Group<\/li><li>T\u00e1c gi\u1ea3 cu\u1ed1n s\u00e1ch: \u0110\u1ecdc v\u1ecb t\u00e0i ch\u00ednh SME - xu\u1ea5t b\u1ea3n th\u00e1ng 10 - 2022<\/li><li>CPA Ki\u1ec3m to\u00e1n vi\u00ean qu\u1ed1c gia<\/li><li>MBA Th\u1ea1c s\u0129 qu\u1ea3n tr\u1ecb kinh doanh<\/li><\/ul>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0984561442","become_teacher":0,"primary_wallet":3328610,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":279659,"google_id":"103648736402831350900","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":232,"email_invalid":1,"type_email_invalid":"kh\u00f4ng x\u00e1c \u0111\u1ecbnh","email_unsubcriber":0,"email_bounce":3,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":"01.21.02\/2024\/H\u0110HT-GITIHO-SP","contract_date":"2024-02-20T17:00:00.000000Z","contract_delegate":"H\u00e0 Th\u1ecb Thu\u00fd Qu\u1ef3nh","contract_address":null,"contract_account_number":"108000137546","contract_bank":"Ng\u00e2n h\u00e0ng TMCP \u0110\u1ea1i Ch\u00fang Vi\u1ec7t Nam - PVcomBank","source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1709803898.jpg","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/teacher\/6755-ha-thuy-quynh","vip_account":null,"roles":[{"id":8,"biz_business_id":0,"name":"Teacher","display_name":"Teacher","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","is_default":0,"pivot":{"model_id":6755,"role_id":8,"model_type":"App\\Models\\User"}}]}

Hà Thuý Quỳnh [Giảng viên]

Cô đã đính kèm tài liệu khoá học ở bài 2

699,000đ
© 2020 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ Thông tin và Truyền thông
/