Update nội dung
hàng tháng
Kiến thức thực tế,
Ứng dụng cao
Đầy đủ bài tập
Chuyên đề thực tế
Giải đáp câu hỏi
trong 24 giờ
Hẹn lịch
nhắc nhở học tập
Update nội dung
hàng tháng
Kiến thức thực tế,
Ứng dụng cao
Đầy đủ bài tập
Chuyên đề thực tế
Giải đáp câu hỏi
trong 24 giờ
Hẹn lịch
nhắc nhở học tập

Khóa học này dành cho

Khóa học này dành cho

Có kiến thức Excel cơ bản
Có môi trường học tập hiệu quả

Bạn sẽ nhận được gì nếu đăng ký khóa học này

Bạn sẽ nhận được gì nếu đăng ký khóa học này

Những thủ thuật nhanh gọn sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian tới 200%
Làm việc hiệu quả hơn với Excel, nâng cao hiệu suất, chất lượng công việc

Nội dung khóa học

0

Chương 0: Hướng dẫn chung

1

Chương 1 : Cách sử dụng các công cụ trong Excel

2 bài học thử
2

Chương 2 : Các kỹ thuật định dạng, xử lý dữ liệu

2 bài học thử
3

Chương 3: Các thủ thuật liên quan tới hàm, công thức

2 bài học thử
4

Chương 4 : Hàm, công thức tính toán theo thời gian

5

Chương 5: Các hàm và công thức nâng cao

2 bài học thử
6

Chương 6: Những thiết lập chế độ làm việc trên Excel

7

Chương 7 : Các đối tượng trong Excel: Hình khối, Biểu đồ

1 bài học thử
8

Chương 8 : Một số thủ thuật hữu ích khác

1 bài học thử

Phản hồi mới nhất của học viên

Thảo luận mới nhất khoá học

Đinh Thị Thu Hà
Đinh Thị Thu Hà 22 Sep 2021
Xin chào giảng viên ạ! Em có câu hỏi muốn hỏi ạ. Đối với các ký tự có chữ lẫn số trong ô excel  có dấu phẩy nháy trên muốn bỏ dấu nháy đó và muốn đặt dấu cách giữa ký tự chữ và số thì làm như nào ạ? Em cảm ơn giảng viên ạ!
Tuấn Ba
Tuấn Ba [Chuyên gia] 22 Sep 2021

Chào bạn bạn sẽ để như sau nhé 

="-L0005" bạn gõ như sau nhé


Đinh Thị Thu Hà
Đinh Thị Thu Hà 22 Sep 2021

Giảng viên ơi! bạn không hiểu ý mình rồi? Văn bản khi mình kết xuất phần mềm ra nó đã mặc định mã số có dấu phẩy nháy ở trên, tất cả các ô đều như vậy,! Mình muốn bỏ dấu nháy đó đi tất cả các ô có mã số đó thì làm như nào ạ!

{"id":74845,"crm_contact_id":53166,"name":"Tu\u1ea5n Ba","email":"laptrinhcchoexcel@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"b4a1dffcd4f5224a3e4df7e7ee0541d5","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2019-10-02 09:09:45","updated_at":"2021-09-22 21:47:56","deleted_at":null,"unit_name":"Gitiho","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1583289699.jpg","gender":0,"birthday":null,"position":"Ph\u00e1t tri\u1ec3n \u1ee9ng d\u1ee5ng C# cho Excel","achievement":"<p><br><\/p>","full_name":null,"address":null,"status_text":"<p>L\u00e0 T\u00e1c gi\u1ea3 c\u1ee7a Add- Ins Gitiho tools cho ph\u00e9p truy v\u1ea5n d\u1eef li\u1ec7u trong Excel v\u00e0 Access v\u00e0 tr\u1ea3 ra m\u1ed9t gi\u00e1 tr\u1ecb \u0111\u1ed9ng.<\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":1,"primary_wallet":3581285,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":801,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":74845,"role_id":3}},{"id":4,"name":"Teacher","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":74845,"role_id":4}},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":74845,"role_id":5}},{"id":9,"name":"ContentManager","created_at":"2020-08-04 11:07:52","updated_at":"2020-08-04 11:07:52","pivot":{"user_id":74845,"role_id":9}},{"id":15,"name":"GitihoHumanResources","created_at":"2021-07-30 09:30:37","updated_at":"2021-07-30 09:31:39","pivot":{"user_id":74845,"role_id":15}}]}
Tuấn Ba [Chuyên gia] 22 Sep 2021

Chào bạn dùng công thức sau để xoá đi nhé

=SUBSTITUTE(A1,"'","")

sau đó copy và dán value để bỏ đi bạn nhé.

{"id":166399,"crm_contact_id":271880,"name":"\u0110inh Th\u1ecb Thu H\u00e0","email":"thuha19889@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"44ee4310a7ce2cf6a5356fce9a91b6dd","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-08-24 22:59:12","updated_at":"2021-09-22 12:38:02","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":15146,"google_id":"109292031954982574257","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":166399,"role_id":3},"permissions":[]},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":166399,"role_id":5},"permissions":[]}],"permissions":[]}
Đinh Thị Thu Hà 22 Sep 2021

được rồi thưa bạn nhưng phải copy sang bảng sheet mới thì hết còn copy lại tại sheet đó thì vẫn nháy trên ạ. Cho mình hỏi chuyên gia chút là khi copy ở phần mềm ví dụ mã là SNBIE04 nhưng mã tại excel của mình lại là SNBIE 04 . Như vậy, làm thế nào có thể đưa mã SNBIE04 về mã SNBIE 04 để có thể tham chiếu được ạ!

{"id":166399,"crm_contact_id":271880,"name":"\u0110inh Th\u1ecb Thu H\u00e0","email":"thuha19889@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"44ee4310a7ce2cf6a5356fce9a91b6dd","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-08-24 22:59:12","updated_at":"2021-09-22 12:38:02","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":15146,"google_id":"109292031954982574257","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":166399,"role_id":3},"permissions":[]},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":166399,"role_id":5},"permissions":[]}],"permissions":[]}
Đinh Thị Thu Hà 22 Sep 2021
Mình xin có một câu hỏi nữa là: khi copy số tiền trên phần mềm kế toán vào bảng excel nhưng khi công trừ lại ko cộng được kết quả ghi #value.  
{"id":74845,"crm_contact_id":53166,"name":"Tu\u1ea5n Ba","email":"laptrinhcchoexcel@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"b4a1dffcd4f5224a3e4df7e7ee0541d5","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2019-10-02 09:09:45","updated_at":"2021-09-22 21:47:56","deleted_at":null,"unit_name":"Gitiho","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1583289699.jpg","gender":0,"birthday":null,"position":"Ph\u00e1t tri\u1ec3n \u1ee9ng d\u1ee5ng C# cho Excel","achievement":"<p><br><\/p>","full_name":null,"address":null,"status_text":"<p>L\u00e0 T\u00e1c gi\u1ea3 c\u1ee7a Add- Ins Gitiho tools cho ph\u00e9p truy v\u1ea5n d\u1eef li\u1ec7u trong Excel v\u00e0 Access v\u00e0 tr\u1ea3 ra m\u1ed9t gi\u00e1 tr\u1ecb \u0111\u1ed9ng.<\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":1,"primary_wallet":3581285,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":801,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":74845,"role_id":3}},{"id":4,"name":"Teacher","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":74845,"role_id":4}},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":74845,"role_id":5}},{"id":9,"name":"ContentManager","created_at":"2020-08-04 11:07:52","updated_at":"2020-08-04 11:07:52","pivot":{"user_id":74845,"role_id":9}},{"id":15,"name":"GitihoHumanResources","created_at":"2021-07-30 09:30:37","updated_at":"2021-07-30 09:31:39","pivot":{"user_id":74845,"role_id":15}}]}
Tuấn Ba [Chuyên gia] 22 Sep 2021

Chào bạn bạn thực hiện như sau nhé.

=SUBSTITUTE(A1," ","")
{"id":74845,"crm_contact_id":53166,"name":"Tu\u1ea5n Ba","email":"laptrinhcchoexcel@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"b4a1dffcd4f5224a3e4df7e7ee0541d5","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2019-10-02 09:09:45","updated_at":"2021-09-22 21:47:56","deleted_at":null,"unit_name":"Gitiho","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1583289699.jpg","gender":0,"birthday":null,"position":"Ph\u00e1t tri\u1ec3n \u1ee9ng d\u1ee5ng C# cho Excel","achievement":"<p><br><\/p>","full_name":null,"address":null,"status_text":"<p>L\u00e0 T\u00e1c gi\u1ea3 c\u1ee7a Add- Ins Gitiho tools cho ph\u00e9p truy v\u1ea5n d\u1eef li\u1ec7u trong Excel v\u00e0 Access v\u00e0 tr\u1ea3 ra m\u1ed9t gi\u00e1 tr\u1ecb \u0111\u1ed9ng.<\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":1,"primary_wallet":3581285,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":801,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":74845,"role_id":3}},{"id":4,"name":"Teacher","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":74845,"role_id":4}},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":74845,"role_id":5}},{"id":9,"name":"ContentManager","created_at":"2020-08-04 11:07:52","updated_at":"2020-08-04 11:07:52","pivot":{"user_id":74845,"role_id":9}},{"id":15,"name":"GitihoHumanResources","created_at":"2021-07-30 09:30:37","updated_at":"2021-07-30 09:31:39","pivot":{"user_id":74845,"role_id":15}}]}
Tuấn Ba [Chuyên gia] 22 Sep 2021

Chào bạn bạn kiểm tra kiểu dữ liệu xem có phải number không nhé. nếu chưa phải bạn dùng hàm =SUBSTITUTE(A1," ","") ở trên để sửa nhé.

Hồ Thanh Viên
Hồ Thanh Viên 13 Aug 2021

Lỗi gì vậy add

Tuấn Ba
Tuấn Ba [Chuyên gia] 13 Aug 2021

Chào bạn slicer không thể kết nối đên pivot bạn xem đã liên kết các pivot với nhau chưa?

Hồ Thanh Viên
Hồ Thanh Viên 13 Aug 2021{"id":164229,"crm_contact_id":264857,"name":"H\u1ed3 Thanh Vi\u00ean","email":"wayne_quang_88@yahoo.com.vn","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2021-08-11 14:24:23","confirmation_code":"e286e385c513f40cb656ae9254eeb9d9","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-08-11 13:46:16","updated_at":"2021-09-22 14:20:21","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":"H\u1ed3 Thanh Vi\u00ean","address":"61 B\u00f9i C\u00f4ng Tr\u1eebng, Q12, HCM","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0939215623","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":19037,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":164229,"role_id":3},"permissions":[]},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":164229,"role_id":5},"permissions":[]}],"permissions":[]}
Hồ Thanh Viên 13 Aug 2021
kết nối k đc, nen báo lỗi như trên ah, bạn hổ trợ giúp mình với
{"id":74845,"crm_contact_id":53166,"name":"Tu\u1ea5n Ba","email":"laptrinhcchoexcel@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"b4a1dffcd4f5224a3e4df7e7ee0541d5","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2019-10-02 09:09:45","updated_at":"2021-09-22 21:47:56","deleted_at":null,"unit_name":"Gitiho","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1583289699.jpg","gender":0,"birthday":null,"position":"Ph\u00e1t tri\u1ec3n \u1ee9ng d\u1ee5ng C# cho Excel","achievement":"<p><br><\/p>","full_name":null,"address":null,"status_text":"<p>L\u00e0 T\u00e1c gi\u1ea3 c\u1ee7a Add- Ins Gitiho tools cho ph\u00e9p truy v\u1ea5n d\u1eef li\u1ec7u trong Excel v\u00e0 Access v\u00e0 tr\u1ea3 ra m\u1ed9t gi\u00e1 tr\u1ecb \u0111\u1ed9ng.<\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":1,"primary_wallet":3581285,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":801,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":74845,"role_id":3}},{"id":4,"name":"Teacher","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":74845,"role_id":4}},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":74845,"role_id":5}},{"id":9,"name":"ContentManager","created_at":"2020-08-04 11:07:52","updated_at":"2020-08-04 11:07:52","pivot":{"user_id":74845,"role_id":9}},{"id":15,"name":"GitihoHumanResources","created_at":"2021-07-30 09:30:37","updated_at":"2021-07-30 09:31:39","pivot":{"user_id":74845,"role_id":15}}]}
Tuấn Ba [Chuyên gia] 13 Aug 2021

Chào bạn nhưng pivot đó có bị trồng lên nhau không? bạn tạo ra hai vùng riêng biệt và thử lại giúp gitiho nhé.

{"id":164229,"crm_contact_id":264857,"name":"H\u1ed3 Thanh Vi\u00ean","email":"wayne_quang_88@yahoo.com.vn","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2021-08-11 14:24:23","confirmation_code":"e286e385c513f40cb656ae9254eeb9d9","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-08-11 13:46:16","updated_at":"2021-09-22 14:20:21","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":"H\u1ed3 Thanh Vi\u00ean","address":"61 B\u00f9i C\u00f4ng Tr\u1eebng, Q12, HCM","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0939215623","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":19037,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":164229,"role_id":3},"permissions":[]},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":164229,"role_id":5},"permissions":[]}],"permissions":[]}
Hồ Thanh Viên 13 Aug 2021

vẫn k dc ah, bạn ơi, mình di chuyển 1 pivot ở sheet khác cũng k dc ah

{"id":74845,"crm_contact_id":53166,"name":"Tu\u1ea5n Ba","email":"laptrinhcchoexcel@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"b4a1dffcd4f5224a3e4df7e7ee0541d5","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2019-10-02 09:09:45","updated_at":"2021-09-22 21:47:56","deleted_at":null,"unit_name":"Gitiho","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1583289699.jpg","gender":0,"birthday":null,"position":"Ph\u00e1t tri\u1ec3n \u1ee9ng d\u1ee5ng C# cho Excel","achievement":"<p><br><\/p>","full_name":null,"address":null,"status_text":"<p>L\u00e0 T\u00e1c gi\u1ea3 c\u1ee7a Add- Ins Gitiho tools cho ph\u00e9p truy v\u1ea5n d\u1eef li\u1ec7u trong Excel v\u00e0 Access v\u00e0 tr\u1ea3 ra m\u1ed9t gi\u00e1 tr\u1ecb \u0111\u1ed9ng.<\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":1,"primary_wallet":3581285,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":801,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":74845,"role_id":3}},{"id":4,"name":"Teacher","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":74845,"role_id":4}},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":74845,"role_id":5}},{"id":9,"name":"ContentManager","created_at":"2020-08-04 11:07:52","updated_at":"2020-08-04 11:07:52","pivot":{"user_id":74845,"role_id":9}},{"id":15,"name":"GitihoHumanResources","created_at":"2021-07-30 09:30:37","updated_at":"2021-07-30 09:31:39","pivot":{"user_id":74845,"role_id":15}}]}
Tuấn Ba [Chuyên gia] 13 Aug 2021

Chào bạn bạn đẩy file lên giúp gitiho nhé.

https://gitiho.com/blog/huong-dan-upl...


{"id":66,"crm_contact_id":127658,"name":"G-Learning","email":"duongquan211287@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2018-11-06 21:53:37","confirmation_code":"d79b40591d95db0a31320b960a8a115c","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2017-05-10 10:17:27","updated_at":"2021-09-22 07:56:32","deleted_at":null,"unit_name":"Gitiho.com","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1606703280.png","gender":0,"birthday":"1987-12-20 07:00:00","position":"Chuy\u00ean gia excel","achievement":null,"full_name":"D\u01b0\u01a1ng Qu\u00e2n","address":"Gitiho.com","status_text":"<p>Gi\u1ea3ng vi\u00ean: D\u01b0\u01a1ng M\u1ea1nh Qu\u00e2n<\/p><p>- N\u01a1i c\u00f4ng t\u00e1c hi\u1ec7n t\u1ea1i: Chuy\u00ean gia gi\u00e1o d\u1ee5c t\u1ea1i Gitiho.com<\/p><p><span style=\"color: rgb(0, 0, 0);\">- T\u1eebng l\u00e0m k\u1ebf to\u00e1n qu\u1ea3n tr\u1ecb t\u1ea1i c\u00f4ng ty TNHH DTK'Vina, tr\u1ef1c thu\u1ed9c t\u1eadp&nbsp;\u0111o\u00e0n DEAHO, H\u00e0n Qu\u1ed1c.<\/span><br><\/p><p>- H\u01a1n 7 n\u0103m kinh nghi\u1ec7m l\u00e0m vi\u1ec7c v\u1edbi&nbsp;excel trong l\u0129nh v\u1ef1c k\u1ebf to\u00e1n, t\u00e0i ch\u00ednh<\/p><p>- X\u00e2y d\u1ef1ng nhi\u1ec1u ph\u1ea7n m\u1ec1m&nbsp;excel trong c\u00e1c l\u0129nh v\u1ef1c: K\u1ebf to\u00e1n kho, k\u1ebf to\u00e1n c\u00f4ng n\u1ee3, k\u1ebf to\u00e1n ti\u1ec1n l\u01b0\u01a1ng... trong nhi\u1ec1u lo\u1ea1i h\u00ecnh doanh nghi\u1ec7p kh\u00e1c nhau.<\/p><p>- X\u00e2y d\u1ef1ng ph\u1ea7n m\u1ec1m&nbsp;excel trong l\u0129nh v\u1ef1c t\u00e0i ch\u00ednh: l\u1eadp ph\u01b0\u01a1ng&nbsp;\u00e1n kinh doanh, qu\u1ea3n tr\u1ecb d\u00f2ng ti\u1ec1n trong doanh nghi\u1ec7p...<\/p><p>- T\u01b0 v\u1ea5n gi\u1ea3i ph\u00e1p ho\u00e0n thi\u1ec7n quy tr\u00ecnh qu\u1ea3n l\u00fd doanh nghi\u1ec7p,&nbsp;\u00e1p d\u1ee5ng ph\u1ea7n m\u1ec1m&nbsp;excel n\u00e2ng cao hi\u1ec7u su\u1ea5t l\u00e0m vi\u1ec7c.<\/p><p><br><\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0977705162","become_teacher":0,"primary_wallet":50344771,"secondary_wallet":1,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"103589301897268320461","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":260}
G-Learning [Chuyên gia] 13 Aug 2021

bạn có thể mô tả rõ hơn bạn đang làm như thế nào được không? hoặc có file mẫu mô tả vấn đề bạn đang gặp phải?

Mình chưa hình dung rõ vấn đề của bạn là gì. Với thông báo lỗi mà bạn hỏi thì ý nghĩa của nó là Slicer không kết nối được với pivot table. Bạn có thể làm lại thao tác tạo pivot và slicer xem.

{"id":164229,"crm_contact_id":264857,"name":"H\u1ed3 Thanh Vi\u00ean","email":"wayne_quang_88@yahoo.com.vn","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2021-08-11 14:24:23","confirmation_code":"e286e385c513f40cb656ae9254eeb9d9","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-08-11 13:46:16","updated_at":"2021-09-22 14:20:21","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":"H\u1ed3 Thanh Vi\u00ean","address":"61 B\u00f9i C\u00f4ng Tr\u1eebng, Q12, HCM","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0939215623","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":19037,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":164229,"role_id":3},"permissions":[]},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":164229,"role_id":5},"permissions":[]}],"permissions":[]}
Hồ Thanh Viên 13 Aug 2021{"id":164229,"crm_contact_id":264857,"name":"H\u1ed3 Thanh Vi\u00ean","email":"wayne_quang_88@yahoo.com.vn","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2021-08-11 14:24:23","confirmation_code":"e286e385c513f40cb656ae9254eeb9d9","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-08-11 13:46:16","updated_at":"2021-09-22 14:20:21","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":"H\u1ed3 Thanh Vi\u00ean","address":"61 B\u00f9i C\u00f4ng Tr\u1eebng, Q12, HCM","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0939215623","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":19037,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":164229,"role_id":3},"permissions":[]},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":164229,"role_id":5},"permissions":[]}],"permissions":[]}
Hồ Thanh Viên 13 Aug 2021
Muốn up file ex thì chọn cái nào vậy add
{"id":74845,"crm_contact_id":53166,"name":"Tu\u1ea5n Ba","email":"laptrinhcchoexcel@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"b4a1dffcd4f5224a3e4df7e7ee0541d5","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2019-10-02 09:09:45","updated_at":"2021-09-22 21:47:56","deleted_at":null,"unit_name":"Gitiho","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1583289699.jpg","gender":0,"birthday":null,"position":"Ph\u00e1t tri\u1ec3n \u1ee9ng d\u1ee5ng C# cho Excel","achievement":"<p><br><\/p>","full_name":null,"address":null,"status_text":"<p>L\u00e0 T\u00e1c gi\u1ea3 c\u1ee7a Add- Ins Gitiho tools cho ph\u00e9p truy v\u1ea5n d\u1eef li\u1ec7u trong Excel v\u00e0 Access v\u00e0 tr\u1ea3 ra m\u1ed9t gi\u00e1 tr\u1ecb \u0111\u1ed9ng.<\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":1,"primary_wallet":3581285,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":801,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":74845,"role_id":3}},{"id":4,"name":"Teacher","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":74845,"role_id":4}},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":74845,"role_id":5}},{"id":9,"name":"ContentManager","created_at":"2020-08-04 11:07:52","updated_at":"2020-08-04 11:07:52","pivot":{"user_id":74845,"role_id":9}},{"id":15,"name":"GitihoHumanResources","created_at":"2021-07-30 09:30:37","updated_at":"2021-07-30 09:31:39","pivot":{"user_id":74845,"role_id":15}}]}
Tuấn Ba [Chuyên gia] 13 Aug 2021

Chào bạn bạn đẩy lên google drive nhé. rồi cho gitiho xin link ở chế độ công khai

{"id":127481,"crm_contact_id":167964,"name":"Nguy\u1ec5n H\u00e0","email":"thuyha2105.kt@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2021-02-25 10:51:13","confirmation_code":"a6bd792abf35546586bf14d6a506b943","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-02-24 14:03:38","updated_at":"2021-09-22 15:19:52","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":"Nguy\u1ec5n H\u00e0","address":"C\u00d4NG TY TNHH KUMKANG KIND VN \u0110\u01b0\u1eddng T\u00f4n \u0110\u1ee9c Th\u1eafng, KCN Nh\u01a1n Tr\u1ea1ch I, X\u00e3 Ph\u01b0\u1edbc Thi\u1ec1n, Huy\u1ec7n Nh\u01a1n Tr\u1ea1ch, T\u1ec9nh \u0110\u1ed3ng Nai","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0972636926","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":12940,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0}
Nguyễn Hà 22 Sep 2021

thầy ơi,của em có " analyze" nhưng ở " insert slicer" bị ẩn mờ nên ko chọn vào đc ạ,có cách nào xử lý ko ạ?

{"id":66,"crm_contact_id":127658,"name":"G-Learning","email":"duongquan211287@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2018-11-06 21:53:37","confirmation_code":"d79b40591d95db0a31320b960a8a115c","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2017-05-10 10:17:27","updated_at":"2021-09-22 07:56:32","deleted_at":null,"unit_name":"Gitiho.com","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1606703280.png","gender":0,"birthday":"1987-12-20 07:00:00","position":"Chuy\u00ean gia excel","achievement":null,"full_name":"D\u01b0\u01a1ng Qu\u00e2n","address":"Gitiho.com","status_text":"<p>Gi\u1ea3ng vi\u00ean: D\u01b0\u01a1ng M\u1ea1nh Qu\u00e2n<\/p><p>- N\u01a1i c\u00f4ng t\u00e1c hi\u1ec7n t\u1ea1i: Chuy\u00ean gia gi\u00e1o d\u1ee5c t\u1ea1i Gitiho.com<\/p><p><span style=\"color: rgb(0, 0, 0);\">- T\u1eebng l\u00e0m k\u1ebf to\u00e1n qu\u1ea3n tr\u1ecb t\u1ea1i c\u00f4ng ty TNHH DTK'Vina, tr\u1ef1c thu\u1ed9c t\u1eadp&nbsp;\u0111o\u00e0n DEAHO, H\u00e0n Qu\u1ed1c.<\/span><br><\/p><p>- H\u01a1n 7 n\u0103m kinh nghi\u1ec7m l\u00e0m vi\u1ec7c v\u1edbi&nbsp;excel trong l\u0129nh v\u1ef1c k\u1ebf to\u00e1n, t\u00e0i ch\u00ednh<\/p><p>- X\u00e2y d\u1ef1ng nhi\u1ec1u ph\u1ea7n m\u1ec1m&nbsp;excel trong c\u00e1c l\u0129nh v\u1ef1c: K\u1ebf to\u00e1n kho, k\u1ebf to\u00e1n c\u00f4ng n\u1ee3, k\u1ebf to\u00e1n ti\u1ec1n l\u01b0\u01a1ng... trong nhi\u1ec1u lo\u1ea1i h\u00ecnh doanh nghi\u1ec7p kh\u00e1c nhau.<\/p><p>- X\u00e2y d\u1ef1ng ph\u1ea7n m\u1ec1m&nbsp;excel trong l\u0129nh v\u1ef1c t\u00e0i ch\u00ednh: l\u1eadp ph\u01b0\u01a1ng&nbsp;\u00e1n kinh doanh, qu\u1ea3n tr\u1ecb d\u00f2ng ti\u1ec1n trong doanh nghi\u1ec7p...<\/p><p>- T\u01b0 v\u1ea5n gi\u1ea3i ph\u00e1p ho\u00e0n thi\u1ec7n quy tr\u00ecnh qu\u1ea3n l\u00fd doanh nghi\u1ec7p,&nbsp;\u00e1p d\u1ee5ng ph\u1ea7n m\u1ec1m&nbsp;excel n\u00e2ng cao hi\u1ec7u su\u1ea5t l\u00e0m vi\u1ec7c.<\/p><p><br><\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0977705162","become_teacher":0,"primary_wallet":50344771,"secondary_wallet":1,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"103589301897268320461","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":260,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":66,"role_id":3}},{"id":4,"name":"Teacher","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":66,"role_id":4}},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":66,"role_id":5}},{"id":11,"name":"BlogManager","created_at":"2021-01-04 10:59:22","updated_at":"2021-01-04 10:59:22","pivot":{"user_id":66,"role_id":11}},{"id":15,"name":"GitihoHumanResources","created_at":"2021-07-30 09:30:37","updated_at":"2021-07-30 09:31:39","pivot":{"user_id":66,"role_id":15}}]}
G-Learning [Chuyên gia] 22 Sep 2021

Mình không rõ nguyên nhân tại  sao phần insert slicer bị mờ như vậy.

Bạn thử làm cách sau:

Tạo lại 1 pivot table mới trong 1 sheet mới. Trước khi đưa fields vào trong báo cáo thì bạn kiểm tra luôn xem có tạo được slicer không. Thường tạo 1 pivot table chuyên dùng cho slicer trước, sau đó mới tạo pivot table khác (từ cùng 1 source) để tạo bảng báo cáo => cuối cùng là Connect slicers với các pivot dạng bảng báo cáo

Đinh Thị Thu Hà
Đinh Thị Thu Hà 22 Sep 2021

Làm thế nào để bỏ được dấu nháy ở trên ký tự bằng chữ và số trong ô excel như hình minh họa ạ! Và muốn đặt dấu cách giữa chữ và số trong ô đó thì làm thế nào ạ! Mong chuyên gia giải đáp giùm ! Cảm ơn!

G-Learning
G-Learning [Chuyên gia] 22 Sep 2021

1. Để bỏ dấu nháy đơn ở trước nội dung trong ô thì bạn có thể dùng cách sau:

- Cách 1: chọn vùng ô => mở cửa sổ find & replace (phím tắt Ctrl + H) => mục find what bạn nhập dấu ' rồi nhấn replace all.

- Cách 2: bạn dùng 1 cột phụ, tại đây dùng hàm TRIM để lấy dữ liệu từ ô ban đầu, sau đó copy / paste value phần kết quả hàm trim => sau đó copy ô kết quả này vào ô ban đầu (copy paste toàn bộ cả ô chứ không phải chỉ paste value)

2. Đặt dấu cách giữa chữ và số theo ý bạn có phải là viết dạng "1000 VNĐ" không? Nghĩa là thêm ký hiệu tiền tệ vào ô nhập số tiền?

Trường hợp này bạn chỉ cần định dạng (format cells) về dạng custome hoặc Currency, trong đó có một số cách định dạng số có kèm ký hiệu tiền tệ.

Ngô Thị Trang
Ngô Thị Trang 22 Sep 2021

xin chào th em làm bài tập số 12 tách họ tên đệm mà trên thanh flash fill thì phải làm sao ạ?

G-Learning
G-Learning [Chuyên gia] 22 Sep 2021

Bạn cần kiểm tra xem trên thanh công cụ excel của bạn có chức năng Flash fill không nhé. Nếu không có thì không làm theo được.

Chức năng này chỉ có trên office từ 2013 trở đi. Bạn kiểm tra lại phiên bản office của bạn nhé, nếu cần thì cập nhật lên phiên bản mới hơn để sử dụng đầy đủ các chức năng của excel.

Ngô Thị Trang
Ngô Thị Trang 22 Sep 2021
mình muốn được hướng dẫn trên phiên bản 2010 bài học trên dc k a?
{"id":74845,"crm_contact_id":53166,"name":"Tu\u1ea5n Ba","email":"laptrinhcchoexcel@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"b4a1dffcd4f5224a3e4df7e7ee0541d5","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2019-10-02 09:09:45","updated_at":"2021-09-22 21:47:56","deleted_at":null,"unit_name":"Gitiho","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1583289699.jpg","gender":0,"birthday":null,"position":"Ph\u00e1t tri\u1ec3n \u1ee9ng d\u1ee5ng C# cho Excel","achievement":"<p><br><\/p>","full_name":null,"address":null,"status_text":"<p>L\u00e0 T\u00e1c gi\u1ea3 c\u1ee7a Add- Ins Gitiho tools cho ph\u00e9p truy v\u1ea5n d\u1eef li\u1ec7u trong Excel v\u00e0 Access v\u00e0 tr\u1ea3 ra m\u1ed9t gi\u00e1 tr\u1ecb \u0111\u1ed9ng.<\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":1,"primary_wallet":3581285,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":801}
Tuấn Ba [Chuyên gia] 22 Sep 2021

Chào bạn nếu trên phiên bản office 2010 bạn sẽ cần sử dụng công thức để tách nhé

Với A3 là họ và tên

Tách họ =LEFT(A3,SEARCH(" ",A3))
Tách tên lót = =TRIM(MID(A3,FIND(" ",A3), LEN(A3)-LEN(LEFT(A3,SEARCH(" ",A3)))-LEN(TRIM(RIGHT(SUBSTITUTE($A3," ",REPT(" ",LEN($A3))),LEN($A3))))))
Tách tên =TRIM(RIGHT(SUBSTITUTE($A3," ",REPT(" ",LEN($A3))),LEN($A3)))


Mai Thị Lý
Mai Thị Lý 21 Sep 2021

Cho mình hỏi mình làm bài 20 phân biệt ô có chứa công thức . cũng vào home- conditional  formating chọn newrule chọn use a formula...viết công thức: = isformula(B3) rồi chọn format chọn màu - bấm ok mà không thấy máy báo lỗi công thức sai hay có vấn đề gì cả. nhưng bảng tính excel không thực hiện tô màu ô có chứa công thức là sao ạTuấn Ba
Tuấn Ba [Chuyên gia] 22 Sep 2021

Chào bạn bạn đã bôi đen vùng chưa nhỉ và office của bạn đang dùng là phiên bản nào nhỉ?

Mai Thị Lý
Mai Thị Lý 22 Sep 2021

mình đã bôi đen vùng rồi ạ. office mình đang dùng là 2010

{"id":74845,"crm_contact_id":53166,"name":"Tu\u1ea5n Ba","email":"laptrinhcchoexcel@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"b4a1dffcd4f5224a3e4df7e7ee0541d5","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2019-10-02 09:09:45","updated_at":"2021-09-22 21:47:56","deleted_at":null,"unit_name":"Gitiho","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1583289699.jpg","gender":0,"birthday":null,"position":"Ph\u00e1t tri\u1ec3n \u1ee9ng d\u1ee5ng C# cho Excel","achievement":"<p><br><\/p>","full_name":null,"address":null,"status_text":"<p>L\u00e0 T\u00e1c gi\u1ea3 c\u1ee7a Add- Ins Gitiho tools cho ph\u00e9p truy v\u1ea5n d\u1eef li\u1ec7u trong Excel v\u00e0 Access v\u00e0 tr\u1ea3 ra m\u1ed9t gi\u00e1 tr\u1ecb \u0111\u1ed9ng.<\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":1,"primary_wallet":3581285,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":801,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":74845,"role_id":3}},{"id":4,"name":"Teacher","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":74845,"role_id":4}},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":74845,"role_id":5}},{"id":9,"name":"ContentManager","created_at":"2020-08-04 11:07:52","updated_at":"2020-08-04 11:07:52","pivot":{"user_id":74845,"role_id":9}},{"id":15,"name":"GitihoHumanResources","created_at":"2021-07-30 09:30:37","updated_at":"2021-07-30 09:31:39","pivot":{"user_id":74845,"role_id":15}}]}
Tuấn Ba [Chuyên gia] 22 Sep 2021

chào bạn office 2010 sẽ chưa có tính năng đó bạn nhé từ 2013 mới có bạn có thể đọc thêm tại đây

https://support.microsoft.com/vi-vn/o...


Mai Thị Lý
Mai Thị Lý 22 Sep 2021

bài này trong máy mình không có hàm arabic

G-Learning
G-Learning [Chuyên gia] 22 Sep 2021

Hàm ARABIC có trên excel phiên bản từ 2013 trở đi bạn nhé.

Bạn có thể cài đặt lại phiên bản office mới hơn để sử dụng được hàm này nhé.

Nguyễn Thị Thanh Nga
Nguyễn Thị Thanh Nga 19 Sep 2021

Mình làm các bước y chang mà ra kết quả khác, ktra lại các ô bôi màu đều ko chứa công thức. M đã thử làm lại mấy lần mà kết quả vẫn ra sai ko đúng kết quả như hướng dẫn

Tuấn Ba
Tuấn Ba [Chuyên gia] 20 Sep 2021

Chào bạn bạn chụp ảnh cf giúp gitiho nhé. 

Nguyễn Thị Thanh Nga
Nguyễn Thị Thanh Nga 21 Sep 2021

Hôm nay làm lại ra kết quả đúng rồi ah. Có khi nào EX bị lỗi ko, vì hôm trước làm lại nhiều lần mà vẫn sai. Cảm ơn Chuyên gia!

{"id":66,"crm_contact_id":127658,"name":"G-Learning","email":"duongquan211287@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2018-11-06 21:53:37","confirmation_code":"d79b40591d95db0a31320b960a8a115c","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2017-05-10 10:17:27","updated_at":"2021-09-22 07:56:32","deleted_at":null,"unit_name":"Gitiho.com","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1606703280.png","gender":0,"birthday":"1987-12-20 07:00:00","position":"Chuy\u00ean gia excel","achievement":null,"full_name":"D\u01b0\u01a1ng Qu\u00e2n","address":"Gitiho.com","status_text":"<p>Gi\u1ea3ng vi\u00ean: D\u01b0\u01a1ng M\u1ea1nh Qu\u00e2n<\/p><p>- N\u01a1i c\u00f4ng t\u00e1c hi\u1ec7n t\u1ea1i: Chuy\u00ean gia gi\u00e1o d\u1ee5c t\u1ea1i Gitiho.com<\/p><p><span style=\"color: rgb(0, 0, 0);\">- T\u1eebng l\u00e0m k\u1ebf to\u00e1n qu\u1ea3n tr\u1ecb t\u1ea1i c\u00f4ng ty TNHH DTK'Vina, tr\u1ef1c thu\u1ed9c t\u1eadp&nbsp;\u0111o\u00e0n DEAHO, H\u00e0n Qu\u1ed1c.<\/span><br><\/p><p>- H\u01a1n 7 n\u0103m kinh nghi\u1ec7m l\u00e0m vi\u1ec7c v\u1edbi&nbsp;excel trong l\u0129nh v\u1ef1c k\u1ebf to\u00e1n, t\u00e0i ch\u00ednh<\/p><p>- X\u00e2y d\u1ef1ng nhi\u1ec1u ph\u1ea7n m\u1ec1m&nbsp;excel trong c\u00e1c l\u0129nh v\u1ef1c: K\u1ebf to\u00e1n kho, k\u1ebf to\u00e1n c\u00f4ng n\u1ee3, k\u1ebf to\u00e1n ti\u1ec1n l\u01b0\u01a1ng... trong nhi\u1ec1u lo\u1ea1i h\u00ecnh doanh nghi\u1ec7p kh\u00e1c nhau.<\/p><p>- X\u00e2y d\u1ef1ng ph\u1ea7n m\u1ec1m&nbsp;excel trong l\u0129nh v\u1ef1c t\u00e0i ch\u00ednh: l\u1eadp ph\u01b0\u01a1ng&nbsp;\u00e1n kinh doanh, qu\u1ea3n tr\u1ecb d\u00f2ng ti\u1ec1n trong doanh nghi\u1ec7p...<\/p><p>- T\u01b0 v\u1ea5n gi\u1ea3i ph\u00e1p ho\u00e0n thi\u1ec7n quy tr\u00ecnh qu\u1ea3n l\u00fd doanh nghi\u1ec7p,&nbsp;\u00e1p d\u1ee5ng ph\u1ea7n m\u1ec1m&nbsp;excel n\u00e2ng cao hi\u1ec7u su\u1ea5t l\u00e0m vi\u1ec7c.<\/p><p><br><\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0977705162","become_teacher":0,"primary_wallet":50344771,"secondary_wallet":1,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"103589301897268320461","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":260}
G-Learning [Chuyên gia] 22 Sep 2021

Đôi khi excel bị lỗi, khiến việc tính toán hay thực hiện chức năng không chính xác. Khi phát hiện excel hoạt động không bình thường bạn có thể tắt ứng dụng, khởi động lại máy tính rồi làm lại xem có ra kết quả đúng không.

Lâm Quý Doanh
Lâm Quý Doanh 21 Sep 2021

Chào thầy,

Cho em hỏi đối với mã này 20-DT2290012-600 thì dùng công thức thế nào để tách cụm ở giữa 2 dấu gạch nối ạ? 
Khi dùng hàm MID thì trường hợp "20" thay đổi từ 2 thành 3 hoặc 4 ký tự thì em phải viết lại hàm MID. Vậy thì sẽ dùng công thức thế nào để tự nhận diện và lấy đúng phẩn giữa 2 dấu gạch thôi ạ? 

Mong nhận đc sự hỗ trợ từ thầy.

Quý Doanh,Tuấn Ba
Tuấn Ba [Chuyên gia] 21 Sep 2021

Chào bạn bạn làm như sau nhé

=TRIM(SUBSTITUTE(MID(SUBSTITUTE("-"&$A$1,"-",REPT("-",LEN($A$1))), ROW($A1)*LEN($A$1), LEN($A$1)), "-",""))
Lâm Quý Doanh
Lâm Quý Doanh 21 Sep 2021
dạ vậy trường họp muốn tách ra thành cột thay vì hàng như hướng dẫn thì điều chỉnh thế nào ạ
{"id":74845,"crm_contact_id":53166,"name":"Tu\u1ea5n Ba","email":"laptrinhcchoexcel@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"b4a1dffcd4f5224a3e4df7e7ee0541d5","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2019-10-02 09:09:45","updated_at":"2021-09-22 21:47:56","deleted_at":null,"unit_name":"Gitiho","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1583289699.jpg","gender":0,"birthday":null,"position":"Ph\u00e1t tri\u1ec3n \u1ee9ng d\u1ee5ng C# cho Excel","achievement":"<p><br><\/p>","full_name":null,"address":null,"status_text":"<p>L\u00e0 T\u00e1c gi\u1ea3 c\u1ee7a Add- Ins Gitiho tools cho ph\u00e9p truy v\u1ea5n d\u1eef li\u1ec7u trong Excel v\u00e0 Access v\u00e0 tr\u1ea3 ra m\u1ed9t gi\u00e1 tr\u1ecb \u0111\u1ed9ng.<\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":1,"primary_wallet":3581285,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":801,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":74845,"role_id":3}},{"id":4,"name":"Teacher","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":74845,"role_id":4}},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":74845,"role_id":5}},{"id":9,"name":"ContentManager","created_at":"2020-08-04 11:07:52","updated_at":"2020-08-04 11:07:52","pivot":{"user_id":74845,"role_id":9}},{"id":15,"name":"GitihoHumanResources","created_at":"2021-07-30 09:30:37","updated_at":"2021-07-30 09:31:39","pivot":{"user_id":74845,"role_id":15}}]}
Tuấn Ba [Chuyên gia] 21 Sep 2021

Chào bạn bạn thay row băng column nhé.

{"id":127125,"crm_contact_id":58159,"name":"L\u00e2m Qu\u00fd Doanh","email":"lqdoanh@alualpha.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2021-03-13 16:44:54","confirmation_code":"35cab670f2c513f8c4e2865f4d4916ad","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-02-23 14:59:39","updated_at":"2021-07-31 14:31:42","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":"L\u00e2m Qu\u00fd Doanh","address":"(GIAO G\u1ea4P. Li\u00ean h\u1ec7 ng\u01b0\u1eddi nh\u1eadn h\u1ed9: 0946155944 - ch\u1ecb Xu\u00e2n). B5\/3 Tr\u1ea7n \u0110\u1ea1i Ngh\u0129a, \u1ea5p 2, x\u00e3 T\u00e2n Ki\u00ean, H. B\u00ecnh Ch\u00e1nh, TP. H\u1ed3 Ch\u00ed Minh","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0397000092","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":9760,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":127125,"role_id":3},"permissions":[]},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":127125,"role_id":5},"permissions":[]}],"permissions":[]}
Lâm Quý Doanh 21 Sep 2021{"id":127125,"crm_contact_id":58159,"name":"L\u00e2m Qu\u00fd Doanh","email":"lqdoanh@alualpha.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2021-03-13 16:44:54","confirmation_code":"35cab670f2c513f8c4e2865f4d4916ad","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-02-23 14:59:39","updated_at":"2021-07-31 14:31:42","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":"L\u00e2m Qu\u00fd Doanh","address":"(GIAO G\u1ea4P. Li\u00ean h\u1ec7 ng\u01b0\u1eddi nh\u1eadn h\u1ed9: 0946155944 - ch\u1ecb Xu\u00e2n). B5\/3 Tr\u1ea7n \u0110\u1ea1i Ngh\u0129a, \u1ea5p 2, x\u00e3 T\u00e2n Ki\u00ean, H. B\u00ecnh Ch\u00e1nh, TP. H\u1ed3 Ch\u00ed Minh","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0397000092","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":9760,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":127125,"role_id":3},"permissions":[]},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":127125,"role_id":5},"permissions":[]}],"permissions":[]}
Lâm Quý Doanh 21 Sep 2021

Thầy ơi em sử dụng công thức này nhưng lại ko ra kết quả vậy ạ?

Nhờ thầy hướng dẫn thêm

{"id":74845,"crm_contact_id":53166,"name":"Tu\u1ea5n Ba","email":"laptrinhcchoexcel@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"b4a1dffcd4f5224a3e4df7e7ee0541d5","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2019-10-02 09:09:45","updated_at":"2021-09-22 21:47:56","deleted_at":null,"unit_name":"Gitiho","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1583289699.jpg","gender":0,"birthday":null,"position":"Ph\u00e1t tri\u1ec3n \u1ee9ng d\u1ee5ng C# cho Excel","achievement":"<p><br><\/p>","full_name":null,"address":null,"status_text":"<p>L\u00e0 T\u00e1c gi\u1ea3 c\u1ee7a Add- Ins Gitiho tools cho ph\u00e9p truy v\u1ea5n d\u1eef li\u1ec7u trong Excel v\u00e0 Access v\u00e0 tr\u1ea3 ra m\u1ed9t gi\u00e1 tr\u1ecb \u0111\u1ed9ng.<\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":1,"primary_wallet":3581285,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":801,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":74845,"role_id":3}},{"id":4,"name":"Teacher","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":74845,"role_id":4}},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":74845,"role_id":5}},{"id":9,"name":"ContentManager","created_at":"2020-08-04 11:07:52","updated_at":"2020-08-04 11:07:52","pivot":{"user_id":74845,"role_id":9}},{"id":15,"name":"GitihoHumanResources","created_at":"2021-07-30 09:30:37","updated_at":"2021-07-30 09:31:39","pivot":{"user_id":74845,"role_id":15}}]}
Tuấn Ba [Chuyên gia] 21 Sep 2021

Chào bạn phần column bạn cần kéo sang bên phải bạn nhé column ở đây là cột a1 bạn nhé.

{"id":127125,"crm_contact_id":58159,"name":"L\u00e2m Qu\u00fd Doanh","email":"lqdoanh@alualpha.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2021-03-13 16:44:54","confirmation_code":"35cab670f2c513f8c4e2865f4d4916ad","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-02-23 14:59:39","updated_at":"2021-07-31 14:31:42","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":"L\u00e2m Qu\u00fd Doanh","address":"(GIAO G\u1ea4P. Li\u00ean h\u1ec7 ng\u01b0\u1eddi nh\u1eadn h\u1ed9: 0946155944 - ch\u1ecb Xu\u00e2n). B5\/3 Tr\u1ea7n \u0110\u1ea1i Ngh\u0129a, \u1ea5p 2, x\u00e3 T\u00e2n Ki\u00ean, H. B\u00ecnh Ch\u00e1nh, TP. H\u1ed3 Ch\u00ed Minh","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0397000092","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":9760,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":127125,"role_id":3},"permissions":[]},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":127125,"role_id":5},"permissions":[]}],"permissions":[]}
Lâm Quý Doanh 21 Sep 2021

Hi thầy em đã dùng được rồi ạ. Cảm ơn thầy.

Tuy nhiên không biết là mình có thể sử dụng một công thức khác ngắn và đơn giản hơn không ạ?

{"id":74845,"crm_contact_id":53166,"name":"Tu\u1ea5n Ba","email":"laptrinhcchoexcel@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"b4a1dffcd4f5224a3e4df7e7ee0541d5","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2019-10-02 09:09:45","updated_at":"2021-09-22 21:47:56","deleted_at":null,"unit_name":"Gitiho","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1583289699.jpg","gender":0,"birthday":null,"position":"Ph\u00e1t tri\u1ec3n \u1ee9ng d\u1ee5ng C# cho Excel","achievement":"<p><br><\/p>","full_name":null,"address":null,"status_text":"<p>L\u00e0 T\u00e1c gi\u1ea3 c\u1ee7a Add- Ins Gitiho tools cho ph\u00e9p truy v\u1ea5n d\u1eef li\u1ec7u trong Excel v\u00e0 Access v\u00e0 tr\u1ea3 ra m\u1ed9t gi\u00e1 tr\u1ecb \u0111\u1ed9ng.<\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":1,"primary_wallet":3581285,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":801,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":74845,"role_id":3}},{"id":4,"name":"Teacher","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":74845,"role_id":4}},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":74845,"role_id":5}},{"id":9,"name":"ContentManager","created_at":"2020-08-04 11:07:52","updated_at":"2020-08-04 11:07:52","pivot":{"user_id":74845,"role_id":9}},{"id":15,"name":"GitihoHumanResources","created_at":"2021-07-30 09:30:37","updated_at":"2021-07-30 09:31:39","pivot":{"user_id":74845,"role_id":15}}]}
Tuấn Ba [Chuyên gia] 22 Sep 2021

Chào bạn đây là tách tổng quan bạn nhé, nếu ngắn nữa bạn dùng vba là sẽ rất ngắn bạn nhé.

Nguyễn Lan
Nguyễn Lan 21 Sep 2021

mình cài đặt phần mềm ở máy tính cơ quan rồi vậy khi mình muốn học ở nhà thì đăng ký trên máy tính ở nhà được không

Tuấn Ba
Tuấn Ba [Chuyên gia] 21 Sep 2021

Chào bạn bạn liên hệ cskh để được hướng dẫn nhé.

Pham Luong Hoang
Pham Luong Hoang 17 Sep 2021

Trong trường hợp các trường dữ liệu tên tỉnh thành không được thống nhất là ngăn cách bở dấu phẩy thì làm như thế nào thầy?
Ví dụ 1 data bán hàng rất nhiều dữ liệu, tuy nhiên trong quá trình nhập liệu đầu vào, BP bán hàng ko chú ý ngăn cách bở dấu phẩy. 1 số Trường hợp cụ thể như sau:
Ngõ 16/ngách 32/ phường ABC/ quận DEF/ Tp XYZ (ngăn cách bởi dấu /) hoặc là xã 123 - huyện 456 - tỉnh 789 (ngăn cách bởi dấu - ). Có thể xử lý đồng thời được ko thầy (đồng thời cả 3 dấu phẩy, dấu - và dấu / trong cùng 1 câu lệnh).Tuấn Ba
Tuấn Ba [Chuyên gia] 17 Sep 2021

Chào bạn bạn làm như sau nhé

Tầng 8 Tòa Licogi 13 Số 164 Khuất Duy Tiến Phường Nhân Chính - quận Thanh Xuân - Hà Nội Việt Nam

=TRIM(SUBSTITUTE(MID(SUBSTITUTE("-"&$A2,"-",REPT("-", LEN($A2))),COLUMN(A$1)* LEN($A2), LEN($A2)),"-",""))

Pham Luong Hoang
Pham Luong Hoang 20 Sep 2021

mình hiểu cái này, ý mình đang hỏi là trong trường hợp xảy ra đồng thời nhiều ký tự cùng lúc để ngăn cách cơ (vd 2 địa chỉ khác nhau, 1 địa chỉ dùng dấu phẩy, 1 địa chỉ dùng gạch ngang)

{"id":74845,"crm_contact_id":53166,"name":"Tu\u1ea5n Ba","email":"laptrinhcchoexcel@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"b4a1dffcd4f5224a3e4df7e7ee0541d5","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2019-10-02 09:09:45","updated_at":"2021-09-22 21:47:56","deleted_at":null,"unit_name":"Gitiho","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1583289699.jpg","gender":0,"birthday":null,"position":"Ph\u00e1t tri\u1ec3n \u1ee9ng d\u1ee5ng C# cho Excel","achievement":"<p><br><\/p>","full_name":null,"address":null,"status_text":"<p>L\u00e0 T\u00e1c gi\u1ea3 c\u1ee7a Add- Ins Gitiho tools cho ph\u00e9p truy v\u1ea5n d\u1eef li\u1ec7u trong Excel v\u00e0 Access v\u00e0 tr\u1ea3 ra m\u1ed9t gi\u00e1 tr\u1ecb \u0111\u1ed9ng.<\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":1,"primary_wallet":3581285,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":801,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":74845,"role_id":3}},{"id":4,"name":"Teacher","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":74845,"role_id":4}},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":74845,"role_id":5}},{"id":9,"name":"ContentManager","created_at":"2020-08-04 11:07:52","updated_at":"2020-08-04 11:07:52","pivot":{"user_id":74845,"role_id":9}},{"id":15,"name":"GitihoHumanResources","created_at":"2021-07-30 09:30:37","updated_at":"2021-07-30 09:31:39","pivot":{"user_id":74845,"role_id":15}}]}
Tuấn Ba [Chuyên gia] 20 Sep 2021

Chào bạn nếu bạn muốn tách theo ý mình có thể tạo ra function bằng vba để thực hiện nhé.

Chuyên gia đồng hành cùng bạn

G-LEARNING
Giảng viên
G-LEARNING
Trường đào tạo & phát triển kỹ năng ứng dụng tin học văn phòng
Khóa học: 32    |    Học viên: 132,465
4.7 (283 đánh giá)

Sứ mệnh của G-LEARNING: Giúp người Việt nâng cao năng suất làm việc bằng các chương trình đào tạo ứng dụng tin học văn phòng.

Giá trị cốt lõi sản phẩm mà G-LEARNING theo đuổi:

- Thực tế, có tính ứng dụng cao, không chỉ giúp học viên phát triển tư duy ứng dụng mà còn chia sẻ tới học viên kinh nghiệm áp dụng thực tế trong hơn 5 năm kinh nghiệm của đội ngũ chuyên gia đã tào tạo tại: Vietinbank, Vpbank, FPTsoftware, VNPT, Mobifone...

- Không ngừng đổi mới chất lượng giảng dạy để đạt được giá trị cao nhất.

- Luôn hướng tới sự xuất sắc, không ngừng cải tiến và cập nhật mới khóa học để tiến tới những tiêu chuẩn cao nhất.

- Tập trung vào khách hàng, lấy khách hàng là trọng tâm và cung cấp giá trị vượt mong đợi.

Các chương trình đào tạo:

- Microsoft Office,

- Business Intelligence,

- Design...

Thành tựu:

- Đối tác đào tạo nội bộ của: Vietinbank, VNPT, FPTSoft ware, VPbank ...

- Hơn 100.000 học viên online trên toàn quốc.

Đăng ký ngay
Nhận ưu đãi lên tới 0%

Sử dụng mã giảm giá hoặc voucher của bạn

Đăng nhập

199,000đ

199,000đ
Thời gian ưu đãi chỉ còn:
  • 00 Ngày
  • 00 Giờ
  • 00 Phút
  • 00 Giây
Nguyễn Xuân Nam vừa đăng ký

Câu hỏi thường gặp

Học online có hiệu quả không?
Nội dung các chương trình học của Gitiho bám sát thực tế, có nhiều bài tập thực hành, giảng viên giải thích chi tiết rõ ràng.
Các khóa học không đơn thuần chỉ dạy sử dụng công cụ mà mục tiêu đưa ra định hướng phát triển khả năng tư duy sử dụng để học xong ứng dụng được linh hoạt vào công việc.
Trong quá trình học và vận dụng, có gì vướng mắc, bạn để lại câu hỏi trong kênh thảo luận để tương tác hỏi đáp với giảng viên, giảng viên sẽ hỗ trợ bạn ạ
Học Online tức là bạn có thể học bất cứ lúc nào bạn muốn và bạn có thể làm chủ không gian, thời gian học của mình. Bạn cũng có thể học trên điện thoại hay các thiết bị di động đó bạn.
Sau khi đăng ký, bạn sẽ được cấp 1 tài khoản học tập online trên web học tập, tài khoản này có giá trị sử dụng trọn đời.
Trong tài khoản có sẵn video, tài liệu tham khảo, bài tập thực hành dưới dạng file mềm, bạn có thể tải về để lưu trữ.
Bạn sẽ học qua các video bài giảng quay sẵn với hệ thống kiến thức chi tiết từ căn bản, giao diện học tập thuận tiện, dễ học. Giảng viên sẽ vừa giảng lý thuyết vừa thực hành chi tiết các thao tác hướng dẫn bạn.
Trong quá trình học và vận dụng, có gì vướng mắc, bạn để lại câu hỏi trong kênh thảo luận để tương tác hỏi đáp với giảng viên, giảng viên hỗ trợ nhiệt tình 24/7
Đối với mọi khóa học trên Gitiho, bạn chỉ cần thanh toán một lần và được quyền sở hữu bài học mãi mãi. Điều này đồng nghĩa với việc bạn có thể xem lại bài học bất cứ lúc nào bạn muốn.

Gia tăng hiệu quả làm việc tại tổ
chức của bạn

Với các chương trình phát triển kỹ năng trực đạt chuẩn: Thực tế, Có tính
ứng dụng cao, Nội dung update hàng tháng, Chăm sóc trả lời câu hỏi
trong 24 giờ.

Hơn 50 doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân sự của họ

Hơn 50 doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân sự của họ

Nguyễn Xuân Nam vừa đăng ký
@ 2020 - Bản quyền của Công ty TNHH Công Nghệ Giáo Dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội