Nguyễn Trọng Hùng
Nguyễn Trọng Hùng
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 326 lượt xem

tôi thêm một số tên vào book 1 nhưng ở book 4 không lưu được đầy đủ

Thưa thầy, tôi thêm một số tên vào book 1 nhưng ở book 4 không lưu được đầy đủ và đếm dòng cuối của book 4 là 10 và book 1 là 14. code tôi viết dưới đây thầy xem sai ở đâu ạ!

Sub GopDuLieu_02()
Dim DongCuoi_wb1 As Long
DongCuoi_wb1 = Workbooks("book1").Sheets("sheet1").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Workbooks("book1").Sheets("sheet1").Range("d1").Value = DongCuoi_wb1
Dim DongDau_wb1 As Long
DongDau_wb1 = 2
Dim KhoangCach_wb1 As Long
KhoanhCach_wb1 = DongCuoi_wb1 - DongDau_wb1 + 1
Dim DongCuoi_wb4 As Long
DongCuoi_wb4 = Workbooks("book4").Sheets("data").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Workbooks("book4").Sheets("data").Range("e1").Value = DongCuoi_wb4
Workbooks("book4").Sheets("data").Range("A" & DongCuoi_wb4 + 1 & ":C" & DongCuoi_wb4 & KhoangCach_wb1).Value = Workbooks("book1").Sheets("sheet1").Range("A" & DongDau_wb1 & ":C" & DongCuoi_wb1).Value
End Sub
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 326 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Trọng Hùng 20:04 - Apr 28, 2020
Workbooks("book4").Sheets("data").Range("A" & DongCuoi_wb4 + 1 & ":C" & DongCuoi_wb4 & KhoangCach_wb1).Value
Câu này sai.
Phải là dòng cuối + khoảng cách chứ không phải Dòng cuối & khoảng cách.
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội