Người dùng ẩn danh
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 1 vỗ tay
Lượt xem 287 lượt xem

Sub Gopdulieu_04()'Noi cho du lieu'Workbooks("Book10")Sheet1Range("A2C4")Value'Noi nhan du


Sub Gopdulieu_04()
'Noi cho du lieu
'Workbooks("Book10").Sheet1.Range("A2:C4").Value
'Noi nhan du lieu
'Workbooks("Book13").Sheet2.Range("A2:C").Value
Workbooks("Book13").Sheets("Data").Range("A2:C4").Value = _
Workbooks("Book10").Sheets("Sheet1").Range("A2:C4").Value
'gop du lieu book 11
Dim dongdau_Wb11 As Long
dongdau_Wb11 = 2
Dim dongcuoi_Wb11 As Long
dongcuoi_Wb11 = Workbooks("book11").Sheet1("Sheet1").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Dim khoangcach_Wb11 As Long
khoangcach_Wb11 = dongcuoi_Wb11 - dongdau_Wb11 + 1
' book 13
Dim dongcuoi_Wb13 As Long
dongcuoi_Wb13 = Workbooks("Book13").Sheets("Data").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row

Workbooks("Book13").Sheets("Data").Range("A"&dongcuoi_Wb13+1& ":C" & dongcuoi_Wb13+khoangcach_Wb11).Value = _
Workbooks("Book11").Sheets("Sheet1").Range("A"&dongdau_Wb11& ":C" & dongcuoi_Wb11).Value

Thầy cho e hỏi: Sao e bị lỗi ở đây ạ
Workbooks("Book13").Sheets("Data").Range("A"&dongcuoi_Wb13+1& ":C" & dongcuoi_Wb13+khoangcach_Wb11).Value = _
Workbooks("Book11").Sheets("Sheet1").Range("A"&dongdau_Wb11& ":C" & dongcuoi_Wb11).Value

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 287 lượt xem
Vỗ tay 1 vỗ tay
Người dùng ẩn danh 20:05 - May 26, 2020
Khi dùng dấu & nối với tên biến thì cần cách ra.
"A"&dongcuoi_Wb13 ===> sửa thành ====> "A" & dongcuoi_Wb13
Chú ý chỗ này bắt buộc phải chủ động thêm dấu cách sau dấu " và sau dấu &
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội