Phạm Thành Phúc
Phạm Thành Phúc
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 175 lượt xem

em viết code để nhập dữ liệu từ work book3 vào work book 4 khi chạy thì ra

Thầy cho em hỏi, em viết code để nhập dữ liệu từ work book3 vào work book 4 khi chạy thì ra sai KQ, không biết có bị thiếu chỗ nào ko ạ?

Dim dongcuoi_wb3 As Long

dongcuoi_wb3 = Workbooks("Book3").Sheets("sheet1").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row

Dim dongdau_wb3 As Long

dongdau_wb3 = 2

Dim khoangcach_wb3 As Long

khoangcach_wb3 = dongcuoi_wb3 - dongdau_wb3


Workbooks("Book4").Sheets("Data").Range("A" & dongcuoi_wb4 + 1 & ":C" & dongcuoi_wb4 + khoangcach_wb3).Value = _

Workbooks("Book3").Sheets("Sheet1").Range("A" & dongdau_wb3 & ":C" & dongcuoi_wb3).Value


Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 175 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Phạm Thành Phúc 23:10 - Oct 05, 2020

Chào bạn mình đẩy code mẫu lên nhé.

Option Explicit

Sub Luu_DuLieu()

'Thu muc chon file

    With Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)

        .AllowMultiSelect = True    'cho phep chon nhieu file

        .Show                             'Hien cua so chon file

    Dim i As Integer

        For i = 1 To .SelectedItems.Count

        'Xet file duoc chon

            Dim wb_KQ As Workbook   'Bien workbook ket qua (Bang luong tong hop)

            Dim wb_1 As Workbook     'Bien workbook duoc chon tu thu muc (Tung file bang luong chi tiet)

                Set wb_KQ = ThisWorkbook

                Set wb_1 = Workbooks.Open(.SelectedItems(i))

            'B1: xac dinh dong cuoi bang tong hop (Bang luong tong hop)

            Dim DongCuoi_KQ As Long

            DongCuoi_KQ = wb_KQ.Sheets("Data_TienLuong").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row

            'B2: xac dinh dong dau va dong cuoi bang chi tiet (Tung file bang luong chi tiet)

            Dim DongDau_CT As Long

                DongDau_CT = 8

            Dim DongCuoi_CT As Long

                DongCuoi_CT = wb_1.Sheets(1).Range("F" & Rows.Count).End(xlUp).Row

            'B3: xac dinh khoang cach

            Dim KhoangCach As Long

            KhoangCach = DongCuoi_CT - DongDau_CT + 1

            'B4: luu

            wb_KQ.Sheets("Data_TienLuong").Range("A" & DongCuoi_KQ + 1 & ":BM" & DongCuoi_KQ + KhoangCach).Value = _

                wb_1.Sheets(1).Range("A" & DongDau_CT & ":BM" & DongCuoi_CT).Value

            'B5: Dong file noi dung

            wb_1.Close SaveChanges:=False

        Next i

    End With

End Sub

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội