Nguyễn Sơn Hà
Nguyễn Sơn Hà
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 539 lượt xem

Em thử copy thử trực tiếp từ file này qua file kia mà bị lỗi ở câu Copy

Em copy code VBA từ file Excel này sang file Excel khác nhưng bị lỗi không chạy được. Code của em đây ạ:

Sub LayDuLieuDoanhthu_MTD()

Workbooks.Open "C:\Users\HaNS\Dropbox\Temp\01-Ha_Weekly_Monthly_Report\CTTT_MTD.xlsx"

Dim DongCuoi As Long

DongCuoi = Workbooks("CTTT_MTD.xlsx").Sheets("Sheet1").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row

Workbooks("CTTT_MTD.xlsx").Sheets("Sheet1").Range("A:R" & DongCuoi).Copy

Workbooks("01-SF-Report-2020-YTD.xlsm").Sheets("CTTT_MTD").ClearContents

Workbooks("01-SF-Report-2020-YTD.xlsm").Sheets("CTTT_MTD").Range("A1").PasteSpecial Paste:=xlPasteAll

Workbooks("CTTT_MTD.xlsx").Close SaveChanges:=False
End Sub
Thầy kiểm tra giúp em xem code có sai ở đâu không ạ?

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 539 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Sơn Hà 09:04 - Apr 29, 2020
Chào bạn bạn sửa phần bạn cần kiểm tra DongCuoi đã có dữ liệu chưa?
Workbooks("CTTT_MTD.xlsx").Sheets("Sheet1").Range("A:R" & DongCuoi).Copy cần thêm vị trí bắt đầu sửa thành
Workbooks("CTTT_MTD.xlsx").Sheets("Sheet1").Range("A1:R" & DongCuoi).Copy
Mình có viết code bạn thử xem nhé:
Option Explicit
Sub LayDuLieuDoanhthu_MTD()
Dim DongCuoi As Long
Workbooks.Open "C:\Users\TuanBa\Desktop\abc.xlsx"
DongCuoi = Workbooks("abc.xlsx").Sheets("data").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
If DongCuoi <= 2 Then Exit Sub
Workbooks("abc.xlsx").Sheets("data").Range("A1:R" & DongCuoi).Copy
ThisWorkbook.Sheets("Sheet1").Range("A1").PasteSpecial Paste:=xlPasteAll
Workbooks("abc.xlsx").Close SaveChanges:=False
End Sub
mình lưu vào ThisWorkbookVỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội