Phạm thị mai hương
Phạm thị mai hương
Thảo luận 3 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 247 lượt xem

em vào đâu để đưa được những cái biểu tượng ở phía bên phải trên

Thầy cho em hỏi, em vào đâu để đưa được những cái biểu tượng ở phía bên phải trên cùng. Ví dụ như là em muốn chuyển các đoạn code thành chú thích mà không phải đi tích từng dấu phẩy phía trên các dòng lệnh ạ?
Thảo luận 3 câu trả lời
Lượt xem 247 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Phạm thị mai hương 07:09 - Sep 15, 2020

Chào bạn bạn vào trong cửa sổ vba kích chuột phải tại thanh công cụ chọn Customize và chọn như hình, Kéo cái comment Bloock ra, giờ muốn coment hàng loạt bạn chỉ cần bôi đen và chọn công cụ đó


Vỗ tay vỗ tay
Phạm thị mai hương 21:09 - Sep 15, 2020

Vâng, cảm ơn thầy

Vỗ tay vỗ tay
Phạm thị mai hương 18:10 - Oct 14, 2020

Dạ! em làm theo hướng dẫn của Thầy và gộp tiếp WB18 như bên dưới thì báo lỗi " Duplicate Declaration in current scope" ở tìm DongCuoi_WB18 ( phần em gạch chân ạ)

Nhờ Thầy hướng dẫn em làm tiếp phần này với ạ


' Tao Module tai WB nhan du lieu

Sub Gop_Du_Lieu_01()

' Xac dinh pham vi noi cho

   'Workbooks("Book15").Sheets("Sheet1").Range("A2:C4").Value


' Xac dinh noi nhan     Noi cho va noi nhan phai co cau truc bang nhau

   'Workbooks("Book18").Sheets("Data").Range("A2:C4").Value

   ' Nhu vay ta duoc:


       Workbooks("Book18").Sheets("Data").Range("A2:C4").Value = Workbooks("Book15").Sheets("Sheet1").Range("A2:C4").Value


' Dua du lieu tu cac Workbook khac

    ' Xac dinh dong cuoi cua Workbook16


   Dim DongCuoi_WB16 As Long

      'Cu phap

      ' DongCuoi=< Ten sheet>.Range(<Ten cot> & Rows.Count).End(xlUp).Row

      

      DongCuoi_WB16 = Workbooks("Book16").Sheets("Sheet1").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row

   

    ' Xac dinh khoang cach so dong du lieu

      ' Khoang cach = dongcuoi cua WB16 - dong dau WB16

      

      Dim DongDau_WB16 As Long

            DongDau_WB16 = 2       ' so 2 la dong bat dau du lieu can lay cua WB16

      Dim KhoangCach_WB16 As Long

            KhoangCach_WB16 = DongCuoi_WB16 - DongDau_WB16 + 1       ' Luu y + 1 o day

      

    ' Noi nhan

      ' Tim dong cuoi cua noi nhan (WB18)=> la diem bat dau

      'Pham vi vung nhan = khoang cach

      

      Dim DongCuoi_WB18 As Long

          DongCuoi_WB18 = Workbooks("Book18").Sheets("Data").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row

   

      Workbooks("Book18").Sheets("Data").Range("A" & DongCuoi_WB18 + 1 & ":C" & DongCuoi_WB18 + KhoangCach_WB16).Value = _

      Workbooks("Book16").Sheets("Sheet1").Range("A" & DongDau_WB16 & ":C" & DongCuoi_WB16).Value


'Tuong tu cho WB_17

     ' Xac dinh dong cuoi cua Workbook17

       

   Dim DongCuoi_WB17 As Long

      'Cu phap

      ' DongCuoi=< Ten sheet>.Range(<Ten cot> & Rows.Count).End(xlUp).Row

      

      DongCuoi_WB17 = Workbooks("Book17").Sheets("Sheet1").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row

   

    ' Xac dinh khoang cach so dong du lieu

      ' Khoang cach = dongcuoi cua WB17 - dong dau WB17

      

      Dim DongDau_WB17 As Long

            DongDau_WB17 = 2       ' so 2 la dong bat dau du lieu can lay cua WB17

      Dim KhoangCach_WB17 As Long

            KhoangCach_WB17 = DongCuoi_WB17 - DongDau_WB17 + 1       ' Luu y + 1 o day

      

    ' Noi nhan

      ' Tim dong cuoi cua noi nhan (WB18)=> la diem bat dau

      'Pham vi vung nhan = khoang cach

      

      Dim DongCuoi_WB18 As Long

          DongCuoi_WB18 = Workbooks("Book18").Sheets("Data").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row

   

      Workbooks("Book18").Sheets("Data").Range("A" & DongCuoi_WB18 + 1 & ":C" & DongCuoi_WB18 + KhoangCach_WB17).Value = _

      Workbooks("Book17").Sheets("Sheet1").Range("A" & DongDau_WB17 & ":C" & DongCuoi_WB17).Value


   End Sub

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội