Update nội dung
hàng tháng
Kiến thức thực tế,
Ứng dụng cao
Đầy đủ bài tập
Chuyên đề thực tế
Giải đáp câu hỏi
trong 24 giờ
Hẹn lịch
nhắc nhở học tập
Update nội dung
hàng tháng
Kiến thức thực tế,
Ứng dụng cao
Đầy đủ bài tập
Chuyên đề thực tế
Giải đáp câu hỏi
trong 24 giờ
Hẹn lịch
nhắc nhở học tập

Khóa học này dành cho

Khóa học này dành cho

Sinh viên đại học chuyên ngành tài chính, kế toán và kiểm toán muốn trang bị kiến thức về IFRS cho công việc trong tương lai
Người đi làm trong lĩnh vực kế toán, tài chính và kiểm toán muốn cập nhật về IFRS để áp dụng trong công việc
Người muốn thăng tiến trong công việc, đón đầu xu thế để có thể “sống khỏe” trong cuộc cạnh tranh nhân sự khốc liệt hiện nay.

Bạn sẽ nhận được gì nếu đăng ký khóa học này

Bạn sẽ nhận được gì nếu đăng ký khóa học này

Hiểu được cách các tiêu chuẩn báo cáo quốc tế IFRS được áp dụng trên toàn cầu
Giải thích cách thức hoạt động và vai trò của Uỷ ban chuẩn mực kế toán (IASB)
Kiểm tra các yêu cầu cơ bản của IFRS đổi với từng chuẩn mực
Cung cấp hướng dẫn cách áp dụng IFRS trong thực tế

Nội dung khóa học

1

Chương 1: Giới thiệu chung về hệ thống Chuẩn mực Kế toán quốc tế IFRS (Introduction to IFRS)

Bài 1: Các hệ thống chuẩn mực trên thế giới đang sử dụng
03:58
Bài 2: Cấu trúc hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế IFRS
13:10
Bài 3: Sơ đồ tổ chức, nguyên tắc vận hành của Liên đoàn kế toán quốc tế
07:17
Bài 4: Lộ trình áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế IFRS tại Việt Nam
09:23
Bài 5:Thách thức và cơ hội, kỹ năng cần có cho nghề kế toán để đáp ứng xu thế
08:35
Bài 6: Bài test thực hành
2

Chương 2: Khung khái niệm căn bản (Conceptual framework)

Bài 1: Định nghĩa Conceptual framework, Phân biệt với Chuẩn mực Chung của Việt Nam
12:55
Bài 2: Phạm vi của khung khái niệm cơ bản
14:06
Bài 3: Mục tiêu của hệ thống báo cáo tài chính theo chuẩn quốc tế
05:40
Bài 4: Các thành phần của báo cáo tài chính, định dạng/ format của báo cáo tài chính theo chuẩn quốc tế
11:45
Bài 5: Các nguyên tắc, giả định căn bản cần tuân thủ khi lập báo cáo tài chính theo chuẩn quốc tế
11:54
Bài 6: Các phương pháp đo lường giá trị được sử dụng khi áp dụng chuẩn mức kế toán quốc tế
00:00
Bài 7: Bài test thực hành
3

Chương 3: Quy trình hạch toán theo hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế (Financial Reporting process)

Bài 1: Tổng quan quy trình hạch toán, lập báo cáo tài chính
06:26
Bài 2: Nguyên tắc ghi sổ kép (double entry bookeeping)
06:25
Bài 3: Các tài khoản kế toán, cấu tạo tài khoản kế toán
06:45
Bài 4: Các sổ sách kế toán thường dùng, xu hướng sử dụng phần mềm kế toán khi dùng chuẩn mực quốc tế
06:42
Bài 5: Bài test thực hành
4

Chương 4: Chi phí trả trước và Chi phí trích trước (Prepayment and Accrual)

Bài 1: Nguyên lý kế toán áp dụng vào Chi phí trả trước và Trích trước
05:15
Bài 2: Phương pháp tính toán
05:11
Bài 3: Hạch toán kế toán với chi phí trả trước và trích trước theo chuẩn kế toán quốc tế
04:35
Bài 4: So sánh cách hạch toán và trình bày với chuẩn mực kế toán VN hiện hành
07:11
Bài 5: Bài test thực hành
5

Chương 5: Hàng tồn kho (IAS 2 - Inventory)

Bài 1: Giới thiệu chuẩn mực, phạm vi áp dụng của IAS 2 - Hàng tồn kho
03:11
Bài 2: Các định nghĩa quan trọng
04:05
Bài 3: Nguyên tắc tính giá thành hàng tồn kho theo chuẩn quốc tế
10:18
Bài 4: Phương pháp tính giá xuất hàng tồn kho
08:01
Bài 5: Các lưu ý, sai sót, nhầm lẫn thường có khi hạch toán hàng tồn kho theo chuẩn quốc tế
06:59
Bài 6: Bài test thực hành
6

Chương 6: Tài sản cố định hữu hình (IAS 16 - PPE)

Bài 1: Giới thiệu chuẩn mực, phạm vi áp dụng của IAS 16 - Tài sản cố định hữu hình
03:37
Bài 2: Các định nghĩa quan trọng
09:35
Bài 3: Nguyên tắc đo lường giá trị tài sản cố định hữu hình (lần đầu, phát sinh)
07:48
Bài 4: Phương pháp khấu hao tài sản cố định hữu hình
07:49
Bài 5: Suy giảm giá trị TSCDHH và cách hạch toán
02:35
Bài 6: Hạch toán theo Giá phí lịch sử (Historical cost) và theo Đánh giá lại (Revaluation model)
11:04
Bài 7: Các thuyết minh báo cáo tài chính liên quan
02:29
Bài 8: Bài test thực hành
7

Chương 7: Tài sản cố định vô hình (IAS 38 - Intangiable assets)

Bài 1: Giới thiệu chuẩn mực, phạm vi áp dụng của IAS 38 - Tài sản cố định vô hình
Bài 2: Các định nghĩa quan trọng
Bài 3: Nguyên tắc đo lường giá trị tài sản cố định vô hình
Bài 4: Phương pháp khấu hao tài sản cố định vô hình
Bài 5: Chi phí nghiên cứu và phát triển (R&D)
Bài 6: Tài sản là bản quyền phần mềm
Bài 7: Các tài sản vô hình tự tạo hoặc đi mua
Bài 8: Các thuyết minh báo cáo tài chính liên quan
Bài 9: Bài test thực hành
8

Chương 8: Dự phòng phải thu khó đòi (Allowance for doubtful debt)

Bài 1: Nguyên lý kế toán áp dụng vào Chi phí trả trước và Trích trước
Bài 2: Phương pháp tính toán
Bài 3: Hạch toán kế toán với Dự phòng phải thu khó đòi theo chuẩn kế toán quốc tế
Bài 4: So sánh cách hạch toán và trình bày với chuẩn mực kế toán VN hiện hành
9

Chương 9: Dự phòng phải trả & công nợ tiềm tàng (IAS 37 - Provisions, Contingencies)

Bài 1: Giới thiệu chuẩn mực, phạm vi áp dụng của IAS 37 - Dự phòng phải trả, công nợ tiềm tàng
Bài 2: Các định nghĩa quan trọng
Bài 3: Phương pháp trích lập dự phòng
Bài 4: Cách thức hạch toán
Bài 5: Các lưu ý, sai sót, nhầm lẫn thường khi hạch toán theo chuẩn quốc tế, So sánh với Việt Nam
Bài 6: Bài test thực hành
10

Chương 10: Doanh thu & một số giao dịch đặc thù (tích điểm, combo, chiết khấu thanh toán…) IFRS 15 - Customer contract

Bài 1: Giới thiệu chuẩn mực, phạm vi áp dụng của IFRS 15 - Hợp đồng với Khách hàng (customer contract)
Bài 2: Các loại giao dịch mới được giải quyết bởi IFRS 15
Bài 3: Hợp đồng với khách hàng, các khái niệm quan trọng
Bài 4: Hợp đồng thực hiện tại 1 thời điểm
Bài 5: Hợp đồng thực hiện trong 1 khoảng thời gian
Bài 6: Hạch toán với mua hàng theo gói sản phẩm, combo
Bài 7: Hạch toán với chiết khấu thanh toán
Bài 8: Hạch toán với mua hàng, kèm tích điểm, khách hàng trung thành
Bài 9: Bài test thực hành
11

Chương 11: Lập báo cáo tài chính (báo cáo riêng) - Prepare Financial Statements

Bài 1: Các bước lập báo cáo tài chính theo chuẩn quốc tế
Bài 2: Lập Báo cáo KQKD
Bài 3: Lập Bảng cân đối kế toán
Bài 4: Bài test thực hành
12

Chương 12: Giới thiệu về báo cáo tài chính hợp nhất, các nguyên lý căn bản (Introduction to consolidations)

Bài 1: Khái niệm hợp nhất báo cáo tài chính
Bài 2: Định nghĩa và điều kiện quyết định mối quan hệ Công ty Mẹ - Con, Công ty liên kết
Bài 3: Các phương pháp hợp nhất báo cáo tài chính
Bài 4: Các nguyên tắc hợp nhất báo cáo tài chính
Bài 5: Khái niệm và cách tính lợi thế thương mại
Bài 6: Khái niệm và cách tính lợi ích của cổ đông không nắm quyền kiểm soát
Bài 7: Hợp nhất báo cáo cái chính dạng đơn giản (Bảng cân đối kế toán)
Bài 8: Hợp nhất báo cáo cái chính dạng đơn giản (Báo cáo kết quả kinh doanh)
Bài 9: Bài test thực hành
13

Chương 13: Phân tích các chỉ số tài chính căn bản (Ratio analysis)

Bài 1: Mục tiêu của việc phân tích chỉ số
Bài 2: Các tỷ suất đo lường khả năng sinh lời
Bài 3: Các tỷ suất đo lường tính thanh khoản ngắn hạn
Bài 4: Các tỷ suất đo lường tính thanh khoản dài hạn
Bài 5: Bài test thực hành
14

Chương 14: Tổng kết (Summary and Revisions)

Thảo luận mới nhất khoá học

Nguyễn Xuân Thư 25 Sep 2020

Giao dịch 2 là vay tiền ngân hàng để mua ô tô, chứ không phải như thầy nói là dùng tiền gửi ngân hàng để mua ô tô thầy ơi?

Hà Long Giang [Giảng viên] 25 Sep 2020

Tks Thư nhé, e nói đúng rồi đó :D, lúc quay th nói nhầm theo ví dụ trên, nghiệp vụ số 2 là đi vay để mua ô tô :D, nên ô tô tăng và Nợ tăng :P. Cám ơn e nha. Có gì feedback cho th để th điều chỉnh nhé. Have a nice day!

Nguyễn Xuân Thư 25 Sep 2020

Cảm ơn thầy và chương trình. Chương trình học rất hay, dễ hiểu và tiếp thu. IFRS đang là vấn đề hot và khẩn cấp cần thiết cho người làm kế toán tại Việt Nam nên rất mong chương trình update sớm hết các nội dung của chương trình. Vì thấy nội dung chương trình chỉ mới có cập nhật được ít quá. Không biết khi nào chương trình mới update được hết các nội dung?

Hà Long Giang [Giảng viên] 25 Sep 2020

Cám ơn Thư nhé, th sẽ cố gắng hoàn thành hết chương trình trong tháng 10, sẽ cố gắng có sản phẩm tốt cho mọi người học!

Nguyễn Xuân Thư 25 Sep 2020

Dạ, cảm ơn thầy

Chuyên gia đồng hành cùng bạn

Giảng viên
Hà Long Giang

  Đôi nét về Giảng viên Hà Long Giang, ACCA, CPA.

  Học vấn:

  2006 – 2010: Cử nhân xuất sắc Chuyên ngành Kiểm toán - Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội.

  2018: Hội viên kỳ cựu Hiệp hội kế toán công chứng Anh Quốc (FCCA)

  2013: Hội viên hiệp hội Kế toán công chứng Anh quốc ACCA

  2010: Hoàn thành chứng chỉ CAT của Hiệp hội kế toán công chứng Anh quốc ACCA

  2013: Chứng chỉ kiểm toán viên Việt Nam - CPA (VACPA)

  Học bổng Job Hunting Competition do Ernst & Young, Vietsourcing, ACCA tổ chức ngay từ năm 3 đại học

  Kinh nghiệm Giảng dạy:

  9/2019 - Nay: Phụ trách Đào tạo và trực tiếp Giảng dạy chương trình ACCA tại BISC training

  11/2013 – 2019: Giảng viên ACCA– Trung tâm đào tạo Nguồn lực Việt (Vietsourcing)

  (Các môn: Financial Accoungting, Financial Reporting, Audit & Assurance, các khóa học ngắn hạn - Lập báo cáo tài chính Hợp nhất, chuyển đổi báo cáo tài chính IFRS, Kiểm toán nội bộ...)

  Kinh nghiệm làm việc

  1/2020 – hiện nay: Trưởng Ban Kiểm soát nội bộ - Tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, automobiles & transportation

  9/2014 – 2019: Phó ban tài chính - Công ty cổ phần hợp tác đầu tư và phát triển (IC&D)

  1/2010 – 9/2014: Trưởng nhóm kiểm toán - Ernst & Young

  Thực hiện các chương trình đào tạo nội bộ cho trợ lý kiểm toán tại Ernst & Young Việt Nam.

   

Đăng ký ngay
Nhận ưu đãi lên tới 70%

599,000đ

2,000,000đ
Thời gian ưu đãi chỉ còn:
 • 00 Ngày
 • 00 Giờ
 • 00 Phút
 • 00 Giây
Nguyễn Xuân Nam vừa đăng ký

Câu hỏi thường gặp

Học online có hiệu quả không?
Nội dung các chương trình học của Gitiho bám sát thực tế, có nhiều bài tập thực hành, giảng viên giải thích chi tiết rõ ràng.
Các khóa học không đơn thuần chỉ dạy sử dụng công cụ mà mục tiêu đưa ra định hướng phát triển khả năng tư duy sử dụng để học xong ứng dụng được linh hoạt vào công việc.
Trong quá trình học và vận dụng, có gì vướng mắc, bạn để lại câu hỏi trong kênh thảo luận để tương tác hỏi đáp với giảng viên, giảng viên sẽ hỗ trợ bạn ạ
Học Online tức là bạn có thể học bất cứ lúc nào bạn muốn và bạn có thể làm chủ không gian, thời gian học của mình. Bạn cũng có thể học trên điện thoại hay các thiết bị di động đó bạn.
Sau khi đăng ký, bạn sẽ được cấp 1 tài khoản học tập online trên web học tập, tài khoản này có giá trị sử dụng trọn đời.
Trong tài khoản có sẵn video, tài liệu tham khảo, bài tập thực hành dưới dạng file mềm, bạn có thể tải về để lưu trữ.
Bạn sẽ học qua các video bài giảng quay sẵn với hệ thống kiến thức chi tiết từ căn bản, giao diện học tập thuận tiện, dễ học. Giảng viên sẽ vừa giảng lý thuyết vừa thực hành chi tiết các thao tác hướng dẫn bạn.
Trong quá trình học và vận dụng, có gì vướng mắc, bạn để lại câu hỏi trong kênh thảo luận để tương tác hỏi đáp với giảng viên, giảng viên hỗ trợ nhiệt tình 24/7
Đối với mọi khóa học trên Gitiho, bạn chỉ cần thanh toán một lần và được quyền sở hữu bài học mãi mãi. Điều này đồng nghĩa với việc bạn có thể xem lại bài học bất cứ lúc nào bạn muốn.

Top tập đoàn có nhân sự lựa chọn Gitiho.com

Truyền thông nói về chúng tôi

Nguyễn Xuân Nam vừa đăng ký
@ 2020 - Bản quyền của Công ty TNHH Công Nghệ Giáo Dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội