Top doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân viên

Bạn sẽ học được gì?

Sử dụng được các numpy array và numpy matrix để hỗ trợ phân tích dữ liệu
Thực hiện được việc đọc và ghi dữ liệu từ excel và csv
Thực hiện được các tác vụ phân tích dữ liệu như làm sạch, thống kê, tương quan và hồi quy
Vẽ được các đồ thị để trực quan hóa các dữ liệu

Khoá học này sẽ có:

Video

5h 05m giờ học

Article

0 bài viết chuyên môn

Material

1 tài liệu đính kèm

Exam questions

0 đề thi ghi nhớ kiến thức

Nội dung khoá học

5 Chương . 36 bài giảng . 5h 05m giờ học

1

Mở đầu

1 bài học thử
2

Numpy

1 bài học thử
3

Thao tác dữ liệu với pandas

4

Phân tích dữ liệu với pandas

5

Trực quan hóa dữ liệu với Matplotlib

Mô tả khoá học

Trong khóa học này, chúng ta sẽ sử dụng các python package để thực hiện các tác vụ phân tích dữ liệu. Cụ thể, khóa học bao gồm các phần chính như sau:
- Căn bản về numpy. NumPy là một thư viện Python là viết tắt của Numerical Python. Đây là thư viện cốt lõi cho scientific computing, nó chứa một đối tượng mảng n chiều mạnh mẽ. Trong phần này chúng ta sẽ học cách sử dụng numpy để tạo ta các mảng mạnh mẽ. Trong đó, chúng ta sẽ bắt đầu với cách sử dụng jupyter notebook. Sau đó, khóa học đề cập đến cách tạp và sử dụng numpy array và numpy matrix.
- Thao tác và phân tích dữ liệu với pandas.Pandas là một thư viện Python cung cấp các cấu trúc dữ liệu nhanh, mạnh mẽ và linh hoạt. Trong phần này, bạn sẽ được học về cấu trúc dữ liệu DataFrame, cách đọc dữ liệu từ file excel và file csv. Chúng ta cũng cùng nhau thực hiện một số tác vụ phân tích dữ liệu như Làm sạch dữ liệu, Thống kê cơ bản, Hệ số tương quan và hồi quy.
- Trực quan hóa dữ liệu với matplotlib: Cách vẽ các đồ thị trong python bằng gói matplotlib. Ví dụ như: đồ thị cột, đồ thị đường, đồ thị phân tán, ... Ngoài ra, bạn còn được học cách thức thực hiện các chú thích trên đồ thị và điều chỉnh sao cho đồ thị dễ nhìn, dễ quan sát hơn.
Qua khóa học, bạn sẽ có cái nhìn tổng quát về phân tích dữ liệu cũng như nắm vững các công cụ mạnh mẽ được nhiều người sử dụng hiện nay trên thế giới để thực hiện các tác vụ phân tích dữ liệu.

Giảng viên:

Đinh Nguyễn Trọng Nghĩa
  • 0 điểm đánh giá

  • 0 đánh giá

  • 25 học viên

  • 8 khóa học

Xin chào, Tôi là Trọng Nghĩa. Tôi thích viết code và cũng thích giúp mọi người viết được code. Tôi đã có hơn 10 năm kinh nghiệm lập trình và giảng dạy. Hiện đang giảng dạy tại bộ môn Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo.

Tôi có thể hỗ trợ các bạn về các vấn đề liên quan đến AI, Data Science và Full-stack Web developer, với các ngôn ngữ lập trình như python, JavaScript, PHP, C#, java, cùng với các thư viện để thực hiện công việc như Flask, Django, React, Nodejs, …

Hy vọng được kết nối với các bạn ❤️❤️❤️

Hỏi đáp khóa học

0 thảo luận

Thảo luận về bài học

20 thảo luận

Dương Anh Tài

Dương Anh Tài 05 Dec 2022

hiện tại thì video bị đứng lại ở 24 giây cuối, cần kiểm tra lại giúp. Xin cảm ơn. 

Đinh Nguyễn Trọng Nghĩa

Đinh Nguyễn Trọng Nghĩa [Giảng viên] 05 Dec 2022

Để tôi nhờ bộ phận kỹ thuật kiểm tra lại video. Cảm ơn bạn.

{"id":258445,"crm_contact_id":457250,"name":"Tr\u1ee3 gi\u1ea3ng Gitiho (Huy\u1ec1n Trang)","email":"nguyentrang2032002@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":0,"last_update_password":null,"confirmation_code":"260a0faa9921d7f7b0079c4aeb1278da","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2022-10-30T03:57:07.000000Z","updated_at":"2023-02-07T03:45:33.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1668394117.png","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"103199787513394170661","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":10,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1668394117.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/258445-tro-giang-gitiho-huyen-trang","business_employers":[{"id":4662,"biz_business_id":1,"statusHtml":"<span class=\"text-secondary font-weight-normal\"> Ng\u1eebng ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng <\/span>","bizUser":"","avgCompleted":27.47}],"vip_account":null,"roles":[{"id":16,"name":"BlogSenior","display_name":"BlogSenior","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":258445,"role_id":16,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":25,"name":"admodTestBank","display_name":"admodTestBank","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":258445,"role_id":25,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":26,"name":"Tr\u1ee3 gi\u1ea3ng","display_name":"Tr\u1ee3 gi\u1ea3ng","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":258445,"role_id":26,"model_type":"App\\Models\\User"}}]}

Trợ giảng Gitiho (Huyền Trang) 06 Dec 2022

Chào bạn! Mình đã kiểm tra và không bị đứng hình ạ. Bạn vui lòng ấn F5 hoặc tải lại trang để xem lại video nhé!

Đặng Quang Trang

Đặng Quang Trang 20 Oct 2022

khóa học này có tài liệu lý thuyết không thấy?

Nguyễn Hồng Quân

Nguyễn Hồng Quân 21 Oct 2022

Khóa này chỉ có Link code kèm theo khóa học chứ ko có tài liệu bạn à

Lâm Hoàng Nhân

Lâm Hoàng Nhân 02 Sep 2022

Chào thầy, em muốn addin thêm Legend và điều chỉnh Colort theo type của Data từng Iris thì như thế nào ạ. Em có search cách nhưng test không thành công, cảm ơn thầy!

Đinh Nguyễn Trọng Nghĩa

Đinh Nguyễn Trọng Nghĩa [Giảng viên] 02 Sep 2022

Chào bạn, cảm ơn bạn vì câu hỏi rất hay.

Một tập iris chung như thế chúng ta không thể thêm legend vào từng loại được. Do đó, muốn thêm legend thì ta tách dữ liệu thành 3 loại khác nhau

sl = [[], [], []]
sw = [[], [], []]
for i in range(len(types)):
   sl[types[i]].append(sepal_length[i])
   sw[types[i]].append(sepal_width[i])

Sau đó sẽ vẽ đồ thị cho từng loại và thêm label cho mỗi loại (màu sắc và label hoàn toàn có thể thay đổi theo ý mình)

colors = ['#aa6677', '#123456', '#ffee33']
legends = ['setosa', 'versicolor', 'virginica']
fig, ax = plt.subplots()
for i in range(3):
   ax.scatter(sl[i], sw[i], c=colors[i], label=legends[i])
ax.legend()
plt.show()

 

{"id":158,"crm_contact_id":739,"name":"thevinhhv2509@gmail.com","email":"thevinhhv2509@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2018-05-11 14:26:44","confirmation_code":"9ebedb73e2e24cdffec2d930bf345431","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2017-05-10T05:01:57.000000Z","updated_at":"2023-01-31T13:21:54.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":0,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"nh\u00e0 s\u1ed1 28, \u0110\u01b0\u1eddng 411, t\u1ed5 6, \u1ea5p 3 x\u00e3 Ph\u01b0\u1edbc V\u0129nh A,, huy\u1ec7n C\u1ee7 Chi, TPHCM","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":414648,"google_id":"106505575452936722187","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":2,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_0\/thevinhhv2509-at-gmailcom-thevinhhv2509-at-gmailcom.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/158-thevinhhv2509-at-gmailcom","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[]}

thevinhhv2509@gmail.com 20 Sep 2022

Chào thầy, rất may mắn được học khóa học của thầy giảng, thầy có thể làm thêm khóa ứng dụng Python trên Excel nhé. Cảm ơn thầy và chúc thầy dồi dào sức khỏe ạ !

{"id":236854,"crm_contact_id":413205,"name":"\u0110inh Nguy\u1ec5n Tr\u1ecdng Ngh\u0129a","email":"trongnghia77@live.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":0,"last_update_password":null,"confirmation_code":"193a17ac83907a6cc1cd963e350fc054","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2022-07-27T13:22:08.000000Z","updated_at":"2023-02-08T18:36:26.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1659154031.jpg","gender":0,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":"\u0110inh Nguy\u1ec5n Tr\u1ecdng Ngh\u0129a","address":null,"status_text":"<p>Xin ch\u00e0o, T\u00f4i l\u00e0 Tr\u1ecdng Ngh\u0129a. T\u00f4i th\u00edch vi\u1ebft code v\u00e0 c\u0169ng th\u00edch gi\u00fap m\u1ecdi ng\u01b0\u1eddi vi\u1ebft \u0111\u01b0\u1ee3c code. T\u00f4i \u0111\u00e3 c\u00f3 h\u01a1n 10 n\u0103m kinh nghi\u1ec7m l\u1eadp tr\u00ecnh v\u00e0 gi\u1ea3ng d\u1ea1y. Hi\u1ec7n \u0111ang gi\u1ea3ng d\u1ea1y t\u1ea1i b\u1ed9 m\u00f4n Khoa h\u1ecdc d\u1eef li\u1ec7u v\u00e0 Tr\u00ed tu\u1ec7 nh\u00e2n t\u1ea1o.<\/p><p>T\u00f4i c\u00f3 th\u1ec3 h\u1ed7 tr\u1ee3 c\u00e1c b\u1ea1n v\u1ec1 c\u00e1c v\u1ea5n \u0111\u1ec1 li\u00ean quan \u0111\u1ebfn AI, Data Science v\u00e0 Full-stack Web developer, v\u1edbi c\u00e1c ng\u00f4n ng\u1eef l\u1eadp tr\u00ecnh nh\u01b0 python, JavaScript, PHP, C#, java, c\u00f9ng v\u1edbi c\u00e1c th\u01b0 vi\u1ec7n \u0111\u1ec3 th\u1ef1c hi\u1ec7n c\u00f4ng vi\u1ec7c nh\u01b0 Flask, Django, React, Nodejs, \u2026<\/p><p>Hy v\u1ecdng \u0111\u01b0\u1ee3c k\u1ebft n\u1ed1i v\u1edbi c\u00e1c b\u1ea1n \u2764\ufe0f\u2764\ufe0f\u2764\ufe0f<\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0986942389","become_teacher":0,"primary_wallet":429960,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":204,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":"\u0110inh Nguy\u1ec5n Tr\u1ecdng Ngh\u0129a","contract_number":"01.27.07\/2022\/H\u0110HT-GITIHO-SP","contract_date":"2022-09-14T17:00:00.000000Z","contract_delegate":"\u0110inh Nguy\u1ec5n Tr\u1ecdng Ngh\u0129a","contract_address":"65 \u0111\u01b0\u1eddng 49 P10 Q6 TPHCM","contract_account_number":"0028121986","contract_bank":"Ng\u00e2n h\u00e0ng OCB","source":null,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1659154031.jpg","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/teacher\/236854-dinh-nguyen-trong-nghia","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[{"id":8,"name":"Teacher","display_name":"Teacher","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":236854,"role_id":8,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":17,"name":"partnerAffiliate","display_name":"partnerAffiliate","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":236854,"role_id":17,"model_type":"App\\Models\\User"}}]}

Đinh Nguyễn Trọng Nghĩa [Giảng viên] 21 Sep 2022

Cảm ơn bạn. Đây cũng là một ý tưởng khá hay. Tôi sẽ cân nhắc thực hiện sớm.

Lâm Hoàng Nhân

Lâm Hoàng Nhân 31 Aug 2022

Chào thầy, em bị tình trạng như trên hình, đường line e check nó vẫn chạy đến tầm 500 ạ. Mong thầy phản hồi

Em cảm ơn !

Đinh Nguyễn Trọng Nghĩa

Đinh Nguyễn Trọng Nghĩa [Giảng viên] 04 Sep 2022

Bạn thử print các biến x, y ra xem thử các giá trị của chúng là gì. Sau đó kiểm tra lại code bên trên xem nhé.

Đặng Hữu Thanh

Đặng Hữu Thanh 01 Sep 2022

.

Đinh Nguyễn Trọng Nghĩa

Đinh Nguyễn Trọng Nghĩa [Giảng viên] 01 Sep 2022

Bạn vào Bài đầu tiên có kèm code và các file csv thực hành kèm theo đó. ^^

Lâm Hoàng Nhân

Lâm Hoàng Nhân 27 Aug 2022

Cho em hỏi cách nào đổi tên các name trong Axis ko ạ, ví dụ 1 = thứ 2 → Mình đổi trong chart thành thứ 2 luôn.

Em cảm ơn

Đinh Nguyễn Trọng Nghĩa

Đinh Nguyễn Trọng Nghĩa [Giảng viên] 28 Aug 2022

Về phần thay đổi các thông số của đồ thị. Bạn có thể xem phần Matplotlib bên dưới. Ở đó có hướng dẫn đầy đủ. Ở đây, chúng ta vẽ đồ thị thông qua pandas và gói pandas cũng sử dụng những thiết lập từ Matplotlib.

Lâm Hoàng Nhân

Lâm Hoàng Nhân 21 Aug 2022

Thầy ơi, em đã để file py này chung thư mục có file Tracks ,nhưng không thể read được file excel này ạ. Bây giờ sửa lỗi module trong python kiểu này như thế nào ạ? help em với. Cảm ơn thầy !

Đinh Nguyễn Trọng Nghĩa

Đinh Nguyễn Trọng Nghĩa [Giảng viên] 22 Aug 2022

Theo lỗi này là do có một module nào đó chưa được cài đặt đúng đắn. Bạn thử cài lại gói phần mềm anaconda hoặc gói pandas xem.

{"id":194016,"crm_contact_id":332565,"name":"L\u00e2m Ho\u00e0ng Nh\u00e2n","email":"nhan.lamhoang95@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2022-01-08 21:15:23","confirmation_code":"ca6d31182e9a8f9d75a17d222f627c00","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2022-01-08T14:14:46.000000Z","updated_at":"2022-09-19T02:29:04.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":113880,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":2,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_194\/lam-nhan.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/194016-lam-hoang-nhan","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[]}

Lâm Hoàng Nhân 22 Aug 2022

Em search xong nó ra install openxlsx, thì giờ được rồi, cảm ơn thầy.

Lâm Hoàng Nhân

Lâm Hoàng Nhân 20 Aug 2022

Cho em hỏi khác biệt giữa add theo ones và + trực tiếp có khác nhau không ạ ? Em để ý có dấu . giữa 2 kết quả

Đinh Nguyễn Trọng Nghĩa

Đinh Nguyễn Trọng Nghĩa [Giảng viên] 21 Aug 2022

numpy ones mặc định trả về kiểu dữ liệu là dạng thập phân, do đó khi cộng vào nó cũng cho kết quả là số thập phân

Trường hợp chúng ta cộng 1 thì cho kết quả nguyên, nên 2 kết quả khác nhau dấu chấm.

Phân tích dữ liệu với numpy, pandas và matplotlib trên Python
0

(0 đánh giá)

16 học viên
399,000đ
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông
/