Lộ trình bài bản cấu trúc dễ học

Lộ trình bài bản
Ứng với từng vị trí, cấp bậc

Kiến thức thực tế dễ áp dụng

Kiến thức thực tiễn
Giải quyết ngay vấn đề trong công việc

Hỗ trợ nhanh chóng và chuyên sâu trong 24h

Giảng viên trực tiếp giải đáp
trong 8h làm việc

Nội dung cập nhật thường xuyên hàng tháng

Nội dung cập nhật hàng tháng
Đảm bảo phiên bản mới nhất

Khóa học này dành cho

Khóa học này dành cho

Kế toán viên và nhà phân tích tài chính tương lai
Sinh viên kế toán tài chính
Chủ ngân hàng đầu tư đầy khát vọng
Chủ doanh nghiệp, chủ cửa hàng
Chuyên gia tài chính
Khóa học này dành cho
Bạn sẽ nhận được gì nếu đăng ký khóa học này

Bạn sẽ nhận được gì nếu đăng ký khóa học này

Bạn sẽ nhận được gì nếu đăng ký khóa học này

Hiểu từng báo cáo tài chính (bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ)
Tính toán các chỉ số thanh khoản, khả năng thanh toán, khả năng sinh lời và tăng trưởng
Phân tích hiệu suất của một công ty dựa trên tài chính của họ qua các phép phân tích
Phân tích chuyên sâu bằng Phân tích ngang, Phân tích dọc, Phân tích Dupont

Nội dung khóa học

1

Mở đầu

1 bài học thử
2

Giới thiệu về Báo cáo tài chính

1 bài học thử
3

Các công cụ để Phân tích BCTC

1 bài học thử
4

Kỹ thuật Phân tích BCTC bằng Chỉ số

5

Kỹ thuật Phân tích Chuyên sâu

6

Dự án cuối khóa. Case Study phân tích BCTC Công ty tại Việt Nam

Đánh giá mới nhất từ học viên

Thảo luận mới nhất khoá học

Nguyễn Mạnh Cường
Nguyễn Mạnh Cường 20 May 2022

Nhờ thầy cô giải thích thêm ở phương pháp gián tiếp [...sẽ điều chỉnh lợi nhuận cho các khoản mục không phải là tiền] thì các khoản [không phải là tiền] được hiểu là gì? có phải là các khoản lợi nhuận / chi phí mà không phát sinh giao dịch tiền trực tiếp hay không? có thể cho em vài ví dụ về khoản này với ạ?

Em cám ơn.

Fin Academy
Fin Academy [Giảng viên] 21 May 2022

Chào Cường,

Các khoản mục không phải tiền VD như: Chi phí khấu hao (dù tính là chi phí nhưng DN ko thực sự trả tiền), khoản phải thu (dù tính là doanh thu nhưng DN chưa nhận được tiền), khoản phải trả (dù đã nhận hàng hóa của đối tác nhưng DN chưa thực sự trả tiền)...

Nguyễn Mạnh Cường
Nguyễn Mạnh Cường 21 May 2022

như vậy đối với doanh nghiệp mua hàng nhưng được công nợ 60 ngày thì kỳ kế toán ghi nhận vào dòng tiền chưa thực sự phát sinh - tiền phải trả đúng không ạ? vậy lợi nhuận từ dòng tiền công nợ trên (tiền công nợ 60 ngày từ đối tác mua hàng ) thì công ty ghi nhận lãi từ hoạt động đầu tư cũng ghi nhận vào các khoản mục không phải tiền đúng không?

Em cám ơn.

{"id":113321,"crm_contact_id":142991,"name":"Fin Academy","email":"lanntm.hrc@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"5600a26b73a8cb9af12c9f492c469fba","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2020-12-07 16:35:11","updated_at":"2022-05-28 01:53:15","deleted_at":null,"unit_name":"x","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1607339937.jpg","gender":1,"birthday":"0000-00-00 00:00:00","position":null,"achievement":null,"full_name":"Nguyen Thi Mai Lan","address":"","status_text":"<p class=\"MsoNormal\">S\u1ee9 m\u1ec7nh: Gi\u00fap n\u00e2ng cao\r\nkh\u1ea3 n\u0103ng qu\u1ea3n tr\u1ecb t\u00e0i ch\u00ednh v\u00e0 s\u1eed d\u1ee5ng t\u00e0i ch\u00ednh hi\u1ec7u qu\u1ea3 cho doanh nghi\u1ec7p Vi\u1ec7t.<o:p><\/o:p><\/p><p class=\"MsoNormal\">\u0110\u1eb7c tr\u01b0ng c\u00e1c kh\u00f3a h\u1ecdc\r\ntr\u00ean Fin-Academy:<o:p><\/o:p><\/p><p class=\"MsoNormal\">- Fin-Academy h\u01b0\u1edbng t\u1edbi\r\nnh\u1eefng kh\u00f3a h\u1ecdc c\u00f3 t\u00ednh th\u1ef1c ti\u1ec5n cao, gi\u00fap \u0111\u00e1p \u1ee9ng ngay l\u1eadp t\u1ee9c nhu c\u1ea7u v\u1ec1 qu\u1ea3n\r\ntr\u1ecb t\u00e0i ch\u00ednh trong doanh nghi\u1ec7p.<o:p><\/o:p><\/p><p class=\"MsoNormal\">- C\u00e1c kh\u00f3a h\u1ecdc \u0111\u01b0\u1ee3c\r\nthi\u1ebft k\u1ebf v\u1edbi c\u00e1c Case study c\u1ee5 th\u1ec3 gi\u00fap ng\u01b0\u1eddi h\u1ecdc hi\u1ec3u v\u00e0 c\u00f3 kh\u1ea3 n\u0103ng \u1ee9ng d\u1ee5ng\r\nki\u1ebfn th\u1ee9c nhanh ch\u00f3ng.<o:p><\/o:p><\/p><p class=\"MsoNormal\">- C\u00f4ng c\u1ee5 Excel \u0111\u01b0\u1ee3c \u1ee9ng\r\nd\u1ee5ng \u0111\u1ec3 t\u1ed1i \u01b0u h\u00f3a vi\u1ec7c ra quy\u1ebft \u0111\u1ecbnh trong qu\u1ea3n tr\u1ecb t\u00e0i ch\u00ednh.<o:p><\/o:p><\/p><p class=\"MsoNormal\">C\u00e1c kh\u00f3a h\u1ecdc:<o:p><\/o:p><\/p><p class=\"MsoNormal\">- Ph\u00e2n t\u00edch B\u00e1o c\u00e1o\r\nt\u00e0i ch\u00ednh<o:p><\/o:p><\/p><p class=\"MsoNormal\">- Qu\u1ea3n tr\u1ecb Chi ph\u00ed<o:p><\/o:p><\/p><p>\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n<\/p><p class=\"MsoNormal\">- Th\u1ea9m \u0111\u1ecbnh D\u1ef1 \u00e1n \u0110\u1ea7u\r\nt\u01b0<\/p><p class=\"MsoNormal\"><br><\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0911211858","become_teacher":0,"primary_wallet":8334415,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"114479087589396818584","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":281,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":"CafeFin","contract_number":"NI","contract_date":"2020-11-13 00:00:00","contract_delegate":"Nguy\u1ec5n Th\u1ecb Mai Lan","contract_address":"P14B1, chung c\u01b0 Sunsquare, 21 L\u00ea \u0110\u1ee9c Th\u1ecd, H\u00e0 N\u1ed9i","contract_account_number":"00070384001","contract_bank":"TPBank","avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/medium\/users\/1607339937.jpg","business_employers":[],"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":113321,"role_id":3}},{"id":4,"name":"Teacher","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":113321,"role_id":4}}]}
Fin Academy [Giảng viên] 21 May 2022

Khi DN mua hàng chưa trả thì ghi nhận nợ phải trả. Khoản này nếu DN đã bán lại được cho khách thì ghi nhận là giá vốn hàng bán (làm giảm lợi nhuận của DN), nhưng ko ảnh hưởng dòng tiền trong tháng bạn nhé!

Khi ghi nhận lãi lỗ thì DN ghi theo ngày hóa đơn, ko liên quan tới việc đã thanh toán hay chưa. Bởi vậy lãi lỗ sẽ ko phân ra là lãi bằng tiền hay ko phải tiền. Chỉ khi nào bạn làm BC lưu chuyển tiền tệ mới cần điều chỉnh cho các khoản này.

{"id":222631,"crm_contact_id":385930,"name":"Nguy\u1ec5n M\u1ea1nh C\u01b0\u1eddng","email":"nguyenmanhcuongblx@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"090da0658b5203e1f505583f8d155d48","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2022-05-15 10:53:08","updated_at":"2022-05-16 23:18:41","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":"S\u1ed1 18 Th\u1ea1nh L\u1ed9c 16, ph\u01b0\u1eddng Th\u1ea1nh L\u1ed9c, qu\u1eadn 12 HCM","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0975559734","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":25707,"google_id":"114241572890157572108","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/default\/gitiho\/avatar_random\/men\/trainers (1).png","business_employers":[],"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":222631,"role_id":3},"permissions":[]},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":222631,"role_id":5},"permissions":[]}],"permissions":[]}
Nguyễn Mạnh Cường 21 May 2022

có trường hợp nào doanh nghiệp mua vật tư sản xuất ở tháng 1 nhưng được hưởng ưu đãi công nợ (trả chậm) từ nhà cung cấp (NCC) là 60 ngày, do đó tới tháng 3 NCC mới phát hành hóa đơn, nên lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh ở tháng 1 biến động mạnh không ạ? 

{"id":113321,"crm_contact_id":142991,"name":"Fin Academy","email":"lanntm.hrc@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"5600a26b73a8cb9af12c9f492c469fba","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2020-12-07 16:35:11","updated_at":"2022-05-28 01:53:15","deleted_at":null,"unit_name":"x","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1607339937.jpg","gender":1,"birthday":"0000-00-00 00:00:00","position":null,"achievement":null,"full_name":"Nguyen Thi Mai Lan","address":"","status_text":"<p class=\"MsoNormal\">S\u1ee9 m\u1ec7nh: Gi\u00fap n\u00e2ng cao\r\nkh\u1ea3 n\u0103ng qu\u1ea3n tr\u1ecb t\u00e0i ch\u00ednh v\u00e0 s\u1eed d\u1ee5ng t\u00e0i ch\u00ednh hi\u1ec7u qu\u1ea3 cho doanh nghi\u1ec7p Vi\u1ec7t.<o:p><\/o:p><\/p><p class=\"MsoNormal\">\u0110\u1eb7c tr\u01b0ng c\u00e1c kh\u00f3a h\u1ecdc\r\ntr\u00ean Fin-Academy:<o:p><\/o:p><\/p><p class=\"MsoNormal\">- Fin-Academy h\u01b0\u1edbng t\u1edbi\r\nnh\u1eefng kh\u00f3a h\u1ecdc c\u00f3 t\u00ednh th\u1ef1c ti\u1ec5n cao, gi\u00fap \u0111\u00e1p \u1ee9ng ngay l\u1eadp t\u1ee9c nhu c\u1ea7u v\u1ec1 qu\u1ea3n\r\ntr\u1ecb t\u00e0i ch\u00ednh trong doanh nghi\u1ec7p.<o:p><\/o:p><\/p><p class=\"MsoNormal\">- C\u00e1c kh\u00f3a h\u1ecdc \u0111\u01b0\u1ee3c\r\nthi\u1ebft k\u1ebf v\u1edbi c\u00e1c Case study c\u1ee5 th\u1ec3 gi\u00fap ng\u01b0\u1eddi h\u1ecdc hi\u1ec3u v\u00e0 c\u00f3 kh\u1ea3 n\u0103ng \u1ee9ng d\u1ee5ng\r\nki\u1ebfn th\u1ee9c nhanh ch\u00f3ng.<o:p><\/o:p><\/p><p class=\"MsoNormal\">- C\u00f4ng c\u1ee5 Excel \u0111\u01b0\u1ee3c \u1ee9ng\r\nd\u1ee5ng \u0111\u1ec3 t\u1ed1i \u01b0u h\u00f3a vi\u1ec7c ra quy\u1ebft \u0111\u1ecbnh trong qu\u1ea3n tr\u1ecb t\u00e0i ch\u00ednh.<o:p><\/o:p><\/p><p class=\"MsoNormal\">C\u00e1c kh\u00f3a h\u1ecdc:<o:p><\/o:p><\/p><p class=\"MsoNormal\">- Ph\u00e2n t\u00edch B\u00e1o c\u00e1o\r\nt\u00e0i ch\u00ednh<o:p><\/o:p><\/p><p class=\"MsoNormal\">- Qu\u1ea3n tr\u1ecb Chi ph\u00ed<o:p><\/o:p><\/p><p>\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n<\/p><p class=\"MsoNormal\">- Th\u1ea9m \u0111\u1ecbnh D\u1ef1 \u00e1n \u0110\u1ea7u\r\nt\u01b0<\/p><p class=\"MsoNormal\"><br><\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0911211858","become_teacher":0,"primary_wallet":8334415,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"114479087589396818584","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":281,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":"CafeFin","contract_number":"NI","contract_date":"2020-11-13 00:00:00","contract_delegate":"Nguy\u1ec5n Th\u1ecb Mai Lan","contract_address":"P14B1, chung c\u01b0 Sunsquare, 21 L\u00ea \u0110\u1ee9c Th\u1ecd, H\u00e0 N\u1ed9i","contract_account_number":"00070384001","contract_bank":"TPBank","avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/medium\/users\/1607339937.jpg","business_employers":[],"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":113321,"role_id":3}},{"id":4,"name":"Teacher","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":113321,"role_id":4}}]}
Fin Academy [Giảng viên] 21 May 2022

Hoá đơn luôn phát hành ngay khi mua hàng bạn nhé! Còn thanh toán tiền thì sẽ nhận được biên lai.

{"id":222631,"crm_contact_id":385930,"name":"Nguy\u1ec5n M\u1ea1nh C\u01b0\u1eddng","email":"nguyenmanhcuongblx@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"090da0658b5203e1f505583f8d155d48","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2022-05-15 10:53:08","updated_at":"2022-05-16 23:18:41","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":"S\u1ed1 18 Th\u1ea1nh L\u1ed9c 16, ph\u01b0\u1eddng Th\u1ea1nh L\u1ed9c, qu\u1eadn 12 HCM","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0975559734","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":25707,"google_id":"114241572890157572108","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/default\/gitiho\/avatar_random\/men\/trainers (1).png","business_employers":[],"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":222631,"role_id":3},"permissions":[]},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":222631,"role_id":5},"permissions":[]}],"permissions":[]}
Nguyễn Mạnh Cường 21 May 2022
như vậy theo vdu thì tháng 1, doanh nghiệp vẫn ghi nhận nợ phải trả đúng không ạ?
{"id":113321,"crm_contact_id":142991,"name":"Fin Academy","email":"lanntm.hrc@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"5600a26b73a8cb9af12c9f492c469fba","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2020-12-07 16:35:11","updated_at":"2022-05-28 01:53:15","deleted_at":null,"unit_name":"x","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1607339937.jpg","gender":1,"birthday":"0000-00-00 00:00:00","position":null,"achievement":null,"full_name":"Nguyen Thi Mai Lan","address":"","status_text":"<p class=\"MsoNormal\">S\u1ee9 m\u1ec7nh: Gi\u00fap n\u00e2ng cao\r\nkh\u1ea3 n\u0103ng qu\u1ea3n tr\u1ecb t\u00e0i ch\u00ednh v\u00e0 s\u1eed d\u1ee5ng t\u00e0i ch\u00ednh hi\u1ec7u qu\u1ea3 cho doanh nghi\u1ec7p Vi\u1ec7t.<o:p><\/o:p><\/p><p class=\"MsoNormal\">\u0110\u1eb7c tr\u01b0ng c\u00e1c kh\u00f3a h\u1ecdc\r\ntr\u00ean Fin-Academy:<o:p><\/o:p><\/p><p class=\"MsoNormal\">- Fin-Academy h\u01b0\u1edbng t\u1edbi\r\nnh\u1eefng kh\u00f3a h\u1ecdc c\u00f3 t\u00ednh th\u1ef1c ti\u1ec5n cao, gi\u00fap \u0111\u00e1p \u1ee9ng ngay l\u1eadp t\u1ee9c nhu c\u1ea7u v\u1ec1 qu\u1ea3n\r\ntr\u1ecb t\u00e0i ch\u00ednh trong doanh nghi\u1ec7p.<o:p><\/o:p><\/p><p class=\"MsoNormal\">- C\u00e1c kh\u00f3a h\u1ecdc \u0111\u01b0\u1ee3c\r\nthi\u1ebft k\u1ebf v\u1edbi c\u00e1c Case study c\u1ee5 th\u1ec3 gi\u00fap ng\u01b0\u1eddi h\u1ecdc hi\u1ec3u v\u00e0 c\u00f3 kh\u1ea3 n\u0103ng \u1ee9ng d\u1ee5ng\r\nki\u1ebfn th\u1ee9c nhanh ch\u00f3ng.<o:p><\/o:p><\/p><p class=\"MsoNormal\">- C\u00f4ng c\u1ee5 Excel \u0111\u01b0\u1ee3c \u1ee9ng\r\nd\u1ee5ng \u0111\u1ec3 t\u1ed1i \u01b0u h\u00f3a vi\u1ec7c ra quy\u1ebft \u0111\u1ecbnh trong qu\u1ea3n tr\u1ecb t\u00e0i ch\u00ednh.<o:p><\/o:p><\/p><p class=\"MsoNormal\">C\u00e1c kh\u00f3a h\u1ecdc:<o:p><\/o:p><\/p><p class=\"MsoNormal\">- Ph\u00e2n t\u00edch B\u00e1o c\u00e1o\r\nt\u00e0i ch\u00ednh<o:p><\/o:p><\/p><p class=\"MsoNormal\">- Qu\u1ea3n tr\u1ecb Chi ph\u00ed<o:p><\/o:p><\/p><p>\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n<\/p><p class=\"MsoNormal\">- Th\u1ea9m \u0111\u1ecbnh D\u1ef1 \u00e1n \u0110\u1ea7u\r\nt\u01b0<\/p><p class=\"MsoNormal\"><br><\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0911211858","become_teacher":0,"primary_wallet":8334415,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"114479087589396818584","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":281,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":"CafeFin","contract_number":"NI","contract_date":"2020-11-13 00:00:00","contract_delegate":"Nguy\u1ec5n Th\u1ecb Mai Lan","contract_address":"P14B1, chung c\u01b0 Sunsquare, 21 L\u00ea \u0110\u1ee9c Th\u1ecd, H\u00e0 N\u1ed9i","contract_account_number":"00070384001","contract_bank":"TPBank","avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/medium\/users\/1607339937.jpg","business_employers":[],"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":113321,"role_id":3}},{"id":4,"name":"Teacher","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":113321,"role_id":4}}]}
Fin Academy [Giảng viên] 21 May 2022

Đúng r b nhé

Hương Nguyễn
Hương Nguyễn 18 Mar 2022
cô cho em hỏi: trong đoan cuối ví dụ về bảng báo cáo kqkd của tg di động, mục 11 được tính như thế nào ạ? có phải mục 11 = muc 5 + mục 6 - mục 7 - mục 8 - mục 9 - mục 10 không ạ? Và vì sao mục 6 lại tách riêng? mục 12 và 14 gồm những gì? Lãi cơ bản trên cổ phiếu có phải eps ko? Và lãi suy giảm trên cổ phiếu nghĩa là gì ạ? em cảm ơn cô
Fin Academy
Fin Academy [Giảng viên] 18 Mar 2022

Chào bạn,

mục 11 = muc 5 + mục 6 - mục 7 + mục 8 - mục 9 - mục 10 bạn nhé!

Vì sao có mục cộng, có mục trừ là bởi vì bản chất các mục khác nhau bạn ạ. Nếu nó là khoản thu thì mình cộng thêm vào. Còn nếu đó là khoản chi phí thì mình trừ đi khi tính lợi nhuận.

Mục 12: thu nhập khác là các khoản thu không tới từ hoạt động SXKD chính của DN. VD DN bán thanh lý tài sản và có lãi thì có thể cho vào mục này. Mục 14 = mục 12-mục 13.

Lãi cơ bản trên CP chính là EPS. Lãi suy giảm là Diluted EPS. Để tính giá trị này, mình dùng lợi nhuận thuần/ròng chia cho số lượng cổ phiếu tính thêm cả nhưng quyền chọn mua cổ phiếu (VD: phát cho nhân viên nhưng chưa mua luôn). Bạn có thể tìm hiểu thêm nếu tra theo từ khóa diluted eps nhé

Nguyễn Mạnh Cường
Nguyễn Mạnh Cường 21 May 2022

Cô cho em hỏi mục 7 chi phí tài chính] là chi phí gì ạ? và chi phí lãi vay khác gì với chi phí khấu hao tài sản cố định nếu doanh nghiệp sử dụng vốn vay để mua tài sản cố định?

{"id":113321,"crm_contact_id":142991,"name":"Fin Academy","email":"lanntm.hrc@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"5600a26b73a8cb9af12c9f492c469fba","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2020-12-07 16:35:11","updated_at":"2022-05-28 01:53:15","deleted_at":null,"unit_name":"x","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1607339937.jpg","gender":1,"birthday":"0000-00-00 00:00:00","position":null,"achievement":null,"full_name":"Nguyen Thi Mai Lan","address":"","status_text":"<p class=\"MsoNormal\">S\u1ee9 m\u1ec7nh: Gi\u00fap n\u00e2ng cao\r\nkh\u1ea3 n\u0103ng qu\u1ea3n tr\u1ecb t\u00e0i ch\u00ednh v\u00e0 s\u1eed d\u1ee5ng t\u00e0i ch\u00ednh hi\u1ec7u qu\u1ea3 cho doanh nghi\u1ec7p Vi\u1ec7t.<o:p><\/o:p><\/p><p class=\"MsoNormal\">\u0110\u1eb7c tr\u01b0ng c\u00e1c kh\u00f3a h\u1ecdc\r\ntr\u00ean Fin-Academy:<o:p><\/o:p><\/p><p class=\"MsoNormal\">- Fin-Academy h\u01b0\u1edbng t\u1edbi\r\nnh\u1eefng kh\u00f3a h\u1ecdc c\u00f3 t\u00ednh th\u1ef1c ti\u1ec5n cao, gi\u00fap \u0111\u00e1p \u1ee9ng ngay l\u1eadp t\u1ee9c nhu c\u1ea7u v\u1ec1 qu\u1ea3n\r\ntr\u1ecb t\u00e0i ch\u00ednh trong doanh nghi\u1ec7p.<o:p><\/o:p><\/p><p class=\"MsoNormal\">- C\u00e1c kh\u00f3a h\u1ecdc \u0111\u01b0\u1ee3c\r\nthi\u1ebft k\u1ebf v\u1edbi c\u00e1c Case study c\u1ee5 th\u1ec3 gi\u00fap ng\u01b0\u1eddi h\u1ecdc hi\u1ec3u v\u00e0 c\u00f3 kh\u1ea3 n\u0103ng \u1ee9ng d\u1ee5ng\r\nki\u1ebfn th\u1ee9c nhanh ch\u00f3ng.<o:p><\/o:p><\/p><p class=\"MsoNormal\">- C\u00f4ng c\u1ee5 Excel \u0111\u01b0\u1ee3c \u1ee9ng\r\nd\u1ee5ng \u0111\u1ec3 t\u1ed1i \u01b0u h\u00f3a vi\u1ec7c ra quy\u1ebft \u0111\u1ecbnh trong qu\u1ea3n tr\u1ecb t\u00e0i ch\u00ednh.<o:p><\/o:p><\/p><p class=\"MsoNormal\">C\u00e1c kh\u00f3a h\u1ecdc:<o:p><\/o:p><\/p><p class=\"MsoNormal\">- Ph\u00e2n t\u00edch B\u00e1o c\u00e1o\r\nt\u00e0i ch\u00ednh<o:p><\/o:p><\/p><p class=\"MsoNormal\">- Qu\u1ea3n tr\u1ecb Chi ph\u00ed<o:p><\/o:p><\/p><p>\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n<\/p><p class=\"MsoNormal\">- Th\u1ea9m \u0111\u1ecbnh D\u1ef1 \u00e1n \u0110\u1ea7u\r\nt\u01b0<\/p><p class=\"MsoNormal\"><br><\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0911211858","become_teacher":0,"primary_wallet":8334415,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"114479087589396818584","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":281,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":"CafeFin","contract_number":"NI","contract_date":"2020-11-13 00:00:00","contract_delegate":"Nguy\u1ec5n Th\u1ecb Mai Lan","contract_address":"P14B1, chung c\u01b0 Sunsquare, 21 L\u00ea \u0110\u1ee9c Th\u1ecd, H\u00e0 N\u1ed9i","contract_account_number":"00070384001","contract_bank":"TPBank","avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/medium\/users\/1607339937.jpg","business_employers":[],"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":113321,"role_id":3}},{"id":4,"name":"Teacher","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":113321,"role_id":4}}]}
Fin Academy [Giảng viên] 21 May 2022

Chi phí tài chính có phần chủ yếu là chi phí lãi vay. Ngoài ra có thể một số chi phí chuyển khoản giao dịch…

Cái này là chi phí mình trả cho ngân hàng khi mình vay nợ. Còn khấu hao là phần giảm giá trị TSCĐ khi bạn sử dụng. Nếu vay tiền mua tscđ thì vừa trả chi phí lãi vay, vừa ghi nhận cp khấu hao.

Bạn nên tìm hiểu thêm, hoặc học thêm khoá kế toán cơ bản trước khi học khoá này. Vì khoá học này sẽ giải thích rất sơ lược về bctc mà tập trung hơn vào phần phân tích. Nếu ko có kiến thức vững về kế toán bạn sẽ khó theo dõi các nội dung sau.

Nguyễn Mạnh Cường
Nguyễn Mạnh Cường 16 May 2022

chào thầy cô, có thể giúp mình hiểu thêm về nguyên tắc bù trừ được không? có ví dụ nào minh họa rõ hơn về nguyên tắc này không ạ?

Fin Academy
Fin Academy [Giảng viên] 17 May 2022

Chào bạn, vd như cty mua 1 chiếc xe giá 800tr trong đó vay ngân hàng 200tr thì mình cần ghi nhận giá trị tài sản là 800 và vay nợ là 200. Sẽ không được bù trừ và ghi nhận luôn là tài sản = 600 và nợ = 0

Dinh Hang
Dinh Hang 13 May 2022

Thưa cô,

Em tìm chỗ download tài liệu như hình đính kèm nhưng ko tìm ra.

Cô chỉ chỗ giúp em ạ.

Fin Academy
Fin Academy [Giảng viên] 13 May 2022

Trên cafef không có chức năng tải về bạn ạ. Bạn cần bôi đen vùng dữ liệu, copy và paste lại vào excel nhé!

Hương Nguyễn
Hương Nguyễn 11 May 2022
cô cho em hỏi báo cáo tài chính của 1 công ty (công ty mẹ), mà công ty đó sở hữu nhiều công ty con và công ty liên kết khác, thì các kết quả kinh doanh của các công ty con và công ty liên kết đó, có được gộp cùng tính vào báo cáo tài chính của công ty mẹ ko? em cảm ơn cô
Fin Academy
Fin Academy [Giảng viên] 11 May 2022

Chào bạn, trong TH này, kqua kdoanh của các cty con sẽ được tính vào cty mẹ theo tỷ lệ sở hữu tương ứng bạn nhé! Các báo cáo này hay được gọi là báo cáo hợp nhất.

Hoàng Xuân Mai
Hoàng Xuân Mai 09 May 2022

Thầy/ cô có thể giải thích về các trường hợp NV tạm thời > hoặc < TS ngắn hạn thì có nhưng ưu điểm, nhược điểm là do đâu không ạ? E thấy trong bảng liệt kê chỉ như kể ra mà không hề có sự giải thích sâu, như vậy khó vận dụng kiến thức lắm ạ

Fin Academy
Fin Academy [Giảng viên] 09 May 2022

Chào bạn,

Khi NV ngắn hạn> TS ngắn hạn tức là bạn đang dùng nhiều NV ngắn để tài trợ cho TS dài hạn. Điều này rất rủi ro, vì TS dài hạn k thể mang lại nguồn tiền sớm trong ngắn hạn, vậy nên khi nợ ngắn hạn tới kỳ thanh toán, DN có thể ko có đủ lượng tiền mặt để trả nợ. Bù lại, do NV ngắn hạn thường có chi phí lãi vay thấp hơn vốn dài hạn, nên DN có thể tiết kiệm cphi lãi vay này.

Ngược lại khi NV ngắn hạn < TS ngắn hạn, DN đang dùng NV dài hạn để tài trợ cho TS ngắn hạn. Trường hợp này DN khá an toàn, k lo về khả năng thanh toán nợ. Nhưng bù lại cphi lãi vay sẽ trả cao hơn và k cần thiết.

Trịnh Hà Linh
Trịnh Hà Linh 05 May 2022

ở mô hình ROE 5 nhân tố, em tưởng LNST/LNTT là (1-thuế/LNTT) ạ, em chưa hiểu cách biến đổi được ra thành (1-t) ạ 

Fin Academy
Fin Academy [Giảng viên] 05 May 2022

Chào Linh, lnst/lntt = 1 - thuế/lntt = 1 - t. Trong đó t là thuế suất thuế tndn bạn ạ. Thuế suất * lntt = thuế phải đóng, nên mình mới biến đổi như vậy được.

Bùi quang huy
Bùi quang huy 25 Apr 2022

Cho mình hỏi sao mình copy số liệu bctc khác vào bảng trên mà ko thay đổi công thức cụ thể đc ko ạ

Fin Academy
Fin Academy [Giảng viên] 27 Apr 2022

Bạn làm theo các bước sau nhé: 1. Copy tất cả BCTC vào excel (lưu ý mở hết các dấu cộng để hiện đủ bảng BCTC trong cafef), 2. Chọn unmerge all cells, 3. đánh dấu toàn bảng -> trong tab data chọn delete duplicates, 4. copy lại số liệu đó vào bảng excel mình đã gửi, lưu ý chỉ copy vào phần số liệu, còn sheet chỉ số tài chính mình không copy vào, công thức sẽ tự nhảy.

NGUYỄN THỊ NGỌC THƯ
NGUYỄN THỊ NGỌC THƯ 22 Apr 2022

Thưa cô, em không load được file excel. Cô có thể gửi qua mail cho em được không ạ? ngocthu02032001@gmail.com. Em cảm ơn ạ!

Fin Academy
Fin Academy [Giảng viên] 24 Apr 2022

Chào Thư, mình đã gửi file excel qua email cho bạn nhé!

Hương Nguyễn
Hương Nguyễn 08 Apr 2022
cho em hỏi làm cách nào để tính được giá trị công ty? sử dụng bảng cân đối kế toán được ko? giá trị công ty= tổng tài sản + vốn chủ sở hữu - nợ phải trả đúng ko ạ?
Fin Academy
Fin Academy [Giảng viên] 08 Apr 2022

Chào Hương, để định giá DN chúng ta cần dự báo dòng tiền tương lai mà DN có thể tạo ra, sau đó dùng phương pháp chiết khấu dòng tiền để định giá. Còn BCTC chỉ cho thấy kết quả kinh doanh của DN trong quá khứ, không thể dùng để định giá đc. Gitiho có 1 khoá về mô hình tài chính, bạn có thể tham khảo để học thêm về định giá nhé!

Chuyên gia đồng hành cùng bạn

Fin Academy
Giảng viên
Fin Academy

Khóa học: 2    |    Học viên: 1,195
4.7 (14 đánh giá)

Sứ mệnh: Giúp nâng cao khả năng quản trị tài chính và sử dụng tài chính hiệu quả cho doanh nghiệp Việt.

Đặc trưng các khóa học trên Fin-Academy:

- Fin-Academy hướng tới những khóa học có tính thực tiễn cao, giúp đáp ứng ngay lập tức nhu cầu về quản trị tài chính trong doanh nghiệp.

- Các khóa học được thiết kế với các Case study cụ thể giúp người học hiểu và có khả năng ứng dụng kiến thức nhanh chóng.

- Công cụ Excel được ứng dụng để tối ưu hóa việc ra quyết định trong quản trị tài chính.

Các khóa học:

- Phân tích Báo cáo tài chính

- Quản trị Chi phí

- Thẩm định Dự án Đầu tư


Đăng ký ngay
Nhận ưu đãi lên tới 40%

Sử dụng mã giảm giá hoặc voucher của bạn

599,000đ

999,000đ
Lợi ích:
  • Hiểu từng báo cáo tài chính (bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ)
  • Tính toán các chỉ số thanh khoản, khả năng thanh toán, khả năng sinh lời và tăng trưởng
  • Phân tích hiệu suất của một công ty dựa trên tài chính của họ qua các phép phân tích
  • Phân tích chuyên sâu bằng Phân tích ngang, Phân tích dọc, Phân tích Dupont
Tặng ngay:
Thời gian ưu đãi chỉ còn:
  • 00 Ngày
  • 00 Giờ
  • 00 Phút
  • 00 Giây
Nguyễn Xuân Nam vừa đăng ký

Câu hỏi thường gặp

Học online có hiệu quả không?
Nội dung các chương trình học của Gitiho bám sát thực tế, có nhiều bài tập thực hành, giảng viên giải thích chi tiết rõ ràng.
Các khóa học không đơn thuần chỉ dạy sử dụng công cụ mà mục tiêu đưa ra định hướng phát triển khả năng tư duy sử dụng để học xong ứng dụng được linh hoạt vào công việc.
Trong quá trình học và vận dụng, có gì vướng mắc, bạn để lại câu hỏi trong kênh thảo luận để tương tác hỏi đáp với giảng viên, giảng viên sẽ hỗ trợ bạn ạ
Học Online tức là bạn có thể học bất cứ lúc nào bạn muốn và bạn có thể làm chủ không gian, thời gian học của mình. Bạn cũng có thể học trên điện thoại hay các thiết bị di động đó bạn.
Sau khi đăng ký, bạn sẽ được cấp 1 tài khoản học tập online trên web học tập, tài khoản này có giá trị sử dụng trọn đời.
Trong tài khoản có sẵn video, tài liệu tham khảo, bài tập thực hành dưới dạng file mềm, bạn có thể tải về để lưu trữ.
Bạn sẽ học qua các video bài giảng quay sẵn với hệ thống kiến thức chi tiết từ căn bản, giao diện học tập thuận tiện, dễ học. Giảng viên sẽ vừa giảng lý thuyết vừa thực hành chi tiết các thao tác hướng dẫn bạn.
Trong quá trình học và vận dụng, có gì vướng mắc, bạn để lại câu hỏi trong kênh thảo luận để tương tác hỏi đáp với giảng viên, giảng viên hỗ trợ nhiệt tình 24/7
Đối với mọi khóa học trên Gitiho, bạn chỉ cần thanh toán một lần và được quyền sở hữu bài học mãi mãi. Điều này đồng nghĩa với việc bạn có thể xem lại bài học bất cứ lúc nào bạn muốn.
Đăng ký cho tổ chức Đăng ký cho tổ chức

Gitiho For Leading Business - Giải pháp
chuyển đổi số Đào tạo nội bộ dành cho
Doanh nghiệp

Sẵn sàng nền tảng và nội dung đào tạo cho tất cả các vị trí, bộ phận. Ứng dụng ngay
vào doanh nghiệp chỉ với một click.

Hơn 50 doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân sự của họ

50+ doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân sự của họ

Nguyễn Xuân Nam vừa đăng ký
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội