Update nội dung
hàng tháng
Kiến thức thực tế,
Ứng dụng cao
Đầy đủ bài tập
Chuyên đề thực tế
Giải đáp câu hỏi
trong 24 giờ
Hẹn lịch
nhắc nhở học tập
Update nội dung
hàng tháng
Kiến thức thực tế,
Ứng dụng cao
Đầy đủ bài tập
Chuyên đề thực tế
Giải đáp câu hỏi
trong 24 giờ
Hẹn lịch
nhắc nhở học tập

Khóa học này dành cho

Khóa học này dành cho

Kế toán viên và nhà phân tích tài chính tương lai
Sinh viên kế toán tài chính
Chủ ngân hàng đầu tư đầy khát vọng
Chủ doanh nghiệp, chủ cửa hàng
Chuyên gia tài chính

Bạn sẽ nhận được gì nếu đăng ký khóa học này

Bạn sẽ nhận được gì nếu đăng ký khóa học này

Hiểu từng báo cáo tài chính (bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ)
Tính toán các chỉ số thanh khoản, khả năng thanh toán, khả năng sinh lời và tăng trưởng
Phân tích hiệu suất của một công ty dựa trên tài chính của họ qua các phép phân tích
Phân tích chuyên sâu bằng Phân tích ngang, Phân tích dọc, Phân tích Dupont

Nội dung khóa học

0

Chương 1 - Mở đầu

1 bài học thử
1

Chương 2 - Giới thiệu về Báo cáo tài chính

1 bài học thử
2

Chương 3 - Các công cụ để Phân tích BCTC

1 bài học thử
3

Chương 4 - Kỹ thuật Phân tích BCTC bằng Chỉ số

4

Chương 5 - Kỹ thuật Phân tích Chuyên sâu

5

Chương 6 - Dự án cuối khóa. Case Study phân tích BCTC Công ty tại Việt Nam

Phản hồi mới nhất của học viên

Thảo luận mới nhất khoá học

vu huy
vu huy 04 Sep 2021
cô ơi cho em hỏi là số dư nợ phải thu bq và số dư nợ phải trả bình quân mình lấy ở đâu ạ cô
Fin Academy
Fin Academy [Giảng viên] 04 Sep 2021

Số này mình lấy trung bình cộng số đầu kỳ (là số của năm trước) và số cuối kỳ bạn nhé. VD bình quân của năm 2017 = (số 2016+số 2017)/2

vu huy
vu huy 04 Sep 2021
cô cho em hỏi phần dư nợ người bán bình quân mình lấy ở đâu ạ cô
{"id":167228,"crm_contact_id":275165,"name":"vu huy","email":"vuhoanghuy310899@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"b545b220e9db271f9ca954f8f1995f7d","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-08-29 16:47:53","updated_at":"2021-09-19 16:47:09","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1630470695.jpg","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"250 Minh Khai, Qu\u1eadn Hai b\u00e0 Tr\u01b0ng, H\u00e0 N\u1ed9i","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":34188,"google_id":"104549738615064262379","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":167228,"role_id":3},"permissions":[]},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":167228,"role_id":5},"permissions":[]}],"permissions":[]}
vu huy 04 Sep 2021
là phần nợ dài hạn ạ cô
{"id":113321,"crm_contact_id":142991,"name":"Fin Academy","email":"lanntm.hrc@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"5600a26b73a8cb9af12c9f492c469fba","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2020-12-07 16:35:11","updated_at":"2021-09-23 02:44:57","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1607339937.jpg","gender":1,"birthday":"0000-00-00 00:00:00","position":null,"achievement":null,"full_name":"Nguyen Thi Mai Lan","address":"","status_text":"<p class=\"MsoNormal\">S\u1ee9 m\u1ec7nh: Gi\u00fap n\u00e2ng cao\r\nkh\u1ea3 n\u0103ng qu\u1ea3n tr\u1ecb t\u00e0i ch\u00ednh v\u00e0 s\u1eed d\u1ee5ng t\u00e0i ch\u00ednh hi\u1ec7u qu\u1ea3 cho doanh nghi\u1ec7p Vi\u1ec7t.<o:p><\/o:p><\/p><p class=\"MsoNormal\">\u0110\u1eb7c tr\u01b0ng c\u00e1c kh\u00f3a h\u1ecdc\r\ntr\u00ean Fin-Academy:<o:p><\/o:p><\/p><p class=\"MsoNormal\">- Fin-Academy h\u01b0\u1edbng t\u1edbi\r\nnh\u1eefng kh\u00f3a h\u1ecdc c\u00f3 t\u00ednh th\u1ef1c ti\u1ec5n cao, gi\u00fap \u0111\u00e1p \u1ee9ng ngay l\u1eadp t\u1ee9c nhu c\u1ea7u v\u1ec1 qu\u1ea3n\r\ntr\u1ecb t\u00e0i ch\u00ednh trong doanh nghi\u1ec7p.<o:p><\/o:p><\/p><p class=\"MsoNormal\">- C\u00e1c kh\u00f3a h\u1ecdc \u0111\u01b0\u1ee3c\r\nthi\u1ebft k\u1ebf v\u1edbi c\u00e1c Case study c\u1ee5 th\u1ec3 gi\u00fap ng\u01b0\u1eddi h\u1ecdc hi\u1ec3u v\u00e0 c\u00f3 kh\u1ea3 n\u0103ng \u1ee9ng d\u1ee5ng\r\nki\u1ebfn th\u1ee9c nhanh ch\u00f3ng.<o:p><\/o:p><\/p><p class=\"MsoNormal\">- C\u00f4ng c\u1ee5 Excel \u0111\u01b0\u1ee3c \u1ee9ng\r\nd\u1ee5ng \u0111\u1ec3 t\u1ed1i \u01b0u h\u00f3a vi\u1ec7c ra quy\u1ebft \u0111\u1ecbnh trong qu\u1ea3n tr\u1ecb t\u00e0i ch\u00ednh.<o:p><\/o:p><\/p><p class=\"MsoNormal\">C\u00e1c kh\u00f3a h\u1ecdc:<o:p><\/o:p><\/p><p class=\"MsoNormal\">- Ph\u00e2n t\u00edch B\u00e1o c\u00e1o\r\nt\u00e0i ch\u00ednh<o:p><\/o:p><\/p><p class=\"MsoNormal\">- Qu\u1ea3n tr\u1ecb Chi ph\u00ed<o:p><\/o:p><\/p><p>\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n<\/p><p class=\"MsoNormal\">- Th\u1ea9m \u0111\u1ecbnh D\u1ef1 \u00e1n \u0110\u1ea7u\r\nt\u01b0<\/p><p class=\"MsoNormal\"><br><\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0911211858","become_teacher":0,"primary_wallet":15526995,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":113,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":113321,"role_id":3}},{"id":4,"name":"Teacher","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":113321,"role_id":4}}]}
Fin Academy [Giảng viên] 04 Sep 2021

Bạn kéo xuống chương cuối cùng, mình có đăng 1 bảng tính excel các chỉ số tài chính. Qua đó bạn có thể thấy được từng chỉ số sẽ được lấy ở mục tương ứng nào nhé! Bạn có thể dùng bảng này để tính toán cho các công ty khác cũng được :)

{"id":167228,"crm_contact_id":275165,"name":"vu huy","email":"vuhoanghuy310899@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"b545b220e9db271f9ca954f8f1995f7d","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-08-29 16:47:53","updated_at":"2021-09-19 16:47:09","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1630470695.jpg","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"250 Minh Khai, Qu\u1eadn Hai b\u00e0 Tr\u01b0ng, H\u00e0 N\u1ed9i","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":34188,"google_id":"104549738615064262379","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":167228,"role_id":3},"permissions":[]},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":167228,"role_id":5},"permissions":[]}],"permissions":[]}
vu huy 04 Sep 2021
em cảm ơn ạ
{"id":169410,"crm_contact_id":283098,"name":"H\u00e0 Thu Th\u1ee7y","email":"yukikisimoto@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2021-09-12 21:11:11","confirmation_code":"607eb60f1f548ef1901e94852cdbf03f","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-09-12 19:13:20","updated_at":"2021-09-20 22:58:19","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1631459486.jpg","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":"H\u00e0 Th\u1ecb Thu Th\u1ee7y","address":"H\u00e0 N\u1ed9i","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0339432681","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":25951,"google_id":"110181846197784552556","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0}
Hà Thu Thủy 20 Sep 2021
em thấy gv trả lời ntn ạ:“Số này mình lấy trung bình cộng số đầu kỳ (là số của năm trước) và số cuối kỳ bạn nhé. VD bình quân của năm 2017 = (số 2016+số 2017)/2”. Tuy nhiên lấy chỉ số nào để tính bình quân thì gv chưa nhắc đến ạ
{"id":113321,"crm_contact_id":142991,"name":"Fin Academy","email":"lanntm.hrc@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"5600a26b73a8cb9af12c9f492c469fba","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2020-12-07 16:35:11","updated_at":"2021-09-23 02:44:57","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1607339937.jpg","gender":1,"birthday":"0000-00-00 00:00:00","position":null,"achievement":null,"full_name":"Nguyen Thi Mai Lan","address":"","status_text":"<p class=\"MsoNormal\">S\u1ee9 m\u1ec7nh: Gi\u00fap n\u00e2ng cao\r\nkh\u1ea3 n\u0103ng qu\u1ea3n tr\u1ecb t\u00e0i ch\u00ednh v\u00e0 s\u1eed d\u1ee5ng t\u00e0i ch\u00ednh hi\u1ec7u qu\u1ea3 cho doanh nghi\u1ec7p Vi\u1ec7t.<o:p><\/o:p><\/p><p class=\"MsoNormal\">\u0110\u1eb7c tr\u01b0ng c\u00e1c kh\u00f3a h\u1ecdc\r\ntr\u00ean Fin-Academy:<o:p><\/o:p><\/p><p class=\"MsoNormal\">- Fin-Academy h\u01b0\u1edbng t\u1edbi\r\nnh\u1eefng kh\u00f3a h\u1ecdc c\u00f3 t\u00ednh th\u1ef1c ti\u1ec5n cao, gi\u00fap \u0111\u00e1p \u1ee9ng ngay l\u1eadp t\u1ee9c nhu c\u1ea7u v\u1ec1 qu\u1ea3n\r\ntr\u1ecb t\u00e0i ch\u00ednh trong doanh nghi\u1ec7p.<o:p><\/o:p><\/p><p class=\"MsoNormal\">- C\u00e1c kh\u00f3a h\u1ecdc \u0111\u01b0\u1ee3c\r\nthi\u1ebft k\u1ebf v\u1edbi c\u00e1c Case study c\u1ee5 th\u1ec3 gi\u00fap ng\u01b0\u1eddi h\u1ecdc hi\u1ec3u v\u00e0 c\u00f3 kh\u1ea3 n\u0103ng \u1ee9ng d\u1ee5ng\r\nki\u1ebfn th\u1ee9c nhanh ch\u00f3ng.<o:p><\/o:p><\/p><p class=\"MsoNormal\">- C\u00f4ng c\u1ee5 Excel \u0111\u01b0\u1ee3c \u1ee9ng\r\nd\u1ee5ng \u0111\u1ec3 t\u1ed1i \u01b0u h\u00f3a vi\u1ec7c ra quy\u1ebft \u0111\u1ecbnh trong qu\u1ea3n tr\u1ecb t\u00e0i ch\u00ednh.<o:p><\/o:p><\/p><p class=\"MsoNormal\">C\u00e1c kh\u00f3a h\u1ecdc:<o:p><\/o:p><\/p><p class=\"MsoNormal\">- Ph\u00e2n t\u00edch B\u00e1o c\u00e1o\r\nt\u00e0i ch\u00ednh<o:p><\/o:p><\/p><p class=\"MsoNormal\">- Qu\u1ea3n tr\u1ecb Chi ph\u00ed<o:p><\/o:p><\/p><p>\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n<\/p><p class=\"MsoNormal\">- Th\u1ea9m \u0111\u1ecbnh D\u1ef1 \u00e1n \u0110\u1ea7u\r\nt\u01b0<\/p><p class=\"MsoNormal\"><br><\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0911211858","become_teacher":0,"primary_wallet":15526995,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":113,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":113321,"role_id":3}},{"id":4,"name":"Teacher","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":113321,"role_id":4}}]}
Fin Academy [Giảng viên] 21 Sep 2021

Chào bạn Thủy, mình lấy số (Phải thu ngắn hạn+phải thu dài hạn) trung bình của 2 năm. Và số (phải trả ngắn hạn + phải trả dài hạn) trung bình của 2 năm bạn nhé. Bạn kéo xuống phần thực hành có file excel, trong đó có chi tiết công thức tính cho từng chỉ số, bạn tham khảo nhé!

Lại Thị Thanh Hương
Lại Thị Thanh Hương 19 Sep 2021

chào cô cho mình hỏi ROIC có phần (1-0.2) là như thế nào mình ko hiểu và phần ROCL là viết tắt của cái gìFin Academy
Fin Academy [Giảng viên] 20 Sep 2021

Chào bạn, 

ROLC = return on long term capital. Trong đó long term capital thường được tính = Vay nợ dài hạn + Vốn CSH.

Câu hỏi của bạn về ROIC có phần (1-0.2) mình chưa hiểu? Vì xuyên suốt video này ko thấy phần đó. Bạn chỉ rõ giúp mình cái này bạn xem ở đoạn này nhé!

Văn Thị Mỹ Hạnh
Văn Thị Mỹ Hạnh 10 Sep 2021

Cô ơi cho em hỏi, trong ví dụ về Biến động về Doanh thu và lợi nhuận. Thì có một câu là Tỷ lệ tăng trưởng của Lợi nhuận thuần và Lợi nhuận ròng chậm hơn so với Lợi nhuận gộp, điều này chứng tỏ Doanh nghiệp đang phải chi trả chi phí tăng dần cho 2 khoản mục là Chi phí bán hàng và Chi phí quản lý Doanh nghiệp. Cô có thể giải thích giúp em điều này được không ạ? Em cảm ơn cô.

Fin Academy
Fin Academy [Giảng viên] 10 Sep 2021

Dear Hạnh, VD nếu Lợi nhuận gộp (tính bằng doanh thu trừ giá vốn) tăng 170% thì lẽ ra LN từ SXKD và LN ròng cũng nên tăng 170%. Nhưng vì DN chi nhiều tiền hơn cho chi phí bán hàng và quản lý DN, nên lợi nhuận từ SXKD (= LN gộp - Cp bán hàng & quản lý DN) và LN ròng của DN cũng bị suy giảm. Do đó 2 loại LN này không đạt được mức tăng 170% mà chỉ tăng thấp hơn. 

Văn Thị Mỹ Hạnh
Văn Thị Mỹ Hạnh 18 Sep 2021

Dạ, em cảm ơn cô. Tuy nhiên, Lợi nhuận thuần = Lợi nhuận gộp + (Doanh thu hđ Tài chính - Chi phí Tài chính)- (Chi phí bán hàng +Chi phí quản lý doanh nghiệp). Theo lý giải của cô thì em đã hiểu nhưng theo công thức thì vẫn còn phần Doanh thu và chi phí Tài chính. Phần này được giải thích như thế nào cho sự tăng trưởng chậm hơn của Lợi nhuận thuần và lợi nhuận ròng ạ? Em cảm ơn cô ạ.

{"id":113321,"crm_contact_id":142991,"name":"Fin Academy","email":"lanntm.hrc@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"5600a26b73a8cb9af12c9f492c469fba","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2020-12-07 16:35:11","updated_at":"2021-09-23 02:44:57","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1607339937.jpg","gender":1,"birthday":"0000-00-00 00:00:00","position":null,"achievement":null,"full_name":"Nguyen Thi Mai Lan","address":"","status_text":"<p class=\"MsoNormal\">S\u1ee9 m\u1ec7nh: Gi\u00fap n\u00e2ng cao\r\nkh\u1ea3 n\u0103ng qu\u1ea3n tr\u1ecb t\u00e0i ch\u00ednh v\u00e0 s\u1eed d\u1ee5ng t\u00e0i ch\u00ednh hi\u1ec7u qu\u1ea3 cho doanh nghi\u1ec7p Vi\u1ec7t.<o:p><\/o:p><\/p><p class=\"MsoNormal\">\u0110\u1eb7c tr\u01b0ng c\u00e1c kh\u00f3a h\u1ecdc\r\ntr\u00ean Fin-Academy:<o:p><\/o:p><\/p><p class=\"MsoNormal\">- Fin-Academy h\u01b0\u1edbng t\u1edbi\r\nnh\u1eefng kh\u00f3a h\u1ecdc c\u00f3 t\u00ednh th\u1ef1c ti\u1ec5n cao, gi\u00fap \u0111\u00e1p \u1ee9ng ngay l\u1eadp t\u1ee9c nhu c\u1ea7u v\u1ec1 qu\u1ea3n\r\ntr\u1ecb t\u00e0i ch\u00ednh trong doanh nghi\u1ec7p.<o:p><\/o:p><\/p><p class=\"MsoNormal\">- C\u00e1c kh\u00f3a h\u1ecdc \u0111\u01b0\u1ee3c\r\nthi\u1ebft k\u1ebf v\u1edbi c\u00e1c Case study c\u1ee5 th\u1ec3 gi\u00fap ng\u01b0\u1eddi h\u1ecdc hi\u1ec3u v\u00e0 c\u00f3 kh\u1ea3 n\u0103ng \u1ee9ng d\u1ee5ng\r\nki\u1ebfn th\u1ee9c nhanh ch\u00f3ng.<o:p><\/o:p><\/p><p class=\"MsoNormal\">- C\u00f4ng c\u1ee5 Excel \u0111\u01b0\u1ee3c \u1ee9ng\r\nd\u1ee5ng \u0111\u1ec3 t\u1ed1i \u01b0u h\u00f3a vi\u1ec7c ra quy\u1ebft \u0111\u1ecbnh trong qu\u1ea3n tr\u1ecb t\u00e0i ch\u00ednh.<o:p><\/o:p><\/p><p class=\"MsoNormal\">C\u00e1c kh\u00f3a h\u1ecdc:<o:p><\/o:p><\/p><p class=\"MsoNormal\">- Ph\u00e2n t\u00edch B\u00e1o c\u00e1o\r\nt\u00e0i ch\u00ednh<o:p><\/o:p><\/p><p class=\"MsoNormal\">- Qu\u1ea3n tr\u1ecb Chi ph\u00ed<o:p><\/o:p><\/p><p>\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n<\/p><p class=\"MsoNormal\">- Th\u1ea9m \u0111\u1ecbnh D\u1ef1 \u00e1n \u0110\u1ea7u\r\nt\u01b0<\/p><p class=\"MsoNormal\"><br><\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0911211858","become_teacher":0,"primary_wallet":15526995,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":113,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":113321,"role_id":3}},{"id":4,"name":"Teacher","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":113321,"role_id":4}}]}
Fin Academy [Giảng viên] 18 Sep 2021

Chào Hạnh, phần DT và CP Tài chính thường chiếm tỷ trọng khá nhỏ trong cơ cấu chi phí của DN. Ngoài ra, bạn có thể mở bảng BCKQKD để xem chi tiết các chi phí này. Khi mình phân tích chỉ số cũng có thể kết hợp xem số liệu chi tiết ở BCTC để có kết luận chính xác hơn

{"id":168522,"crm_contact_id":280096,"name":"V\u0103n Th\u1ecb M\u1ef9 H\u1ea1nh","email":"vanmyhanh.246@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"386dfca3754a9f858be77965de04310e","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-09-06 09:24:36","updated_at":"2021-09-18 21:38:47","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":26646,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":168522,"role_id":3},"permissions":[]},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":168522,"role_id":5},"permissions":[]}],"permissions":[]}
Văn Thị Mỹ Hạnh 18 Sep 2021

Dạ, em cảm ơn cô ạ.

Thu Hang
Thu Hang 18 Sep 2021

Thuế thu nhập hoãn lại được hiểu như thế nào ạFin Academy
Fin Academy [Giảng viên] 18 Sep 2021

Chào Hằng,

Thuế TN hoãn lại là thuế TN DN sẽ nộp tính trên khác khoản thu nhập đã phát sinh của DN trong năm tài chính. 

VD, tính tới tháng 12 DN có lãi 10 tỷ, tương ứng thuế TNDN phải nộp là 2 tỷ. Tuy nhiên do kỳ nộp thuế là tháng 3 của năm sau, nên 2 tỷ này chưa đc nộp luôn và tính là thuế TN hoãn lại.

Nguyễn Thị Hoài Trang
Nguyễn Thị Hoài Trang 17 Sep 2021

Hi, Ad cho mình xin slide bài giảng Phân tích khả năng sinh lời nhé. Xin cảm ơn.

Fin Academy
Fin Academy [Giảng viên] 17 Sep 2021

Bạn cho mình email để mình gửi nhé

Hồ Thị Thanh Hằng
Hồ Thị Thanh Hằng 16 Sep 2021


Thưa cô trong file excel công ty mã BCE:
1. các chỉ số của phần "Cơ Cấu Vốn"  theo như tên của chỉ số là chia cho "Tổng Vốn". Tuy nhiên, trong công thức bài giải của file excel lại chia cho "Tổng Tài Sản". Không biết là do em hiểu sai hay do nhầm lẫn ạ? Vui lòng check giúp em


2. chỉ số "Hệ số Nợ/TSCĐ Hữu hình": Theo như tên là chia cho "TSCĐ Hữu Hình" nhưng trong bài giảng là (lấy Vốn Chủ Sở Hữu - tổng của ( Ký quỹ, ký cược dài hạn+Lợi thế thương mại) rồi trừ cho "TSCĐ Vô Hình". Em chưa hiểu lắm, tại sao ta ko chia thẳng cho TSCĐ Hữu Hình luôn ạ?


Cám ơn cô
Fin Academy
Fin Academy [Giảng viên] 16 Sep 2021

Chào Hằng, mình trả lời như sau:

1. Tổng vốn luôn = Tổng tài sản nên mình chia số nào cũng được

2. Do nhìn vào Bảng CĐKT sẽ khó bóc tách hoàn toàn được TSCĐ hữu hình nên công thức này dùng để ước tính cho TSCĐ hữu hình bạn ạ. Còn nếu công ty bạn có sẵn khoản này thì mình dùng luôn bạn ạ.

Nguyễn Sức
Nguyễn Sức 02 Sep 2021

Xin chào, slide khoá học mới cập nhật đến trang 96, admin vui lòng cập nhật slide đầy đủ ạ. Mình cảm ơn!

Fin Academy
Fin Academy [Giảng viên] 02 Sep 2021

Cám ơn bạn đã báo lại, mình đã báo bên kỹ thuật kiểm tra. Ngày mai bạn vào tải lại tài liệu nha!

Nguyễn Xuân Triều
Nguyễn Xuân Triều 15 Sep 2021

Cho mình hỏi sau tài liệu vẫn dừng lại ở trang 96 ạ, trung tâm có thể cập nhật giúp hoặc email cho mình được không ạ: trieu.nx18@gmail.com

Xin cảm ơn.

{"id":113321,"crm_contact_id":142991,"name":"Fin Academy","email":"lanntm.hrc@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"5600a26b73a8cb9af12c9f492c469fba","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2020-12-07 16:35:11","updated_at":"2021-09-23 02:44:57","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1607339937.jpg","gender":1,"birthday":"0000-00-00 00:00:00","position":null,"achievement":null,"full_name":"Nguyen Thi Mai Lan","address":"","status_text":"<p class=\"MsoNormal\">S\u1ee9 m\u1ec7nh: Gi\u00fap n\u00e2ng cao\r\nkh\u1ea3 n\u0103ng qu\u1ea3n tr\u1ecb t\u00e0i ch\u00ednh v\u00e0 s\u1eed d\u1ee5ng t\u00e0i ch\u00ednh hi\u1ec7u qu\u1ea3 cho doanh nghi\u1ec7p Vi\u1ec7t.<o:p><\/o:p><\/p><p class=\"MsoNormal\">\u0110\u1eb7c tr\u01b0ng c\u00e1c kh\u00f3a h\u1ecdc\r\ntr\u00ean Fin-Academy:<o:p><\/o:p><\/p><p class=\"MsoNormal\">- Fin-Academy h\u01b0\u1edbng t\u1edbi\r\nnh\u1eefng kh\u00f3a h\u1ecdc c\u00f3 t\u00ednh th\u1ef1c ti\u1ec5n cao, gi\u00fap \u0111\u00e1p \u1ee9ng ngay l\u1eadp t\u1ee9c nhu c\u1ea7u v\u1ec1 qu\u1ea3n\r\ntr\u1ecb t\u00e0i ch\u00ednh trong doanh nghi\u1ec7p.<o:p><\/o:p><\/p><p class=\"MsoNormal\">- C\u00e1c kh\u00f3a h\u1ecdc \u0111\u01b0\u1ee3c\r\nthi\u1ebft k\u1ebf v\u1edbi c\u00e1c Case study c\u1ee5 th\u1ec3 gi\u00fap ng\u01b0\u1eddi h\u1ecdc hi\u1ec3u v\u00e0 c\u00f3 kh\u1ea3 n\u0103ng \u1ee9ng d\u1ee5ng\r\nki\u1ebfn th\u1ee9c nhanh ch\u00f3ng.<o:p><\/o:p><\/p><p class=\"MsoNormal\">- C\u00f4ng c\u1ee5 Excel \u0111\u01b0\u1ee3c \u1ee9ng\r\nd\u1ee5ng \u0111\u1ec3 t\u1ed1i \u01b0u h\u00f3a vi\u1ec7c ra quy\u1ebft \u0111\u1ecbnh trong qu\u1ea3n tr\u1ecb t\u00e0i ch\u00ednh.<o:p><\/o:p><\/p><p class=\"MsoNormal\">C\u00e1c kh\u00f3a h\u1ecdc:<o:p><\/o:p><\/p><p class=\"MsoNormal\">- Ph\u00e2n t\u00edch B\u00e1o c\u00e1o\r\nt\u00e0i ch\u00ednh<o:p><\/o:p><\/p><p class=\"MsoNormal\">- Qu\u1ea3n tr\u1ecb Chi ph\u00ed<o:p><\/o:p><\/p><p>\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n<\/p><p class=\"MsoNormal\">- Th\u1ea9m \u0111\u1ecbnh D\u1ef1 \u00e1n \u0110\u1ea7u\r\nt\u01b0<\/p><p class=\"MsoNormal\"><br><\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0911211858","become_teacher":0,"primary_wallet":15526995,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":113,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":113321,"role_id":3}},{"id":4,"name":"Teacher","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":113321,"role_id":4}}]}
Fin Academy [Giảng viên] 16 Sep 2021

Chào bạn, mình đã gửi email bạn kiểm tra nhé!

Phương
Phương 15 Sep 2021
cô giáo ơi có thể cho mình xin bản phân tích tài chính dc ko? gửi qua mail giúp mình,cảm ơn cô giáo nhiều ạ
Fin Academy
Fin Academy [Giảng viên] 15 Sep 2021

Bạn Phương ơi, mình có link tải bản tính chỉ số tài chính trên khóa học đó bạn. Nếu bạn ko tải được thì để lại email mình gửi qua nhé

Phương
Phương 15 Sep 2021
mình ko tải dc bạn ạh
{"id":168294,"crm_contact_id":279113,"name":"Ph\u01b0\u01a1ng","email":"mabel070584@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"eebe0e67ef4c4e56408cdbba195998af","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-09-04 18:03:59","updated_at":"2021-09-07 15:22:36","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":1858,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":168294,"role_id":3},"permissions":[]},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":168294,"role_id":5},"permissions":[]}],"permissions":[]}
Phương 15 Sep 2021
bạn có thể gửi giúp mình qua mail
{"id":168294,"crm_contact_id":279113,"name":"Ph\u01b0\u01a1ng","email":"mabel070584@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"eebe0e67ef4c4e56408cdbba195998af","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-09-04 18:03:59","updated_at":"2021-09-07 15:22:36","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":1858,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":168294,"role_id":3},"permissions":[]},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":168294,"role_id":5},"permissions":[]}],"permissions":[]}
Phương 15 Sep 2021
mabel070584@gmail.com
{"id":113321,"crm_contact_id":142991,"name":"Fin Academy","email":"lanntm.hrc@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"5600a26b73a8cb9af12c9f492c469fba","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2020-12-07 16:35:11","updated_at":"2021-09-23 02:44:57","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1607339937.jpg","gender":1,"birthday":"0000-00-00 00:00:00","position":null,"achievement":null,"full_name":"Nguyen Thi Mai Lan","address":"","status_text":"<p class=\"MsoNormal\">S\u1ee9 m\u1ec7nh: Gi\u00fap n\u00e2ng cao\r\nkh\u1ea3 n\u0103ng qu\u1ea3n tr\u1ecb t\u00e0i ch\u00ednh v\u00e0 s\u1eed d\u1ee5ng t\u00e0i ch\u00ednh hi\u1ec7u qu\u1ea3 cho doanh nghi\u1ec7p Vi\u1ec7t.<o:p><\/o:p><\/p><p class=\"MsoNormal\">\u0110\u1eb7c tr\u01b0ng c\u00e1c kh\u00f3a h\u1ecdc\r\ntr\u00ean Fin-Academy:<o:p><\/o:p><\/p><p class=\"MsoNormal\">- Fin-Academy h\u01b0\u1edbng t\u1edbi\r\nnh\u1eefng kh\u00f3a h\u1ecdc c\u00f3 t\u00ednh th\u1ef1c ti\u1ec5n cao, gi\u00fap \u0111\u00e1p \u1ee9ng ngay l\u1eadp t\u1ee9c nhu c\u1ea7u v\u1ec1 qu\u1ea3n\r\ntr\u1ecb t\u00e0i ch\u00ednh trong doanh nghi\u1ec7p.<o:p><\/o:p><\/p><p class=\"MsoNormal\">- C\u00e1c kh\u00f3a h\u1ecdc \u0111\u01b0\u1ee3c\r\nthi\u1ebft k\u1ebf v\u1edbi c\u00e1c Case study c\u1ee5 th\u1ec3 gi\u00fap ng\u01b0\u1eddi h\u1ecdc hi\u1ec3u v\u00e0 c\u00f3 kh\u1ea3 n\u0103ng \u1ee9ng d\u1ee5ng\r\nki\u1ebfn th\u1ee9c nhanh ch\u00f3ng.<o:p><\/o:p><\/p><p class=\"MsoNormal\">- C\u00f4ng c\u1ee5 Excel \u0111\u01b0\u1ee3c \u1ee9ng\r\nd\u1ee5ng \u0111\u1ec3 t\u1ed1i \u01b0u h\u00f3a vi\u1ec7c ra quy\u1ebft \u0111\u1ecbnh trong qu\u1ea3n tr\u1ecb t\u00e0i ch\u00ednh.<o:p><\/o:p><\/p><p class=\"MsoNormal\">C\u00e1c kh\u00f3a h\u1ecdc:<o:p><\/o:p><\/p><p class=\"MsoNormal\">- Ph\u00e2n t\u00edch B\u00e1o c\u00e1o\r\nt\u00e0i ch\u00ednh<o:p><\/o:p><\/p><p class=\"MsoNormal\">- Qu\u1ea3n tr\u1ecb Chi ph\u00ed<o:p><\/o:p><\/p><p>\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n<\/p><p class=\"MsoNormal\">- Th\u1ea9m \u0111\u1ecbnh D\u1ef1 \u00e1n \u0110\u1ea7u\r\nt\u01b0<\/p><p class=\"MsoNormal\"><br><\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0911211858","become_teacher":0,"primary_wallet":15526995,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":113,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":113321,"role_id":3}},{"id":4,"name":"Teacher","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":113321,"role_id":4}}]}
Fin Academy [Giảng viên] 15 Sep 2021

Bạn kiểm tra hòm thư nhé

{"id":168294,"crm_contact_id":279113,"name":"Ph\u01b0\u01a1ng","email":"mabel070584@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"eebe0e67ef4c4e56408cdbba195998af","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-09-04 18:03:59","updated_at":"2021-09-07 15:22:36","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":1858,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":168294,"role_id":3},"permissions":[]},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":168294,"role_id":5},"permissions":[]}],"permissions":[]}
Phương 15 Sep 2021
cảm ơn bạn
Trần Trung Hiếu
Trần Trung Hiếu 14 Sep 2021

Mình không tải được Bảng tính Chỉ số tài chính

Fin Academy
Fin Academy [Giảng viên] 14 Sep 2021

Bạn thử refresh lại trang nhé! Mình vẫn tải được bình thường. Hoặc có thể do hôm nay mạng hơi chậm bạn ạ.

Hồ Thị Thanh Hằng
Hồ Thị Thanh Hằng 14 Sep 2021

Thưa cô, cho em hỏi làm cách nào để mình có thể tải BCTC từ link cafef cô gửi về thành file excel ạ?

Fin Academy
Fin Academy [Giảng viên] 14 Sep 2021

Bạn copy bảng trong đường link sang 1 sheet riêng trong excel (bạn lưu ý mở hết các nội dung ẩn trong bctc trên cafef khi copy nhé). Sau đó dùng lệnh kill duplicates trong excel để xóa hết các dòng trống. Như vậy là có bảng tương ứng với file tính chỉ số mẫu rồi bạn nhé


Chuyên gia đồng hành cùng bạn

Fin Academy
Giảng viên
Fin Academy

Khóa học: 2    |    Học viên: 552
4.3 (6 đánh giá)

Sứ mệnh: Giúp nâng cao khả năng quản trị tài chính và sử dụng tài chính hiệu quả cho doanh nghiệp Việt.

Đặc trưng các khóa học trên Fin-Academy:

- Fin-Academy hướng tới những khóa học có tính thực tiễn cao, giúp đáp ứng ngay lập tức nhu cầu về quản trị tài chính trong doanh nghiệp.

- Các khóa học được thiết kế với các Case study cụ thể giúp người học hiểu và có khả năng ứng dụng kiến thức nhanh chóng.

- Công cụ Excel được ứng dụng để tối ưu hóa việc ra quyết định trong quản trị tài chính.

Các khóa học:

- Phân tích Báo cáo tài chính

- Quản trị Chi phí

- Thẩm định Dự án Đầu tư


Đăng ký ngay
Nhận ưu đãi lên tới 40%

Sử dụng mã giảm giá hoặc voucher của bạn

Đăng nhập

599,000đ

999,000đ
Lợi ích:
  • Hiểu từng báo cáo tài chính (bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ)
  • Tính toán các chỉ số thanh khoản, khả năng thanh toán, khả năng sinh lời và tăng trưởng
  • Phân tích hiệu suất của một công ty dựa trên tài chính của họ qua các phép phân tích
  • Phân tích chuyên sâu bằng Phân tích ngang, Phân tích dọc, Phân tích Dupont
Tặng ngay:
Thời gian ưu đãi chỉ còn:
  • 00 Ngày
  • 00 Giờ
  • 00 Phút
  • 00 Giây
Nguyễn Xuân Nam vừa đăng ký

Câu hỏi thường gặp

Học online có hiệu quả không?
Nội dung các chương trình học của Gitiho bám sát thực tế, có nhiều bài tập thực hành, giảng viên giải thích chi tiết rõ ràng.
Các khóa học không đơn thuần chỉ dạy sử dụng công cụ mà mục tiêu đưa ra định hướng phát triển khả năng tư duy sử dụng để học xong ứng dụng được linh hoạt vào công việc.
Trong quá trình học và vận dụng, có gì vướng mắc, bạn để lại câu hỏi trong kênh thảo luận để tương tác hỏi đáp với giảng viên, giảng viên sẽ hỗ trợ bạn ạ
Học Online tức là bạn có thể học bất cứ lúc nào bạn muốn và bạn có thể làm chủ không gian, thời gian học của mình. Bạn cũng có thể học trên điện thoại hay các thiết bị di động đó bạn.
Sau khi đăng ký, bạn sẽ được cấp 1 tài khoản học tập online trên web học tập, tài khoản này có giá trị sử dụng trọn đời.
Trong tài khoản có sẵn video, tài liệu tham khảo, bài tập thực hành dưới dạng file mềm, bạn có thể tải về để lưu trữ.
Bạn sẽ học qua các video bài giảng quay sẵn với hệ thống kiến thức chi tiết từ căn bản, giao diện học tập thuận tiện, dễ học. Giảng viên sẽ vừa giảng lý thuyết vừa thực hành chi tiết các thao tác hướng dẫn bạn.
Trong quá trình học và vận dụng, có gì vướng mắc, bạn để lại câu hỏi trong kênh thảo luận để tương tác hỏi đáp với giảng viên, giảng viên hỗ trợ nhiệt tình 24/7
Đối với mọi khóa học trên Gitiho, bạn chỉ cần thanh toán một lần và được quyền sở hữu bài học mãi mãi. Điều này đồng nghĩa với việc bạn có thể xem lại bài học bất cứ lúc nào bạn muốn.

Gia tăng hiệu quả làm việc tại tổ
chức của bạn

Với các chương trình phát triển kỹ năng trực đạt chuẩn: Thực tế, Có tính
ứng dụng cao, Nội dung update hàng tháng, Chăm sóc trả lời câu hỏi
trong 24 giờ.

Hơn 50 doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân sự của họ

Hơn 50 doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân sự của họ

Nguyễn Xuân Nam vừa đăng ký
@ 2020 - Bản quyền của Công ty TNHH Công Nghệ Giáo Dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội