Lộ trình bài bản cấu trúc dễ học

Lộ trình bài bản
Ứng với từng vị trí, cấp bậc

Kiến thức thực tế dễ áp dụng

Kiến thức thực tiễn
Giải quyết ngay vấn đề trong công việc

Hỗ trợ nhanh chóng và chuyên sâu trong 24h

Giảng viên trực tiếp giải đáp
trong 8h làm việc

Nội dung cập nhật thường xuyên hàng tháng

Nội dung cập nhật hàng tháng
Đảm bảo phiên bản mới nhất

Khóa học này dành cho

Khóa học này dành cho

Những người mới bắt đầu đầu tư chứng khoán
Những người đang tìm kiếm 1 phương pháp đầu tư chứng khoán hiệu quả
Những người tìm kiếm tư duy phân tích chứng khoán đúng đắn
Khóa học này dành cho
Bạn sẽ nhận được gì nếu đăng ký khóa học này

Bạn sẽ nhận được gì nếu đăng ký khóa học này

Bạn sẽ nhận được gì nếu đăng ký khóa học này

Đầu tư chứng khoán hiệu quả hơn
Có tư duy phân tích đầu tư chứng khoán

Nội dung khóa học

1

Tổng quan về khoá học

1 bài học thử
2

Quán Trend là gì?

1 bài học thử
3

Phương pháp đầu tư Quán Trend

2 bài học thử
4

Tổng kết

Đánh giá mới nhất từ học viên

Thảo luận mới nhất khoá học

Nguyễn Trung Hiếu
Nguyễn Trung Hiếu 09 Aug 2022
xin chào, mình vào griup zalo không được, vui lòng hỗ trợ add mình vào nhóm nhé. xin cảm ơn
Vietcaplink
Vietcaplink [Giảng viên] 11 Aug 2022

Anh xác nhận lời mời tham gia giúp em nhé ạ

quyetdc
quyetdc 05 Dec 2021

Quản trị viên của nhóm add tk zalo Công Quyết của mình nhé ạ 

Vietcaplink
Vietcaplink [Giảng viên] 05 Dec 2021

Dạ vâng ạ. Em add anh vào group hỗ trợ rồi anh nhé

Nguyễn Quang Tuệ
Nguyễn Quang Tuệ 15 Mar 2022

Quản trị viên của nhóm add tk zalo Nguyễn Quang Tuệ của mình nhé  

{"id":151362,"crm_contact_id":227455,"name":"Ph\u1ea1m Tr\u1ea7n Ti\u1ebfn ","email":"tienphamtran.dpga@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"79fa43552fd730c9b42db14cc6a8b0e7","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-05-31T08:39:22.000000Z","updated_at":"2022-08-13T00:29:58.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1658122638.jpg","gender":0,"birthday":"1993-08-03 00:00:00","position":null,"achievement":null,"full_name":"Ph\u1ea1m Tr\u1ea7n Ti\u1ebfn","address":"TP H\u1ed3 Ch\u00ed Minh","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0793383917","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":125521,"google_id":"117106531354160937404","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1658122638.jpg","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/151362-pham-tran-tien","business_employers":[],"vip_account":null}
Phạm Trần Tiến 10 Aug 2022

Add tài khoản Zalo mình vào Group với nha 0793383917

{"id":177833,"crm_contact_id":303629,"name":"Vietcaplink","email":"nhodinh@vietcaplink.vn","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"7880d7fc30bfc7e8d7e8759c3a0dfc0b","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-10-22T01:58:41.000000Z","updated_at":"2022-09-24T13:10:46.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":"x","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1635235117.png","gender":2,"birthday":"2020-01-01 00:00:00","position":"T\u1ea7ng 8, to\u00e0 Th\u0103ng Long Tower, s\u1ed1 98A Ng\u1ee5y Nh\u01b0 Kon Tum, Nh\u00e2n Ch\u00ednh, Thanh Xu\u00e2n, H\u00e0 N\u1ed9i","achievement":null,"full_name":"\u0110inh Th\u1ecb Nho","address":"T\u1ea7ng 8, T\u00f2a nh\u00e0 Th\u0103ng Long, 98A Ng\u1ee5y Nh\u01b0 Kon Tum, Ph\u01b0\u1eddng Nh\u00e2n Ch\u00ednh, Qu\u1eadn Thanh Xu\u00e2n, H\u00e0 N\u1ed9i","status_text":"<div id=\"input_line_0\" style=\"padding-top: 5px; color: rgb(0, 26, 51); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, SegoeuiPc, &quot;San Francisco&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, &quot;Lucida Grande&quot;, Roboto, Ubuntu, Tahoma, &quot;Microsoft Sans Serif&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 15px;\"><div id=\"input_line_0\" style=\"padding-top: 5px;\"><span class=\"\" data-mention=\"Kho\u00e1 h\u1ecdc QU\u00c1N TREND l\u00e0 kho\u00e1 h\u1ecdc \u0111\u1ea7u t\u01b0 ch\u1ee9ng kho\u00e1n th\u1ef1c h\u00e0nh t\u1ed1t nh\u1ea5t d\u00e0nh cho nh\u1eefng ng\u01b0\u1eddi mu\u1ed1n \u0111\u1ea7u t\u01b0 ch\u1ee9ng kho\u00e1n th\u1ef1c t\u1ebf. Trong kho\u00e1 h\u1ecdc \u0111\u1ea7u t\u01b0 th\u1ef1c h\u00e0nh n\u00e0y b\u1ea1n s\u1ebd \u0111\u01b0\u1ee3c h\u1ecdc theo ph\u01b0\u01a1ng ph\u00e1p \u0111\u1ea7u t\u01b0 \u201cmade in Vietnam\u201d ph\u00f9 h\u1ee3p v\u1edbi th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng Vi\u1ec7t. Ph\u01b0\u01a1ng ph\u00e1p \u0111\u1ea7u t\u01b0 QU\u00c1N TREND bao g\u1ed3m:\" id=\"input_part_0\" style=\"white-space: pre-wrap;\">Kho\u00e1 h\u1ecdc QU\u00c1N TREND l\u00e0 kho\u00e1 h\u1ecdc \u0111\u1ea7u t\u01b0 ch\u1ee9ng kho\u00e1n th\u1ef1c h\u00e0nh t\u1ed1t nh\u1ea5t d\u00e0nh cho nh\u1eefng ng\u01b0\u1eddi mu\u1ed1n \u0111\u1ea7u t\u01b0 ch\u1ee9ng kho\u00e1n th\u1ef1c t\u1ebf.  Trong kho\u00e1 h\u1ecdc \u0111\u1ea7u t\u01b0 th\u1ef1c h\u00e0nh n\u00e0y b\u1ea1n s\u1ebd \u0111\u01b0\u1ee3c h\u1ecdc theo ph\u01b0\u01a1ng ph\u00e1p \u0111\u1ea7u t\u01b0 \u201cmade in Vietnam\u201d ph\u00f9 h\u1ee3p v\u1edbi th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng Vi\u1ec7t. Ph\u01b0\u01a1ng ph\u00e1p \u0111\u1ea7u t\u01b0 QU\u00c1N TREND bao g\u1ed3m:<\/span><\/div><div id=\"input_line_1\"><br><\/div><div id=\"input_line_2\"><span class=\"\" data-mention=\"Qu\u00e1n trend th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng\" id=\"input_part_0\" style=\"white-space: pre-wrap;\">Qu\u00e1n trend th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng<\/span><\/div><div id=\"input_line_3\"><span class=\"\" data-mention=\"Qu\u00e1n trend doanh nghi\u1ec7p\" id=\"input_part_0\" style=\"white-space: pre-wrap;\">Qu\u00e1n trend doanh nghi\u1ec7p<\/span><\/div><div id=\"input_line_4\"><span class=\"\" data-mention=\"Qu\u00e1n trend mua v\u00e0 b\u00e1n\" id=\"input_part_0\" style=\"white-space: pre-wrap;\">Qu\u00e1n trend mua v\u00e0 b\u00e1n<\/span><\/div><div id=\"input_line_5\"><span class=\"\" data-mention=\"Qu\u00e1n trend t\u00e0i kho\u1ea3n\" id=\"input_part_0\" style=\"white-space: pre-wrap;\">Qu\u00e1n trend t\u00e0i kho\u1ea3n<\/span><\/div><\/div><div id=\"input_line_10\" style=\"color: rgb(0, 26, 51); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, SegoeuiPc, &quot;San Francisco&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, &quot;Lucida Grande&quot;, Roboto, Ubuntu, Tahoma, &quot;Microsoft Sans Serif&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 15px;\"><span class=\"\" data-mention=\"- T\u01b0 v\u1ea5n \u0111\u1ea7u t\u01b0 1-1\" id=\"input_part_0\" style=\"white-space: pre-wrap;\"><br><\/span><\/div>","user_type":"","social_facebook":"https:\/\/www.facebook.com\/Vietcaplink.vn","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0968264322","become_teacher":0,"primary_wallet":10213213,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"101709518658863031000","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":115,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":1,"email_compliant":0,"contract_business_name":"C\u00f4ng ty C\u1ed5 ph\u1ea7n Vietcaplink","contract_number":"211113","contract_date":"2021-11-29T17:00:00.000000Z","contract_delegate":"\u0110inh Th\u1ecb Nho","contract_address":"T\u1ea7ng 8, T\u00f2a nh\u00e0 Th\u0103ng Long Tower, 98A Ng\u1ee5y Nh\u01b0 Kon Tum, Nh\u00e2n Ch\u00ednh, Thanh Xu\u00e2n, H\u00e0 N\u1ed9i","contract_account_number":"6421158083437","contract_bank":"MB Bank","avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1635235117.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/177833-vietcaplink","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":177833,"role_id":3}},{"id":4,"name":"Teacher","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":177833,"role_id":4}},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":177833,"role_id":5}},{"id":13,"name":"partnerAffiliate","created_at":"2021-07-05T05:06:06.000000Z","updated_at":"2021-07-05T05:06:06.000000Z","pivot":{"user_id":177833,"role_id":13}}]}
Vietcaplink [Giảng viên] 11 Aug 2022

Dạ vâng ạ

 

HOA AN
HOA AN 22 May 2022

Thầy ơi, trong công thức yếu tố là chính trị và thế giới, mình suy luận sao vậy Thầy. 

Và cho e hỏi: Công thức thì có 7 yếu tố tác động thì sẽ có yếu tố tăng và yếu tố giảm. Vậy thì mình sẽ dựa vào yếu tố nào chiếm nhiều nhất thì sẽ kết luận thị trường như thế nào hả Thầy.

E còn vướng chỗ phân loại thị trường là: 

"Thị trường đi ngang, thị trường điều chỉnh, thị trường tăng nhẹ- hồi" khi nào mình phân loại, biết nó thuộc loại nào ạ. Nó có ngưỡng nằm trog khoảng nào ko Thầy. 

Em cảm ơn ạ,

Vietcaplink
Vietcaplink [Giảng viên] 23 May 2022

Dạ phiền anh nhắn vào group khóa học để được hỗ trợ nhanh nhất từ giảng viên và đội ngũ VIETCAPLINK nhé ạ

Nguyễn Đức An
Nguyễn Đức An 12 May 2022

Add zalo An Nguyen vô group với ạ


Vietcaplink
Vietcaplink [Giảng viên] 17 May 2022

Dạ vâng. Em vừa add anh vào group hỗ trợ rồi đó ạ

Nguyễn Tiến Lâm
Nguyễn Tiến Lâm 26 Mar 2022

add zalo em Wesplay vô group với ạ

Vietcaplink
Vietcaplink [Giảng viên] 28 Mar 2022

Em add anh vào group Học viên Quán Trend rồi đó ạ. Anh check giúp em nhé!

CSKH Gitiho Việt Nam
CSKH Gitiho Việt Nam 28 Mar 2022

Chào anh Tiến Lâm., 

Anh có thể yêu cầu tham gia nhóm ở link: https://zalo.me/g/qaxobo557 nhé ạ

{"id":86160,"crm_contact_id":33318,"name":"Nguy\u1ec5n Ti\u1ebfn L\u00e2m","email":"anhtuanlam05@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2020-03-25 14:53:45","confirmation_code":"25223a911c35b3f792f7281d8df63802","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2020-03-22T20:21:30.000000Z","updated_at":"2022-07-26T13:39:35.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":0,"birthday":"1997-01-23 00:00:00","position":null,"achievement":null,"full_name":"Nguy\u1ec5n Ti\u1ebfn L\u00e2m","address":"S\u1ed1 6, \u0110\u01b0\u1eddng B\u00f9i V\u0103n B\u00ecnh, Khu 8, Ph\u01b0\u1eddng Ph\u00fa L\u1ee3i, TP Th\u1ee7 D\u1ea7u M\u1ed9t, B\u00ecnh D\u01b0\u01a1ng","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0937345016","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":66441,"google_id":"107024647066390698626","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":52,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/default\/gitiho\/avatar_random\/men\/graphic-designer.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/86160-nguyen-tien-lam","business_employers":[],"vip_account":{"id":219,"user_id":86160,"vip_account_id":1,"sale_price":299000,"discount":50,"time_start":"2021-12-23 10:15:46","time_end":"2022-12-23 10:15:46","created_at":"2021-12-23T03:15:46.000000Z","updated_at":"2021-12-23T03:15:46.000000Z"}}
Nguyễn Tiến Lâm 29 Mar 2022

Dạ, em cảm ơn ạ

Naul eL
Naul eL 27 Nov 2021
Làm thế nào phân biệt được NĐT nhỏ và NĐT lớn vào, xả khối lượng?
Vietcaplink
Vietcaplink [Giảng viên] 30 Nov 2021

Bạn tham gia group Học viên Quán Trend trên zalo để được tư vấn/hỗ trợ nhé:  https://zalo.me/g/zge


Nguyễn Văn Nhã
Nguyễn Văn Nhã 30 Nov 2021

Thưa giang viên e mới tìm hiểu về cp vậy e phải tìm hiểu từ đâu ạ

Vietcaplink
Vietcaplink [Giảng viên] 30 Nov 2021

Bạn học hết khóa Quán Trend, rồi tham gia group Học viên Quán Trend trên zalo để được tư vấn/hỗ trợ nhé:  https://zalo.me/g/zge

Trần Trọng Hay 
Trần Trọng Hay  19 Nov 2021

Đầy đủ nội dung cơ bản. Cảm ơn Thao và Gitiho

CSKH Gitiho Việt Nam
CSKH Gitiho Việt Nam 27 Nov 2021
Chào anh Trần Trọng Hay, 
Cảm ơn anh, chúc anh học tập tốt nhé ạ 
Thân!

VTT
VTT 24 Nov 2021

Margin là gì thầy ơi.Vietcaplink
Vietcaplink [Giảng viên] 24 Nov 2021

https://www.ssi.com.vn/tin-tuc/tin-tu...
Bạn xem nội dung trong này để hiểu nhé. 

Ngoài ra để giao lưu, học hỏi sâu hơn với thầy giáo và lớp, VTT tham gia group lớp hoàn toàn free ở đây nhé:  https://zalo.me/g/zge 
Trần Thị Thuỳ Hương
Trần Thị Thuỳ Hương 21 Nov 2021

Thầy cho em xin file Excel thực hành Bước Quán trend thị trường được không ạ? Em cám ơn thầy!

Vietcaplink
Vietcaplink [Giảng viên] 22 Nov 2021

Dạ em chào chị. File Excel đó bên em có thể cho chị xem nhưng không thể share được ạ 

Chuyên gia đồng hành cùng bạn

Vietcaplink
Giảng viên
Vietcaplink
Tầng 8, toà Thăng Long Tower, số 98A Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
Khóa học: 1    |    Học viên: 131
5 (2 đánh giá)
Khoá học QUÁN TREND là khoá học đầu tư chứng khoán thực hành tốt nhất dành cho những người muốn đầu tư chứng khoán thực tế. Trong khoá học đầu tư thực hành này bạn sẽ được học theo phương pháp đầu tư “made in Vietnam” phù hợp với thị trường Việt. Phương pháp đầu tư QUÁN TREND bao gồm:

Quán trend thị trường
Quán trend doanh nghiệp
Quán trend mua và bán
Quán trend tài khoản

Đăng ký ngay
Nhận ưu đãi lên tới 30%

Sử dụng mã giảm giá hoặc voucher của bạn

699,000đ

999,000đ
Thời gian ưu đãi chỉ còn:
  • 00 Ngày
  • 00 Giờ
  • 00 Phút
  • 00 Giây
Nguyễn Xuân Nam vừa đăng ký

Câu hỏi thường gặp

Học online có hiệu quả không?
Nội dung các chương trình học của Gitiho bám sát thực tế, có nhiều bài tập thực hành, giảng viên giải thích chi tiết rõ ràng.
Các khóa học không đơn thuần chỉ dạy sử dụng công cụ mà mục tiêu đưa ra định hướng phát triển khả năng tư duy sử dụng để học xong ứng dụng được linh hoạt vào công việc.
Trong quá trình học và vận dụng, có gì vướng mắc, bạn để lại câu hỏi trong kênh thảo luận để tương tác hỏi đáp với giảng viên, giảng viên sẽ hỗ trợ bạn ạ
Học Online tức là bạn có thể học bất cứ lúc nào bạn muốn và bạn có thể làm chủ không gian, thời gian học của mình. Bạn cũng có thể học trên điện thoại hay các thiết bị di động đó bạn.
Sau khi đăng ký, bạn sẽ được cấp 1 tài khoản học tập online trên web học tập, tài khoản này có giá trị sử dụng trọn đời.
Trong tài khoản có sẵn video, tài liệu tham khảo, bài tập thực hành dưới dạng file mềm, bạn có thể tải về để lưu trữ.
Bạn sẽ học qua các video bài giảng quay sẵn với hệ thống kiến thức chi tiết từ căn bản, giao diện học tập thuận tiện, dễ học. Giảng viên sẽ vừa giảng lý thuyết vừa thực hành chi tiết các thao tác hướng dẫn bạn.
Trong quá trình học và vận dụng, có gì vướng mắc, bạn để lại câu hỏi trong kênh thảo luận để tương tác hỏi đáp với giảng viên, giảng viên hỗ trợ nhiệt tình 24/7
Đối với mọi khóa học trên Gitiho, bạn chỉ cần thanh toán một lần và được quyền sở hữu bài học mãi mãi. Điều này đồng nghĩa với việc bạn có thể xem lại bài học bất cứ lúc nào bạn muốn.
Đăng ký cho tổ chức Đăng ký cho tổ chức

Gitiho For Leading Business - Giải pháp
chuyển đổi số Đào tạo nội bộ dành cho
Doanh nghiệp

Sẵn sàng nền tảng và nội dung đào tạo cho tất cả các vị trí, bộ phận. Ứng dụng ngay
vào doanh nghiệp chỉ với một click.

Hơn 50 doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân sự của họ

50+ doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân sự của họ

Nguyễn Xuân Nam vừa đăng ký
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội