Thùy Linh
Thùy Linh
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 42 lượt xem

Mình viết sub như sau tại sao khi chạy sub để lấy dữ liệu thì dữ liệu

Hi Gitiho,

Mình viết sub như sau, cho mình hỏi tại sao khi chạy sub để lấy dữ liệu thì dữ liệu không thể chạy theo thứ tự lấy hết dữ liệu các file mà lại bị lấy đè lên dữ liệu trước đó.

Ngoài ra phần dưới lại bị #NA.

Sub Get_Data()


'Xac dinh dong cuoi WB cho

Dim DongCuoi_wb1 As Long

    DongCuoi_wb1 = Workbooks("book1").Sheets("sheet1").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row

Dim DongCuoi_WB2 As Long

    DongCuoi_WB2 = Workbooks("book2").Sheets("sheet1").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row

Dim DongCuoi_WB3 As Long

    DongCuoi_WB3 = Workbooks("book3").Sheets("sheet1").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row


'Xac dinh dong dau WB cho

Dim DongDau_wb1 As Long

    DongDau_wb1 = 2

 Dim DongDau_wb2 As Long

    DongDau_wb2 = 2

 Dim DongDau_wb3 As Long

    DongDau_wb3 = 2

    

'Xac dinh khoang cach

Dim KC_wb1 As Long

    KC_wb1 = DongCuoi_wb1 - DongDau_wb1 + 1

Dim KC_wb2 As Long

    KC_wb2 = DongCuoi_WB2 - DongDau_wb2 + 1

Dim KC_wb3 As Long

    KC_wb3 = DongCuoi_WB3 - DongDau_wb3 + 1


'Xac dinh Dong cuoi WB nhan

Dim DongCuoi_wb4 As Long

    DongCuoi_wb4 = ThisWorkbook.Sheets("Data").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1

    

'Chuyen du lieu

' Noi cho = Noi nhan

'wb1:

ThisWorkbook.Sheets("Data").Range("A" & DongCuoi_wb4 & ":C" & DongCuoi_wb4 & KC_wb1).Value = _

    Workbooks("book1").Sheets("sheet1").Range("A" & DongDau_wb1 & ":C" & DongCuoi_wb1).Value

'wb2:

ThisWorkbook.Sheets("Data").Range("A" & DongCuoi_wb4 & ":C" & DongCuoi_wb4 & KC_wb2).Value = _

    Workbooks("book2").Sheets("sheet1").Range("A" & DongDau_wb1 & ":C" & DongCuoi_WB2).Value

 'wb3:

ThisWorkbook.Sheets("Data").Range("A" & DongCuoi_wb4 & ":C" & DongCuoi_wb4 & KC_wb3).Value = _

    Workbooks("book3").Sheets("sheet1").Range("A" & DongDau_wb3 & ":C" & DongCuoi_WB3).Value

End Sub

Kết quả trả:


Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 42 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Thùy Linh 09:09 - Sep 06, 2021

Chào bạn bạn xem nơi cho có bằng nơi nhận không nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội