Top doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân viên

Bạn sẽ học được gì?

Nắm được kỹ thuật phân tích dữ liệu từ hành vi khách hàng
Có tư duy khi phân tích hành vi khách hàng
Nắm được kỹ thuật phân khúc khách hàng
Nắm được kỹ thuật phân tích tổ hợp Cohort Analysis
Nắm được kỹ thuật Basket Analysis

Khoá học này sẽ có:

Video

1h 51m giờ học

Article

0 bài viết chuyên môn

Material

0 tài liệu đính kèm

Exam questions

0 đề thi ghi nhớ kiến thức

Nội dung khoá học

4 Chương . 9 bài giảng . 1h 51m giờ học

Mở rộng tất cả các phần

Giới thiệu khoá học

0 bài giảng • 7 phút

Mô tả khoá học

Dữ liệu về hành vi khách hàng ngày càng trở nên quan trọng và đóng vai trò như 1 mỏ vàng đối với doanh nghiệp. Doanh nghiệp nào càng thấu hiểu và sử dụng tốt kho dữ liệu hành vi khách hàng thì càng hiện đại hoá và dần bỏ xa các đối thủ cạnh tranh khác trên thị trường. Khoá học tư duy phân tích hành vi khách hàng được thiết kế giúp cho người học nắm được các kỹ thuật và tư duy phân tích dữ liệu về hành vi khách hàng.

Một số kỹ thuật được đề cập trong khoá học:

  • Phân khúc khách hàng
  • Phân tích tổ hợp Cohort Analysis
  • Basket Analysis

Giảng viên:

DRB - Tư Vấn Quản Trị Doanh Nghiệp
  • 2.6 điểm đánh giá

  • 5 đánh giá

  • 147 học viên

  • 4 khóa học

DRB mang sứ mệnh trợ giúp các doanh nghiệp nâng cao năng lực quản lý, cạnh tranh và quản trị có hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh nội bộ.

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

- Xây dựng ERP (Quản trị tài chính tổng thể doanh nghiệp, Triển khai xây dựng hệ thống Power BI, Hệ thống phần mềm kế toán, ERP).

- Tư vấn Tài chính (Xây dựng báo cáo phân tích tài chính; Kế hoạch tài chính và phương án kiểm soát dòng tiền; xây dựng ngân sách và kiểm soát ngân sách).

- Tư vấn Kế toán (Mô hình và kiểm soát vận hành kế toán). Tư vấn thuế. Dịch vụ kế toán trọn gói.

- Đào tạo (Power BI, Phân tích dữ liệu trên Excel, Power Query - Power Pivot,Tài chính cho quản lý).

Học viên cũng mua

VBAG01: Tuyệt đỉnh VBA - Tự động hóa Excel với lập trình VBA
143 bài giảng
4.85
21,874
499,000 đ
799,000 đ
VBAG01: Tuyệt đỉnh VBA  - Tự động hóa Excel với lập trình VBA
PBIG01 - Khóa học Power BI - Thành thạo trực quan hóa và Phân tích dữ liệu
68 bài giảng
4.78
6,395
799,000 đ
1,500,000 đ
PBIG01 - Khóa học Power BI - Thành thạo trực quan hóa và Phân tích dữ liệu
PY01 - Phân tích dữ liệu với lập trình Python From Zero to Hero
49 bài giảng
4.31
1,393
499,000 đ
799,000 đ
PY01 - Phân tích dữ liệu với lập trình Python From Zero to Hero

Hỏi đáp khóa học

0 thảo luận

Thảo luận về bài học

25 thảo luận

Nguyễn Đình Diệu Hoài

Nguyễn Đình Diệu Hoài

nhờ thầy giải thích thêm về hàm EARLIER ạ
Nguyễn Đình Diệu Hoài

Nguyễn Đình Diệu Hoài

nhờ thầy bổ sung video giải thích công thức này với ạ
Trần Minh Quân

Trần Minh Quân

Hàm VALUES có giống như hàm DISTINCTCIOUNT ko ad?

VAR soKhachHienTai =    VALUES ( FactSales[CustomerKey] )

có bằng VAR soKhachHienTai =    DISTINCTCOUNT( FactSales[CustomerKey] ) ?

 

Trợ giảng Gitiho (Huyền Trang)

Trợ giảng Gitiho (Huyền Trang)

Chào bạn! Hàm VALUESDISTINCTCOUNT không giống nhau trong Power BI. Hàm VALUES sẽ trả về một mảng giá trị của một trường cho một bộ dữ liệu, còn hàm DISTINCTCOUNT sẽ trả về số lượng giá trị duy nhất của một trường cho một bộ dữ liệu. Vì vậy, VAR soKhachHienTai = VALUES ( FactSales[CustomerKey] )VAR soKhachHienTai = DISTINCTCOUNT ( FactSales[CustomerKey] ) sẽ trả về giá trị khác nhau.

{"id":92285,"crm_contact_id":24438,"name":"Tr\u1ea7n Minh Qu\u00e2n","email":"minhquansivc@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2020-05-23 10:43:18","confirmation_code":"5d2da7c19fb8925e147c3f0c65a24754","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2020-05-22T21:58:55.000000Z","updated_at":"2024-03-01T04:01:32.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":0,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":"Tr\u1ea7n Minh Qu\u00e2n","address":"55 \u0110\u01b0\u1eddng 81 T\u00e2n Quy, Q7, HCM\u00a0","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0906797902","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":24231,"google_id":"113174937072183967650","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":2,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_92\/tran-quan.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/92285-tran-minh-quan","vip_account":null,"roles":[]}

Trần Minh Quân

xin cảm ơn, Quân đã hiểu

{"id":378938,"crm_contact_id":650187,"name":"trinh","email":"laofme@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":0,"last_update_password":null,"confirmation_code":"00682467ee29f86875c495fb69165f8b","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2023-10-12T06:00:48.000000Z","updated_at":"2024-02-26T15:19:07.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":1,"birthday":"2019-04-19 00:00:00","position":null,"achievement":null,"full_name":"Nguyen Hoang Thi Thuy Trinh","address":"8 Hoang MInh Giam Ward 9 Phu Nhuan District","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0918519485","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"116603763141985404673","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_379\/trinh-trinh.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/378938-trinh","vip_account":null,"roles":[]}

trinh

Data set ở mục down ve khac v video thuc hanh

Nguyễn Văn Ninh

Nguyễn Văn Ninh

SoKhachHang =

    var quyDangXet = SELECTEDVALUE(FactSales[Rank_QuarterYear])

    var khoangCach = SELECTEDVALUE(KhoangCachQuy[Value])

    var soKhachHienTai = VALUES(FactSales[CustomerKey])

    var soKhachQuaKhu = CALCULATETABLE( VALUES(FactSales[CustomerKey]), ALL( FactSales[Quarter Year], FactSales[QuarterYear_No]), FactSales[Rank_QuarterYear] < quyDangXet)

    var khachHangMoi = EXCEPT(soKhachHienTai,soKhachQuaKhu)

    var soKhachKySau = CALCULATETABLE( VALUES(FactSales[CustomerKey]), ALL(FactSales[Quarter Year],FactSales[QuarterYear_No]), FactSales[Rank_QuarterYear] = quyDangXet + khoangCach)

    var khachConLaiKySau = INTERSECT(khachHangMoi,soKhachKySau)

Return COUNTROWS(khachConLaiKySau)

Trong đoạn code này tôi chưa hiểu biến khoangCach sẽ trả về các giá trị như thế nào trong quá trình tính toán. giả sử tính giá trị cho quyDangXet là Q2-2007

    var soKhachKySau = CALCULATETABLE( VALUES(FactSales[CustomerKey]), ALL(FactSales[Quarter Year],FactSales[QuarterYear_No]), FactSales[Rank_QuarterYear] = quyDangXet + khoangCach)

Nhờ ad chỉ giúp ạ.

 

Trợ giảng Gitiho (Huyền Trang)

Trợ giảng Gitiho (Huyền Trang)

Chào bạn! Công thức trên dùng để tính số khách hàng mới của một quý đang xét, dựa trên khoảng cách quý và các khách hàng đã mua trong quý đang xét. Biến khoangCach là biến được lựa chọn từ bảng KhoangCachQuy (chứa các giá trị khoảng cách quý), và sẽ được lấy dựa trên lựa chọn của người dùng.

Khi tính giá trị cho biến soKhachKySau, công thức sẽ sử dụng hàm CALCULATETABLE để tính toán bảng khách hàng trong quý kế tiếp, với điều kiện tất cả các năm và quý đều bị loại bỏ (bởi ALL), và chỉ lấy các bản ghi với Rank_QuarterYear bằng với quý đang xét cộng thêm giá trị của biến khoangCach. Nếu biến khoangCach có giá trị là 1, thì soKhachKySau sẽ lấy bảng khách hàng của Q3-2007.

Trong đoạn code trên, khoảng cách quý sẽ được sử dụng để tính toán số khách hàng mới trong khoảng thời gian quý đang xét và quý kế tiếp, dựa trên đó tính toán số khách hàng đã mua ở quý kế tiếp và trừ đi số khách hàng đã mua ở quý đang xét.

Trần Minh Quân

Trần Minh Quân

bị lỗi khi tạo cột Năm đầu tiên mua
Trần Minh Quân

Trần Minh Quân

Trần Quang Vinh

Trần Quang Vinh

Gitiho Hỗ Trợ

Gitiho Hỗ Trợ

Chào anh/chị Trần Quang Vinh, 
 

Cảm ơn anh/chị đã gửi phản hồi

Rất xin lỗi vì sự bất tiện này ạ


Gitiho sẽ check lại phần này để sớm có câu trả lời đến anh/chị ạ

{"id":112815,"crm_contact_id":141798,"name":"Tr\u1ea7n Quang Vinh","email":"trquangvinh39@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2020-12-04 19:49:59","confirmation_code":"281fd66aed08e5badcf17493cf454f61","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2020-12-04T07:48:25.000000Z","updated_at":"2024-02-24T02:24:52.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":0,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":"Tr\u1ea7n Quang Vinh","address":"","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"Ck","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":187603,"google_id":"108902068831830154105","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_113\/tran-vinh.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/112815-tran-quang-vinh","vip_account":null,"roles":[]}

Trần Quang Vinh

cả tuần nay rồi, Check sớm giúp để có tài liệu học với ạ, cảm ơn add

799,000đ
© 2020 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ Thông tin và Truyền thông
/