Top doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân viên

Bạn sẽ học được gì?

Hiểu được các nguyên tắc thiết yếu của Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) và Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL)
Sử dụng thành thạo các câu lệnh SQL trong phân tích dữ liệu gồm: Khởi tạo, Cập nhật, Trích xuất, Phân tích dữ liệu
Hiểu và ứng dụng thực tế trong công việc DA dựa trên hệ thống các bài tập mang tính ứng dụng cao

Khoá học này sẽ có:

Video

7h 02m giờ học

Article

0 bài viết chuyên môn

Material

0 tài liệu đính kèm

Exam questions

1 đề thi ghi nhớ kiến thức

Khóa học này dành cho ai?

Học viên chưa có căn bản và muốn học SQL từ đầu.
Học viên đã học qua lý thuyết về SQL nhưng chưa ứng dụng được nhiều trong công việc
Học viên muốn bước chân vào ngành phân tích dữ liệu

Nội dung khoá học

14 Chương . 54 bài giảng . 7h 02m giờ học

Mở rộng tất cả các phần

Mở đầu

4 bài giảng • 16 phút

Mô tả khoá học

Nếu bạn đang muốn trở thành một Nhà phân tích dữ liệu (Data Analyst), thì khóa học này chính là bước chuẩn bị đầu tiên. Bạn sẽ hiểu rõ về SQL, một trong những công cụ phổ biến nhất để phân tích dữ liệu và thậm chí học cách chuẩn bị cho các cuộc phỏng vấn chuyên môn

Trong khóa học này, bạn sẽ học cách sử dụng Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL) để trích xuất và phân tích dữ liệu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu. Trước tiên, bạn sẽ học cách trích xuất dữ liệu, nối các bảng với nhau và thực hiện tổng hợp. Sau đó, bạn sẽ học cách thực hiện các phân tích và thao tác phức tạp hơn bằng cách sử dụng truy vấn con, bảng tạm thời và các hàm cửa sổ. Vào cuối khóa học, bạn sẽ có thể viết các truy vấn SQL hiệu quả để xử lý thành công nhiều tác vụ phân tích dữ liệu khác nhau.

Nội dung khóa học được thiết kế bởi giảng viên nhiều năm kinh nghiệm làm việc và giảng dạy trong ngành phân tích và xử lý dữ liệu ở nhiều doanh nghiệp lớn trong nước.

Giảng viên:

G-LEARNING Giảng viên

Trường đào tạo & phát triển kỹ năng ứng dụng tin học văn phòng

G-LEARNING
 • 4.3 điểm đánh giá

 • 669 đánh giá

 • 267,047 học viên

 • 92 khóa học

Đánh giá của học viên

5/5

2 Đánh giá và nhận xét

 • 100%

 • 0%

 • 0%

 • 0%

 • 0%

Nguyễn Thanh Binh

Nguyễn Thanh Binh

Co giao day rat de hieu va co tom tat noi dung chinh sau moi bai giang. Neu toc do nhanh hon, noi dung da dang va sau hon thi se la xuat sac. Chan thanh cam on Co. Toi muon biet nhung lop hoc khac do G-learning day thi phai lam sao?

Hỏi đáp khóa học

0 thảo luận

Thảo luận về bài học

96 thảo luận

Nguyễn Thị Thuý Hằng

Nguyễn Thị Thuý Hằng 01 May 2023

Nguyễn Hồng Quân

Nguyễn Hồng Quân 06 May 2023

Cái này không phải lỗi đâu, nó hỏi bạn tài khoản để vào database. 

 • Nếu database là local trên máy hoặc đã truy cập thì ta chọn tùy chọn đầu: Use my current credentials
 • Nếu database cần đăng nhập thì mình phải điền thêm User và Password

Sau đó bạn ấn connect là nó connect vào Excel thôi nha

{"id":265712,"crm_contact_id":478635,"name":"Nguy\u1ec5n Th\u1ecb Thu\u00fd H\u1eb1ng","email":"hangthuynguyen.bh@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2022-12-10 01:05:56","confirmation_code":"e99791a6a4961cb065ea2994c63fbb08","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2022-11-30T17:49:21.000000Z","updated_at":"2023-04-27T18:16:47.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":161085,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_266\/nguyen-hang.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/265712-nguyen-thi-thuy-hang","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[]}

Nguyễn Thị Thuý Hằng 07 May 2023

Dạ, em cảm ơn thầy ạ

PHUNG THI THANH THUY

PHUNG THI THANH THUY 03 May 2023

BÀI TẬP THỰC HÀNH (SLIDE 43-44)
1. Bạn hãy tạo một bảng với tên là manager với những thông tin bên dưới

manager_id manager_name manager_level region salary
111 Chris 2 Nunavut 370
112 William 3 West 240
113 Erin 3 Prarie 377
114 Sam 4 West 454
115 Pat 3 West 168
 

LỜI GIẢI:

Cách 2:
CREATE TABLE manager
(manager_id int,
manager_name varchar(255),
manager_level int,
region varchar(255),
salary float )
INSERT INTO manager (manager_id,manager_name,manager_level,region,salary)
VALUES (111 ,'Chris' ,2 ,'Nunavut' ,370 );
(112,'William',3,'West',240);
(113,'Erin',3,'Prarie',377);
(114,'Sam',4,'West',454);
(115,'Pat',3,'Ontario',168);

 

KHI CHẠY SQL BÁO LỖI

Msg 102, Level 15, State 1, Line 3
Incorrect syntax near '112'.

Nguyễn Hồng Quân

Nguyễn Hồng Quân 06 May 2023

Bạn thử đổi lại dấu chấm phẩy bằng dấu phẩy giữa các value theo dòng như sau xem có được không nha:

Nguyễn Thị Thuý Hằng

Nguyễn Thị Thuý Hằng 16 Apr 2023

tổng profit tháng này với tháng trước đó với thời điểm tháng được xác định theo cột order_date , nếu em muốn lấy dữ liệu như này thì làm như nào ạ? em viết mãi không được ạ

Nguyễn Hồng Quân

Nguyễn Hồng Quân 22 Apr 2023

Chào bạn, bạn có thể thực hiện như sau:

Đầu tiên tính lợi nhuận tháng trước, tháng này rồi so sánh. 

Ví dụ, data của bạn có các trường:

 • id: số định danh của mỗi hóa đơn.
 • product: tên sản phẩm hoặc dịch vụ được bán.
 • revenue: số tiền thu được từ sản phẩm hoặc dịch vụ đó.
 • cost: chi phí để sản xuất hoặc cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ đó.
 • date: ngày của hóa đơn.

Code SQL tính lợi nhuận tháng trước: 

SELECT SUM(revenue - cost) AS profit
FROM sales
WHERE date >= DATEADD(month, DATEDIFF(month, 0, GETDATE())-1, 0)
AND date < DATEADD(month, DATEDIFF(month, 0, GETDATE()), 0)
Code SQL tính lợi nhuận tháng này: 

SELECT SUM(revenue - cost) AS profit_this_month
FROM sales
WHERE YEAR(date) = YEAR(GETDATE()) AND MONTH(date) = MONTH(GETDATE())
 

Còn muốn tạo ra bảng tính so sánh luôn lợi nhuận tháng trước/tháng này, bạn có thể dùng code như sau: 

SELECT 
   SUM(CASE WHEN YEAR(date) = YEAR(GETDATE()) AND MONTH(date) = MONTH(GETDATE()) 
            THEN revenue - cost ELSE 0 END) AS profit_this_month,
   SUM(CASE WHEN YEAR(date) = YEAR(DATEADD(month, -1, GETDATE())) AND MONTH(date) = MONTH(DATEADD(month, -1, GETDATE())) 
            THEN revenue - cost ELSE 0 END) AS profit_last_month,
   SUM(CASE WHEN YEAR(date) = YEAR(GETDATE()) AND MONTH(date) = MONTH(GETDATE()) 
            THEN revenue - cost ELSE 0 END) - 
   SUM(CASE WHEN YEAR(date) = YEAR(DATEADD(month, -1, GETDATE())) AND MONTH(date) = MONTH(DATEADD(month, -1, GETDATE())) 
            THEN revenue - cost ELSE 0 END) AS profit_change
FROM sales

 

Giải thích: 

 • Chúng ta sử dụng các hàm YEAR và MONTH để trích xuất năm và tháng từ cột ngày. Chúng ta sử dụng hàm DATEADD để lấy tháng trước từ ngày hiện tại.
 • Trong phần SELECT của truy vấn, chúng ta sử dụng các câu lệnh CASE để tính lợi nhuận của tháng này và tháng trước, sau đó tính sự khác biệt giữa chúng.
 • Cụ thể, chúng ta sử dụng CASE WHEN để chỉ định cho mỗi bản ghi có nằm trong tháng này hay tháng trước, và tính tổng lợi nhuận bằng cách trừ chi phí từ doanh thu cho mỗi bản ghi đó. Cuối cùng, chúng ta tính lợi nhuận thay đổi bằng cách trừ tổng lợi nhuận của tháng trước từ tổng lợi nhuận của tháng này. 
 • Kết quả sẽ trả về 3 cột: "profit_this_month" là lợi nhuận của tháng này, "profit_last_month" là lợi nhuận của tháng trước, và "profit_change" là sự khác biệt giữa lợi nhuận của tháng này và tháng trước.
   
{"id":265712,"crm_contact_id":478635,"name":"Nguy\u1ec5n Th\u1ecb Thu\u00fd H\u1eb1ng","email":"hangthuynguyen.bh@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2022-12-10 01:05:56","confirmation_code":"e99791a6a4961cb065ea2994c63fbb08","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2022-11-30T17:49:21.000000Z","updated_at":"2023-04-27T18:16:47.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":161085,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_266\/nguyen-hang.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/265712-nguyen-thi-thuy-hang","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[]}

Nguyễn Thị Thuý Hằng 25 Apr 2023

Dạ, em cảm ơn thầy rất nhiều ạ

Nguyễn Thị Mỹ Lệ

Nguyễn Thị Mỹ Lệ 06 Apr 2023

cho mk hỏi , máy tính của mk k thực hiện được lệnh này, thì làm ntn ạ?

 

Nguyễn Hồng Quân

Nguyễn Hồng Quân 08 Apr 2023

Trường value nó bị trùng 1 hàm trong SQL nên bạn cho nó vào dấu này nhé `value`. Ngoài ra câu lệnh của mình có 2 lần value, thì bạn đặt tên khác đi cho trường nhé, hoặc 2 cột đang value đang giống nhau thì lấy 1 cột thôi

Nguyễn Thị Mỹ Lệ

Nguyễn Thị Mỹ Lệ 05 Apr 2023

cho e hỏi, sau khi thực hiện lệnh đổi tên từ english sang vietnam, giờ e muốn chuyển từ VN sang ENG thì lm như thế nào ạ, e thử nhiều cách rùi mà vẫn k ra 

select col1 as new col

from table

Thoại văn

Thoại văn 05 Apr 2023

Chào bạn, ý ở đây không phải là chuyển từ tiếng anh sang tiếng việt hay ngược lại mà là trong thiết kế ban đầu các tên trường mình để tên tiếng anh nên khi select ra mình có thể chuyển từ nguyên bản order_id thành Mã Đơn Hàng, order_date thành Ngày Đặt Hàng… Đây là 1 thủ thuật sử dụng ALIAS (bí danh) trong SQL để hiển thị dữ liệu cho dễ hiểu hơn thôi bạn nhé. 

Bạn tìm hiểu kỹ hơn ở đây nhé: https://www.w3schools.com/sql/sql_alias.asp

{"id":67959,"crm_contact_id":15182,"name":"Nguy\u1ec5n Th\u1ecb M\u1ef9 L\u1ec7","email":"mylenguyen7777@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"54db4608f41b0cd03c4508c24091fc93","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2019-08-11T17:41:20.000000Z","updated_at":"2023-04-13T15:31:21.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":0,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":29875,"google_id":"112326705705195784680","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_68\/nguyen-le.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/67959-nguyen-thi-my-le","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[]}

Nguyễn Thị Mỹ Lệ 06 Apr 2023

Mình hiểu ạ, chỉ là mk đang muốn hỏi ví dụ cho 1 bản tiếng việt mk muốn chuyển ngược lại sang tiếng anh thì sẽ ntn ?

{"id":2685,"crm_contact_id":31630,"name":"Tho\u1ea1i v\u0103n","email":"thoai.bk@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2018-11-01 16:24:55","confirmation_code":"330642683270d8dbd61f4c02c5aeacb3","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":1,"access_key":"S76wfZLn6LCm3SAbWwFy8I0YOWA9l8HZ","created_at":"2017-09-11T06:29:09.000000Z","updated_at":"2023-06-05T14:17:18.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":"gitiho","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1617705561.jpg","gender":0,"birthday":"1990-04-04 00:00:00","position":"Sale","achievement":null,"full_name":"Tho\u1ea1i V\u0103n","address":null,"status_text":"<p><br><\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":1463568437068766,"phone":null,"become_teacher":0,"primary_wallet":2000000,"secondary_wallet":1000,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":17970,"google_id":"107353778664078771026","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":"\/pdf\/file-cv\/1611547596_CV - Nguyen Thi Ngoc Mai.pdf","enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":201,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":1,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":"09HN001","contract_date":"2022-02-09T17:00:00.000000Z","contract_delegate":"Ma V\u0103n Tho\u1ea1i","contract_address":"277 trung v\u0103n","contract_account_number":"0988855662","contract_bank":"VP Bank","source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1617705561.jpg","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/teacher\/2685-thoai-van","business_employers":[{"id":1,"biz_business_id":1,"statusHtml":"<span class=\"text-secondary font-weight-normal\"> Ng\u1eebng ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng <\/span>","bizUser":""},{"id":1517,"biz_business_id":2,"statusHtml":"<span class=\"text-secondary font-weight-normal\"> Ng\u1eebng ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng <\/span>","bizUser":""},{"id":1673,"biz_business_id":12,"statusHtml":"<span class=\"text-secondary font-weight-normal\"> Ng\u1eebng ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng <\/span>","bizUser":""},{"id":1853,"biz_business_id":34,"statusHtml":"<span class=\"text-secondary font-weight-normal\"> Ng\u1eebng ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng <\/span>","bizUser":""},{"id":2960,"biz_business_id":107,"statusHtml":"<span class=\"text-secondary font-weight-normal\"> Ng\u1eebng ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng <\/span>","bizUser":""},{"id":4757,"biz_business_id":287,"statusHtml":"<span class=\"text-secondary font-weight-normal\"> Ng\u1eebng ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng <\/span>","bizUser":""},{"id":4882,"biz_business_id":280,"statusHtml":"<span class=\"text-secondary font-weight-normal\"> Ng\u1eebng ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng <\/span>","bizUser":""},{"id":9651,"biz_business_id":398,"statusHtml":"<span class=\"text-secondary font-weight-normal\"> Ng\u1eebng ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng <\/span>","bizUser":""}],"vip_account":null,"roles":[{"id":5,"name":"Administrator","display_name":"Qu\u1ea3n tr\u1ecb vi\u00ean h\u1ec7 th\u1ed1ng.","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-12-19T02:53:32.000000Z","pivot":{"model_id":2685,"role_id":5,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":8,"name":"Teacher","display_name":"Teacher","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":2685,"role_id":8,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":10,"name":"CourseManager","display_name":"CourseManager","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":2685,"role_id":10,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":15,"name":"BlogManager","display_name":"BlogManager","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":2685,"role_id":15,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":17,"name":"partnerAffiliate","display_name":"partnerAffiliate","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":2685,"role_id":17,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":24,"name":"adminTestBank","display_name":"adminTestBank","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":2685,"role_id":24,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":27,"name":"Customer service","display_name":"Customer service","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":2685,"role_id":27,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":30,"name":"Qu\u1ea3n l\u00fd SaleCampaign","display_name":null,"guard_name":"web","created_at":"2023-02-09T10:39:44.000000Z","updated_at":"2023-02-09T10:39:44.000000Z","pivot":{"model_id":2685,"role_id":30,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":31,"name":"Qu\u1ea3n l\u00fd h\u00f3a \u0111\u01a1n v\u00e0 Giao d\u1ecbch App","display_name":null,"guard_name":"web","created_at":"2023-02-13T02:35:09.000000Z","updated_at":"2023-02-13T02:35:09.000000Z","pivot":{"model_id":2685,"role_id":31,"model_type":"App\\Models\\User"}}]}

Thoại văn 06 Apr 2023

Nếu bạn muốn chuyển tiếng việt sang tiếng anh thì ở bảng thiết CSDL ban đầu bạn đặt tên các trường là tiếng việt. VD khi bạn đặt tên trường là MaDonHang, NgayDonHang thì khi đó câu SELECT của bạn sẽ là:

SELECT MaDonHang AS order_id, NgayDonHang AS order_date FROM orders

Tuy nhiên trong thực tế người ta ít khi sử dụng tiếng việt làm tên trường trong bảng vì tiếng việt số ký tự dài hơn, giả sử bạn có sử dụng thì cũng nên sử dụng tiếng việt không dấu và không có dấu cách ở giữa các ký tự. Còn giá trị của trường thì vẫn lưu tiếng việc có dấu và khoảng cách bình thường nhé. 

Thành thạo SQL cho Phân tích dữ liệu chỉ trong 8 giờ
5

(2 đánh giá)

101 học viên
499,000đ
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông
/